Izvođenje radova na izgradnji višenamjenskog mješovitog objekta za mali nogomet, košarku i ostale sportove - I faza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 22, 24.03.2014

OPĆINA BOSANSKA KRUPA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 695-1-3-1-43/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Općina Bosanska Krupa
Kontakt osoba: Zlatan Šertović
Adresa: Ulica Terzića bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263098160006
Telefon: 037471088
Faks: 037471090
Elektronska po{ta: opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba
Internet adresa:www.opcinabosanskakrupa.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BOSANSKA KRUPA
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Gradnja autoputeva, cesta,aerodroma i sportskih objekata
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja višenamjenskog mješovitog objekta za mali nogomet,
košarku i ostale sportove - I faza
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izgradnja višenamjenskog mješovitog objekta za mali nogomet,
košarku i ostale sportove - I faza
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
općina Bosanska Krupa
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 21.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 21.4.2014. Vrijeme: 15:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.4.2014. Vrijeme: 15:30
Mjesto: Općina Bosanska Krupa, Terzića bb, 77240 Bosanska
Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponudu i kopije sa ovjerom i potpisom zapečatiti u jednoj
neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će
pisati: Izgradnja višenamjenskog mješovitog objekta za mali
nogomet, košarku i ostale sportove - I faza, na adresu: Jedinstveni
općinski organ uprave općine Bosanska Krupa, Centar za usluge
građanima, ulica Terzića bb sa naznakom NE OTVARAJ. Ponuda
treba da sadrži sve dokumente navedene u ovom obavještenju o
nabavci i tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u
tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana,
potpisana i složena redoslijedom koji je dat u tenderskoj
dokumentaciji sa jasno definisanim sadržajem. Svi listovi ponude
moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama i potpisani od
lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Ugovorni organ
zadržava pravo da u svakom trenutku poništi postupak nabavke u
skladu sa članom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ugovorni
organ će odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od
traženih dokumenata nedostaje ili je priloženi dokument neistinitog
ili nepotpunog sadržaja. Tenderska dokumentacija može se
obezbijediti u roku od 3 (tri) dana od prijema zahtjeva za
dostavljanje tenderske dokumentacije počevši od 24.03.2014.
godine uz unaprijed uplaćenu novčanu naknadu u iznosu od 50,00
KM na depozitni račun Općine Bosanska Krupa broj:
3380002200041552 UniCredit Bank d.d., vrsta prihoda 722612,
općina 008.
(A-4352-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: