Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta

Izvor: eKapija.ba, 04.06.2014.

Na temelju Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj 1389/2013 od 28.11.2013. godine, o aktiviranju sredstava koja su na depozitnim računima kod Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu

„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

 

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na depozitnim računima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi nastavka realizacije Programa "Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta".

Kreditni program ima za cilj pružiti financijsku potporu subjektima malog gospodarstva za produktivnije poslovanje i rast gospodarskih aktivnosti, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna sredstva. Dodatna ulaganja omogućit će pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanja usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva, prevazilaženje negativnih učinaka gospodarske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza. Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1,5%. Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan iznos kredita odreden je u ovisnosti od broja zaposlenih osoba u subjektu malog gospodarstva i to na sljedeći način:

- do 200.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 3 do 9 zaposlenih,

- do 300.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,

- do 500.000 KM za subjekte malog gospodarstva koji imaju od 50 do 250 zaposlenih.

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 80%-nom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše do 20% odobrenih kreditnih sredstava subjekti malog gospodarstva moći će koristiti za nabavku repromaterijala/sirovina.

 

Odobreni kredit osigurava se u skladu s bankarskom procedurom sljedećim instrumentima osiguranja:

a) nekretnine: vrijednost nekretnine u omjeru minimalno 1,50:1 u odnosu na visinu odobrenog iznosa kredita, realno procijenjena,

b) pokretne stvari: vrijednost pokretnih stvari u omjeru minimalno 2:1 u odnosu na visinu odobrenog iznosa kredita, realno procijenjena, za iznos kredita koji nije pokriven hipotekom,

c) jamstvo druge banke,

d) polica osiguranja naplate potraživanja od ovlaštenog i za Banku prihvatljivog osiguravajućeg društva, s mjenicama osiguravajućeg društva.

 

Pokretna imovina može biti prihvaćena kao instrument osiguranja naplate kredita samo u kombinaciji s nekretninama, uz upis hipoteke prvog reda nad ponuđenim nekretninama i pokretnim stvarima.

Uputa o minimalnom sadržaju nalaza sudskog vještaka za procjenu predmeta zaloga kao instrumenata osiguranja naplate kredita je dostupno na internetskoj stranici Banke www.rbfbih.ba.

Imovina koja se zalaže treba biti osigurana od standardnih rizika, a polica osiguranja vinkulirana u korist Banke, za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.

Odobrena kreditna sredstva koristit će se na osnovu dostavljene dokumentacije u skladu s odobrenom namjenom, direktnim plaćanjem s transakcijskog računa korisnika kreditnih sredstava otvorenog u Banci na transakcijske račune dobavljača korisnika kreditnih sredstava.

Za odobrena kreditna sredstva korisnici kreditnih sredstava su u obavezi platiti jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva u skladu s Odlukom Banke o tarifi naknada za izvršene usluge, prije puštanja kredita u tečaj (1,00% od odobrenog iznosa kredita za pravne osobe, a za fizičke osobe - obrte 0,75% od odobrenog iznosa kredita).

 

II. KORISNICI KREDITA - PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici kreditnih sredstava: subjekti malog gospodarstva sukladno članku 4 Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 19/06 i 25/09) čije je sjedište na području Federacije BiH, koji posluju najmanje godinu dana te imaju minimalno 3 zaposlenika na neodređeno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51%-nom privatnom vlasništvu državljana Bosne i Hercegovine.

 

NAPOMENA:

Subjekti malog gospodarstva koji nisu ispunili obveze po ranije potpisanim ugovorima o korištenju poticajnih sredstava (grant ili kredit) do završetka ovog natječaja, nemaju pravo sudjelovati na ovom natječaju, odnosno njihovi zahtjevi za dodjelu kredita se neće uzimati u razmatranje. Također, korisnici kredita po kreditnim linijama koje je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodjeljivalo u suradnji s Bankom, nemaju pravo sudjelovanja na ovom'javnom natječaju.

Subjekti malog gospodarstva mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo najednom javnom natječaju koji raspisuje Ministarstvo u kalendarskoj godini.

 

III. SADRŽAJ PRIJAVE POTREBNE ZA PRELIMINARNU OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA

Prijava mora biti urađena sadržajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji. Povjerenstvo će razmatrati prijavu za sudjelovanje samo ako se dostave:

 

1. Zahtjev za dodjelu kredita

Obrazac zahtjeva za dodjelu kredita, mora biti potpuno i uredno popunjen. Obrazac je pripremilo Ministarstvo i isti se može preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba u orostorijama Ministarstva u Mostaru, Ulica dr. Ante Starčevića bb (Hotel „ERO"), svakim radnim danom u vremenu od 10:00 -14:00 sati.

 

2. Prilozi

Pod prilozima se podrazumijevaju oni prilozi - dokumenti, koji se traže od podnositelja prijave, kojima podnositelj dokazuje je li kompetentan, pouzdan i ispunjava li redovito svoje zakonske obveze.

 

Popis dokumentacije za preliminarnu obradu zahtjeva za pojedine kategorije korisnika dat je u Tabeli br. 1

 

Tabela br.1 Popis dokumentacije za preliminarnu obradu zahtjeva koja se dostavlja Ministarstvu

 

R/b

Dokumentacija-Prilozi

1.

Aktualni izvod iz sudskog registra za pravne subjekte (ne stariji od 30 dana), a za obrtnike rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje obrtničke djelatnosti

2.

Uvjerenje o poreznoj registraciji

3.

Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku)

4.

Uvjerenje o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sustavu)

5.

Uvjerenje od Poreske uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima, /PIO/MIO i zdravstveno/, s brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika

6.

Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sustavu)

7.

Uvjerenje o ne-stečaju/likvidaciji za pravne subjekte, a za obrtnike uvjerenje o ne-prestanku obavljanja obrtničke djelatnosti

8.

Uvjerenje o nekažnjavanju na temelju gospodarskog kriminala odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrta u posljednjih 5 (pet) godina

9.

Uvjerenje od nadležne carinske ispostave o ostvarenom izvozu za prethodnu i tekuću godinu (samo ukoliko je izvoznik)

 

Svi zahtijevani prilozi-dokumenti iz Tabele 1. moraju biti izdati od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", izuzev onih dokumenata čiji datumi izdavanja po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve priložene preslike dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ne starije od 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH".

 

Svi zahtijevani prilozi-dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je naznačeno u gornjoj tabeli.

 

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA KREDITA

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su:

- vrsta djelatnosti;

- namjena utroška sredstava;

- povećanje zaposlenosti;

- izvori-način financiranja;

- broj zaposlenih;

- orijentiranost izvozu;

- ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj nezaposlenosti);

- dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

 

V. NAČIN OBRADE KREDITNIH ZAHTJEVA - IZBOR KONAČNIH KORISNIKA KREDITA

Zahtjevi za dodjelu kredita podnose se Ministarstvu. Preliminarnu obradu zahtjeva vršit će Povjerenstvo koju imenuje federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Imenovano povjerenstvo, na temelju kriterija iz poglavlja IV ovog Javnog natječaja, utvrđuje rang listu potencijalnih korisnika kredita.

S utvrđene rang liste potencijalnih korisnika kredita, Ministarstvo dostavlja Banci podnesene Zahtjeve za dodjelu kredita sa svim prilozima - dokumentima (iz poglavlja III, točka 2., od rednog broja 1 do 9), do visine raspoloživi kreditnih sredstava te o tome informira sve podnositelje zahtjeva.

Daljnju obradu zahtjeva za dodjelu kredita vršit će Banka u skladu sa svojim procedurama.

Popis dokumentacije koju podnositelj zahtjeva podnosi Banci u roku od 15 dana po dobivanju obavijesti od strane ovog ministarstva, dat je u Tabeli br.2.

 

Tabela br. 2. Popis dokumentacije koju podnositelj zahtjeva podnosi Banci

R/b

Potrebna dokumentacija/Podnositelj prijave

d.d. i d.o.o.

obrti

1.

Investicijski program i Poslovni plan s pripadajućim tabelama (Metodologija izrade investicijskog projekta kao i Obrazac poslovnog plana s pripadajućim tabelama su dostupni na internetskoj stranici www.rbfbih.ba)

*

*

2.

Sudska registracija o osnivanju sa svim izmjenama i dopunama, aktualni Izvod iz sudskog registra za pravne subjekte (ne stariji od 30 dana). Statut, Odluka i/ili Ugovor o osnivanju, dokumentacija o izvršenoj privatizaciji društva. Izvod iz registra vrijednosnih papira F BiH s popisom dioničara (za d.d.) izdat od strane Registra za vrijednosne papire F BiH

 

 

3.

Financijska izvješća za posljednje tri godine poslovanja i polugodišnji obračun (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH) i Obavijest o razvrstavanju pravne osobe na mala, srednja i velika poduzeća, ovjeren od strane AFlP-a

*

 

4.

Analitička bruto bilanca za posljednji obračunski period (godišnji ili polugodišnji), analitička bruto bilanca na posljednji dan prethodnog mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjev za kredit; analitičke kartice potraživanja i obveza s ročnom strukturom, s osvrtom na sumnjiva i sporna potraživanja (tabelarni pregled s ročnošću 30,60, 90 i preko 90 dana), analitičke kartice ulaganja, kredita i leasing aranžmana kod banaka i leasing kuća, na dan analitičkih bruto bilanca; preslike ugovora o pozajmicama, kreditima, jamstvima i leasing aranžmanima u korištenju,

*

 

5.

Godišnje prijave poreza na dohodak sa specifikacijom za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje tri godine poslovanja, evidencija potraživanja i obveza, popisna lista dugotrajne imovine za zadnju poslovnu godinu

 

*

6.

Odluka nadležnog organa za zaduženje i ponudu zaloga za kredit

*

 

7.

Identifikacija imovine koja se nudi kao osiguranje kredita: procjena sudskog vještaka, ne starija od šest mjeseci i ZK izvadak s preslikom katastarskog plana - ne stariji od 30 dana

*

*

8.

Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasništvu poslovnog prostora

 

*

9.

Izjava o osobnoj imovinsko-financijskoj situaciji vlasnika obrta (obrazac dostupan na internetskoj stranici www.rbfbih.ba)

 

*

10.

Ovjerena kućna lista tražitelja kredita

 

*

11.

POpis zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika, izdat od strane nadležne službe; specifikacije isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca, ovjerene od strane Porezne uprave, Uvjerenje od Poreske uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima, /MIO/PIO i zdravstveno/, s brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika, Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a

*

*

12

Ovjerene preslike osobnih iskaznica/ličnih karata vlasnika i ovlaštenih osoba za zastupanje podnositelja i povezanih osoba; ovjerene preslike osobnih iskaznica/ličnih karata vlasnika obrta i punoljetnih članova domaćinstva sa CIPS prijavama

 

 

13.

Ugovori o plasmanu roba/usluga (predugovori, pisma namjere)

*

*

14.

Dokumentacija koja se odnosi na namjenu kredita*

*

*

15.

Podaci o prometu po računima kod banaka za tekuću godinu

*

 

16.

 

Izjava o postojećim kreditnim / leasing zaduženjima, s izvodom računa iz poslovne banke

 

*

17.

 

Suglasnost za uvid u Centralni registar kredita, za pravnu osobu/ obrt, vlasnika i sve punoljetne članove domaćinstva: Obrazac br. 1 i Obrazac br. 1A, Izjava o povezanim osobama (obrasci dostupni na internetskoj stranici www.rbfih.ba). Za povezane pravne osobe, ukoliko postoje dostaviti: Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama. Aktualni izvod iz sudskog registra, ovjerene preslike financijskih izvješća za posljednje tri godine poslovanja, ovjerene od strane AFIP-a te polugodišnja financijska izvješća (ukoliko se istim raspolaže), analitički bruto za posljednji "obračunski period, tabelarni pregled međusobnih ulaganja, potraživanja i obveza Društva i povezanih osoba, suglasnost povezanih pravnih osoba za uvid u Centralni registar kredita (pbrazac br. 1 i Obrazac br. I.A.), konsolidirana bilanca stanja i uspjeha, za sve povezane pravne osobe, urađena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH (SI. novine F BiH br. 83/09)Ukoliko je povezana pravna osoba u stečajnom/likvidacijskom postupku, potrebno je dostaviti: Rješenje o otvaranju stečajnog/likvidacijskog postupka, Izvješće stečajnog/ likvidacijskog upravnika i eventualno Rješenje o okončanju postupka,

*

*

18.

 

Ostali prateći dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od značaja za ocjenu kreditnog zahtjeva (preporuke, prospektni materijal i sl.)

*

*

 

Dokumentacija koja se odnosi na namjenu kredita:

a) za financiranje kupovine objekta, potrebno je dostaviti:

- predugovor/ugovor o kupovini,

- presliku katastarskog plana sa označenom parcelom na kojoj se nalazi objekt koji se kupuje (ne starija od 30 dana)

- ZK izvadak objekta koji je predmet kupoprodaje (ne stariji od 30 dana),

Kupoprodajni ugovor mora biti ovjeren od strane notara prije puštanja kredita u tečaj.

b) za financiranje izgradnje/proširenja novog objekta, potrebno je dostaviti:

- izvedbeno-projektnu dokumentaciju,

- urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu/dopunu/izmjenu građevinske dozvole, izdanu od strane nadležnih općinskih organa,

- ponude/predračuni izvođača radova,

- presliku katastarskog plana s označenom parcelom na kojoj se objekt gradi (ne stariju od 30 dana), - ZK izvadak za zemljište na kome se objekt gradi (ne stariji od 30 dana),

- dinamički plan realizacije s predmjerom i predračunom radova,

- ostale dozvole izdate od strane nadležnih organa neophodne za realizaciju projekta.

c) za financiranje adaptacije postojećeg objekta, potrebno je dostaviti:

- projekt objekta,

- dinamički plan realizacije s predmjerom i predračunom radova,

- ponude/predračuni izvođača radova,

- presliku katastarskog plana s označenom parcelom na kojoj je objekt izgrađen (ne stariji od 30 dana),

- ZK izvadak objekta koji je predmet adaptacije (ne stariji od 30 dana), ostale dozvole izdate od strane nadležnih organa neophodnih za realizaciju projekta.

d) za financiranje kupovine zemljišta, potrebno je dostaviti:

- predugovor/ugovor o kupovini,

- presliku katastarskog plana s označenom parcelom koja je predmet kupovine (ne stariju od 30 dana),

- ZK izvadak za parcelu koja je predmet kupovine (ne stariji od 30 dana).

Kupoprodajni ugovor mora biti ovjeren od strane notara prije puštanja kredita u tečaj.

e) za financiranje kupovine opreme, potrebno je dostaviti ponude/predračune dobavljača,

f) za financiranje repromaterijala/sirovina, potrebno je dostaviti ponude/predračune dobavljača.

 

Svi zahtijevani prilozi-dokumenti iz Tabele 2. moraju biti izdati od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa.

Priloženi dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana obavijesti podnositelja zahtjeva od strane Ministarstva o odabiru rang liste potencijalnih korisnika sredstava, izuzev onih dokumenata čiji datumi izdavanja po prirodi stvari moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve priložene preslike dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara ne starijom od 30 dana od dana objavljivanja Javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH".

Eventualno dostavljena dokumentacija na stranom jeziku treba biti prevedena na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine, od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Svi zahtijevani prilozi-dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je naznačeno u Tabeli 2. Konačne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. Ugovore o dodjeli kredita s korisnicima kredita zaključivat će Banka. Ugovorom će se definirati međusobne obveze i prava ugovornih strana te način korištenja kredita. Ministarstvo vrši nadzor i provjeru namjenskog utroška kreditnih sredstava od strane korisnika kreditnih sredstava u suradnji s Bankom. Konačna lista korisnika kreditnih sredstava objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH" i na internetskoj stranici Ministarstva.

NAPOMENA:

Ministarstvo će pismenim putem obavijestiti svakog podnositelja Zahtjeva za dodjelu kredita o utvrđenoj rang listi potencijalnih korisnika kredita, sa uputom o daljnjim radnjama koje treba poduzeti u vezi s podnesenim zahtjevom.

 

Naziv programa i namjena utroška kredita ne mogu se promijeniti u tijeku postupka obrade kreditnog zahtjeva bez pismene suglasnosti Ministarstva.

 

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave s odgovarajućim prilozima iz poglavlja III, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

dr. Ante Starčevića bb, (Hotel „ERO"), 88000 Mostar

 

s naznakom:

 

Ne otvarati - po Javnom natječaju za Program

„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta"

 

Na poleđini koverte obvezno navesti:

- naziv - ime podnositelja prijave;

- adresu i kontakt telefon:

- ovjeriti pečatom poslovnog subjekta

 

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja ovog javnog natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH", odnosno do 04.07.2014. godine.

Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

U postupku Javnog natječaja Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima na natječaju te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poništi Javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 

VII. OSTALE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-123,036/449-125, 036/449-128,036/449-133,036/449-141, 036/449-145,036/449-602,036/449-613 i 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na internetskoj stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

 

- OBRAZAC ZAHTJEVA ZA KREDIT 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: