Javni poziv firmama sa područja općina Tešanj, Teslić i Žepče za ostvarivanje podrške kroz realizaciju projekta COBEAR

Datum objave: 25.02.2015. 14:05 / Izvor: eKapija.ba, 25.02.2015.

U skladu sa prijedlogom projekta : "Competitiveness of Business Excellence Area (COBEAR)" , kojeg finansira Europska Unija, Partnerskim sporazumom, a u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnog poziva firmama za ostvarivanje podrške kroz realizaciju projekta „COBEAR" broj: 066/15 od dana: 25.02.2015.godine, kordinator na projektu: COBEAR; "TRA" d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj, i partneri na projektu COBEAR; Udruženje/Udruga privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, RAŽ Razvojna Agencija Žepče i Općina Teslić, raspisuju:

JAVNI POZIV

firmama za ostvarivanje podrške kroz realizaciju projekta COBEAR

1. Opće informacije

Projekat „COBEAR - Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti" zajednički implementiraju „TRA" d.o.o-Agencija za razvoj opdine Tešanj, Udruženje/Udruga privrednika „Biznis centar" Jelah Tešanj, RAŽ-Razvojna agencija Žepče i Općina Teslić (u daljem tekstu: implementatori projekta COBEAR). Ukupna vrijednost projekta je 526.575,65 EURA, od čega je Europska Unija obezbjedila 439.547,95 EURA. U skladu s tim, implementatori projekta COBEAR upuduju Javni poziv firmama da dostave svoje prijave za ostvarivanje podrške kroz realizaciju projekta.

Ciljevi javnog poziva

Direktna asistencija na unapređenju kapaciteta, internacionalizacija i uspostavljanje kontakata sa stranim partnerima za trideset izvozno orjentisanih firmi iz četiri ciljana sektora u BEAR regiji (metalni, drvni, tekstilno-kožarski, i proizvodnja hrane/napitci)

Očekivani rezultati javnog poziva

Firme su poboljšale svoje poslove na način povedane/poboljšane konkurentnosti pri izvozu, unaprijedili produktivnost i stekli nova znanja.

2. Uslovi konkurisanja

2.1. Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti direktne podrške firmama izvoznicama iz BEAR regije:

- Izrada analize stanja i potreba izvozno orijentisanih firmi i razviti akcione planove i preporuke

- Izrada publikacije "Knjiga izvoza sa specifičnim zahtjevima korisnika"

- Organizacija i realizacija seminara za jačanje upravljačkih kapaciteta firmi izvoznica

- Sprovođenje procesa izrade prototipa za odabrane firme BEAR regije

- Sprovođenje procesa brendiranja proizvoda za odabrane firme BEAR regije

- Priprema firmi za certifikaciju (međunarodna kvaliteta standarda)

- Izrada biznis planova i marketing planova za odabrane firme izvoznice

- Izrada web portala za promociju izvoznika i investicionog potencijala BEAR regije

- promotivnog multimedijalnog , dvojezičnog kataloga firmi iz BEAR regije

- Organizacija trgovinske misije stranih firmi u BEAR regiji

2.2. Prihvatljivost aplikanata

• Firme koje dolaze iz metaloprerađivačkog sektora, tekstilnog sektora, drvoprerađivačkog sektora i prehrambenog sektora

• Firme koje su registrovane na području općina: Tešanj,Teslić, Žepče, tj. na području BEAR regije

• Firme koje imaju do 250 zaposlenih

• Izvozno orijentisane firme

• Društva sa ograničenom odgovornošću

• Dioničarska društva

Dodatno potencijalni aplikanti moraju zadovoljiti slijedeće kriterije:

• Da zakonski zastupnik firme nije pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđena za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

• Da firma nije pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;

• Da firma ispunjavaju obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;

• Da nisu propustile ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ;

Neprihvatljivi tip firmi/aktivnosti

- javne institucije i firme

- firme sa preko 250 zaposlenih

- firme koje ne dolaze iz četiri ciljana sektora (metalni, drvni, tekstilno-kožarski, i proizvodnja hrane/napitci)

- firme koje nisu registrovane u jednoj od općina iz BEAR regije

- aktivnosti koje nisu navedene u javnom pozivu

2.3. Ocjena i odabir aplikanata

Po završetku javnog poziva, komisija imenovana od strane implementatora projekta će odabrati firme na osnovu gore navedenog kriterijuma za odabir i tabele ocjenjivanja obezbjeđene u Članu 3.

Nakon selekcije firmi koje će ostvariti podršku kroz realizaciju projekta „COBEAR", odabrane firme će posjetit angažovani konsultant sa predstavnicima implementatora projekta COBEAR u svrhu identificiranja stanja, potreba, definisanja preporuka, te razvoja akcionih planova odabranih firmi.

Za odabrane firme implementatori projekta COBEAR će obezbjediti

- Razvoj zajedničkog web portala za promociju izvoznih i investicijskih potencijala

- Razvoj zajedničkog promotivnog multimedijskog, višejezičnog kataloga

- Organiziranje B2B susreta, odnosno, trgovinske, misije za strane kompanije

- Organizaciju seminara s okvirnim temama: Standardizacija i sustav upravljanja kvalitetom o specifičnim zahtjevima kupaca; Optimizacija serijske proizvodnje u tekstilnoj i kožnoj industriji; Finalizacija proizvoda od drveta - moderne tehnike; Pojednostavnjenja carinskih procedura i status ovlaštenog izvoznika; Proces izrade prototipova i zaštita intelektualnog vlasništva

- Obuku radne snage iz oblasti mehatronike, zavarivanja i tekstilne proizvodnje

Sa izabranim firmama implementator projekta potpisat će pojedinačne partnerske ugovore, kojim će se definisati koraci provedebe mjera u sklopu projekta „COBEAR" i regulisati međusobna prava i obaveze tj. prava i obaveze strana potpisnica. Izabrane firme, prije potpisivanja navedenog partnerskog ugovora, dužne su dostaviti implementatoru projekta slijedeću dokumentaciju:

- Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH ili RS o izmirenju poreza i doprinosa, (PIO/MIO i zdravstveno) sa brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika

- Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)

Ukoliko izabrana firma ne dostavi navedenu dokumentaciju prije roka koji odrede implementator projekta, sa istom neće se potpisati partnerski sporazum. U tom slučaju na potpisivanje partnerskog sporazuma pozvat će se slijedeća rangirana firma na osnovu izvršenog bodovanja.

U cilju informisanja o detaljima/ciljevima Javnog poziva COBEAR projekta, implementatori projekta će organizovati info dan s vim zainteresovanim aplikantima u utorak 03.03.2015.godine, mjesto održavanja sala OV Žepče sa početkom u 14:00 i srijedu, 04.03.2015.godine, mjesto održavanja: zgrada Općine Tešanj, nova sala OV Tešanj , sa početkom u 14:00.

3. Procedura prijave na Javni poziv

Firme koje namjeravaju podnijeti prijavu za učešće u javnom pozivu moraju dostaviti slijedeće dokumente:

1. Prijavni obrazac popunjen i ovjeren (Prijavne obrace možete preuzeti na web stranicama implementatora projekta: www.tra.ba, www.biznistesanj.ba, www.opstinateslic.com, www.razepce.com ili lično u prostorijama istih)

2. Izvod iz sudskog registra o registraciji ili dokument koji je ekvivalentan izvodu iz sudskog registra (orginal ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca).

 

Tabela ocjenjivanja

R.B

Osnov za bodovanje

Broj bodova

1.

% učešća izvoza u ukupnom prometu firme u posljednje tri godine

3

2.

Rast broja zaposlenih u firmi aplikantu (povećanje broja zaposlenih u posljednje 3 godine)

3

3.

Ukupan broj novozaposlenih u frimi/aplikantu (ako broj novozaposlenih prelazi 50 u posljednje 3 godine)

3

4.

Povećanje prometa firme/aplikanta (ako je firma postigla kontinuirano povećanje prometa u posljednje 3 godine)

3

5.

Broj realizovanih investicija (ako je firma/aplikant realizovala tri ili više investicija u posljednje 3 godine)

3

6.

Ako firma planira da postigne slijedeće ciljeve u Akcionom planu za 2015: povećanje prometa, proširenje izvoza, povećanje broja zaposlenih i novih investicija. Firme će dobiti po 2 boda za svaku navedenu stavku tako da na osnovu akcionog plana može dobiti maksimalno 8 bodova

8

UKUPAN BROJ BODOVA

23

Rok za podnošenje prijava

Prijave sa pratećim dokumentom dostavljaju se najkasnije do 10.03.2015.godine ; mail-om, lično ili preporučeno poštom na slijedeće adrese:

za firme sa područja općine Tešanj: „TRA" d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br. 11 74260 Tešanj ili Udruženje/Udruga privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, Ul. Nesuha Mešića 74260 Tešanj, sa naznakom „PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODRŠKE U SKLOPU REALIZACIJE PROJEKTA COBEAR" Kontakt osoba Muamer Omahić, project assistant, tel: 032/650-390, e-mail: tra@opcina-tesanj.ba , udruzenje@biznistesanj.ba

za firme sa područja općine Teslić: Opština Teslić, Odsjek za razvoj i investicije-Kabinet načelnika, Ulica Karađorđeva 6., 74270 Teslić sa naznakom „PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODRŠKE U SKLOPU REALIZACIJE PROJEKTA COBEAR" Kontakt osoba Draginja Sladojević, samostalni stručni saradnik, tel: 053/411-552, mail: draginja.sladojevic@opstinateslic.com

za firme sa područja općine Žepče: „RAŽ"- Razvojna agencija Žepče, Ulica Prva bb 72230 Žepče, sa naznakom „PRIJAVA ZA PODRŠKU FIRMAMA U SKLOPU REALIZACIJE PROJEKTA COBEAR" Kontakt osoba: Maja Jukić, projektni menadžer, tel: 032/880-273, e-mail: razepce@gmail.com

 

Broj: 067/15

Datum: 25.02.2015.godine

 

Odricanje odgovornosti:

Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Agencije za razvoj općine Tešanj i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: