Ponovljeni javni poziv za dodjelu koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa Bileća Grad Jezero

Izvor: Glas Srpske, 04.03.2014.

Na osnovu člana 27.a) Zakona o koncesijama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 25/02, 91/06 i 92/09), Rješenja Vlade Republike Srpske o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu Koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero", broj: 04/1-012- 2- 2011/12 od 16.8.2012. godine i Rješenja Komisije za koncesije Republike Srpske, broj: 01-143/14 od 25.2.2014. godine, raspisuje se

 

PONOVLjENI JAVNI POZIV

ZA DODJELU KONCESIJE ZA KORIŠTENjE PODRUČJA BILEĆKOG JEZERA RADI

IZGRADNjE TURISTIČKO-SPORTSKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA

"BILEĆA GRAD JEZERO"

 

1. Predmet koncesije je korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero" na parcelama pobliže označenim u Studiji ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero" i u pratećoj dokumentaciji uz Studiju. Lokacija "Bileća Grad Jezero" obuhvata područje oko Bilećkog jezera, i to: lokaciju "Marina Bileća": parcele k.č. 3301/1, k.č. 3296/1, k.č-3295 ukupne površine 54. 398 m2 K.O. "Bileća-Grad", lokaciju "Drakuljica-Kastel", parcele, k.č. 15/258, k.č. 15/397, KO "Čepelica" ukupne površine 685.790 m2, lokaciju "Sportsko selo Orah", k.č. 106/1 KO "Zarječje", ukupne površine 2.034.246 m2, lokaciju "Ribarsko selo Vidikovac", k.č. 15/434, k.č. 15/437, k.č. 431/420, k.č. 15/246 KO "Čepelica", ukupne površine 1.093.692 m2, lokaciju "Etno selo Miruše", k.č. 521/1 KO "Miruše", ukupne površine 2.024.919 m2 i lokaciju "Kamp Panik", k.č. 154/57 KO "Za-riječje" ukupne površine 1.719.960 m2.

 

2. Definicija ekonomskih, pravnih uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat

Definicija ekonomskih, pravnih uslova i zahtjeva koji se odnose na projekat sadržani su u dokumentu pod nazivom - Studija ekonomske opravaanosti za dodjelu koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero".

 

3. Vrijeme trajanja koncesije
Koncesija se dodjeljuje na period do 30 godina računajući od dana zaključivanja Ugovora o koncesiji.

 

4. Princip i metode izračunavanja koncesione naknade
Visina koncesione naknade utvrđuje se na osnovu Pravilnika o utvrđivanju kriterijuma za određivanje visine koncesione naknade ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/07).

 

5. Iznos naknade za koncesiju
Koncesiona naknada utvrđuje se kao: jednokratna naknada za korištenje Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero", i kao koncesiona naknada za korišćenje koncesionog područja, s tim da:
- najniži iznos jednokratne naknade za pravo korišćenja, koja se uplaćuje prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji (KNP) iznosi 31.500,00 KM, i
- najniži iznos koncesione naknade za korišćenje, koja se odnosi na korišćenje prirodnih bogatstava ili pružanje usluga (KN) iznosi 2 % od godišnjeg bruto prihoda.

 

6. Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema sljedećim kriterijumima:

- vrijednost investicionih ulaganja u koncesiono područje - učešće 70%.
- rok za realizaciju projekta, učešće 20 %,
- iznos koncesione naknade - učešće 10%,

Podnosiocu samoinicijativne ponude se dodjeljuje bonus za tehnički i finansijski rezultat do 10% od pripadajućih bodova po svim kriterijumima za vrednovanje ponuda, na način kako je to regulisano članom 276. stav 3. Zakona o koncesijama.

 

7. Rok za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda je 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

8. Nacrt ugovora o koncesiji
Nacrt ugovora o koncesiji sadržan je u pratećoj dokumentaciji.


9. Pravo učešća na javnom pozivu
Pravo učešća po javnom pozivu imaju sva domaća i strana privredna društva koja ispunjavaju uslove iz dokumentacije i ovog poziva. Koncesionar će biti obavezan da:
- osnuje koncesiono privredno društvo u roku od 60 dana od dana zaključivanja Ugovora o koncesiji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o koncesijama, osim ako već ima osnovano privredda društvo za obavljanje koniesione djelatnosti,
- do konačne realizacije predmeta koncesije, šnosno ishodovanja lokacijskih uslova i odobrenja za građenje predmet koncesije tretira Prostornim planom opštine Bileća i sprovedu procedure propisane zakonom o zaštiti životne sredine.

 

10. Sadržaj ponude

10.1. U skladu sa zakonskim odredbama ponuda treba da sadrži:
- poslovno ima (firma) i sjedište ponuđača,
- način i uslove korišćenja koncesije,
- vrijeme trajanja koncesije,
- tehničku, tehnološku i stručnu osposobljenost za obavljanje koncesione djelatnosti,
- izvor sredstava namijenjenih za realizaciju predmeta koncesije i dinamiku njihovog ulaganja,
- poslovni plan ponuđača sa rokovima za izradu tehničke dokumentacije sa obimom, rokovima i dinamikom izvođenja radova,
- iznos jednokratne koncesione naknade i naknade za korištenje koncesionog područja.

 

10.2. Uz ponudu prilažu se sljedeći dokumenti:
- ovjerena fotokopija izvoda o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar ponuđača,
- ovjerena fotokopija rješenja o registraciji ponuđača kod Poreske uprave Republike Srpske i uvjerenje o registraciji PDV obveznika kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH,
- potvrda poslovne banke o ssšventnosti ponuđača, odnosno potvrda da u posljednjih šest mjeseci, računajući od dana objavljivanja javnog poziva, račun ponuđača nije bio blokiran,
- dokaz da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja, kao ni postupak likvidacije,
- uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama, ne star-ije od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva,
- uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatnu vrijednost (PDV), ne starije od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva (u slučaju ukoliko je podnosilac ponude PDV obveznik),
- Bilans stanja i Bilans uspjeha za zadnju godinu poslovanja,
- kvalifikaciona struktura zaposlenih kod ponuđača,
- tehnička opremljenost i osposobljenost ponuđača,
- referens lista i
- dokaz da su obezbijeđena vlastita sredstva ili izjavu odgovarajuće finansijske organizacije ili druge grupacije da će finansijski podržati ponuđača u finansiranju predmeta koncesije.10.3. Pored gore navedenog ponuda investitora treba da sadrži:
- dokaz o uplati novčanog depozita na ime obezbjeđenja ponude u iznosu od 1.000,00 KM. Depozit se uplaćuje na Jedinstveni račun trezora broj: 5620990000130280; svrha uplate: uplata depozita; organizacioni kod 1855001. Depozit se vraća ponuđaču koji ne bude iz-abran u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja o dodjeli koncesije. Ponuđaču koji bude izabran za koncesionara depozit se uračunava u jednokratnu koncesionu naknadu.
- originalnu izjavu o prihvatanju Nacrta ugovora o koncesiji i
- ime i prezime ovlašćenog lica ponuđača sa podacima za komunikaciju.
Sva dokumenta koja se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starija od 90 dana.

 

11. Način dostavljanja ponude:
Ponuda se kompletira prema uslovima iz javnog poziva i sastoji se iz dva dijela:
- tehnički dio,
- finansijski dio.

Svaki dio pakuje se u posebnu kovertu, a te koverte stavljaju se u zajednički omot koji se dostavlja lično ili preporučenom pošiljkom u zapečaćenoj neprovidnoj koverti sa naznakom: "Javni poziv za dodjelu koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad jezero", na adresu: Ministarstvo trgovine i turizma, Trg Republike Srpske 1., Banja Luka.
Svi listovi ponude sa pratećom dokumentaiijom moraju biti čvrsto uvezani, sa oznlčenim brojem stranica. parafirani ili potpisani od strane ovlašćenog lica. Sve dopune i izmjene ponude i prateća dokumentacija moraju biti čitljiva i parafirana od strane ovlašćenog lica ponuđača.
Ponuda za učešće na javnom pozivu, kao i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa objavljenim javnim pozivom, moraju biti napisani na jednom od jezika konstiputivnih naroda u BiH, a ukoliko su sačinjeni na nekom drugom jeziku, moraju biti upotpunjeni sa zvaničnim prevodom ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.


12. Obavještenje o datumu, vremenu i mjestu otvaranja
Ponuđači će biti naknadno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu otvaranja ponuda


13. Rok u kome se ponuda može povući
Ponude se mogu povući najkasnije posljednjeg dana prije otvaranja ponuda. Povlačenje ponude dostavlja se Ministarstvu trgovine i turizma u pisanoj formi. Izjava o povlačenju ponude dostavlja se u koverti sa naznakom: "Koncesija za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad jezero".


14. Prateća dokumentacija
Pravo učešća na javnom pozivu imaju samo subjekti koji su otkupili prateću dokumenta-ciju, koja se sastoji od: Javnog poziva za dodjelu koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero", Studije ekonomske opravdanosti za dodjelu koncesije za korištenje područja Bilećkog jezera radi izgradnje turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa "Bileća Grad Jezero" i Nacrta ugovora o koncesiji. Navedena dokumentacija se može preuzeti u prostorijama Ministarstva trgovine i turizma, svaki radni dan od 8 do 15 sati u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srpske, u zgradi Administrativnog centra, Vlade Republike Srpske, Lamela b., Ministarstvo trgovine i turizma, kancelarija broj 609. Prateća dokumentacija može se preuzeti uz dokaz o uplati sredstava u iznosu od 300,00 KM.
Iznos sredstava za otkup prateće dokumentacije uplaćuje se na žiro račun Javni prihodi Republike Srpske broj: 562099000055687; vrsta prihoda: 722511; svrha uplate: otkup dokumentacije za učešće na javnom pozivu za dodjelu koncesije; organizacioni kod 1855001.


15. Objavljivanje poziva
Ovaj poziv objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske", "Službenom glasniku Republike Srpske" i na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma. Neblagovremene, nepotpune kao i ponude podnesene od strane neovlašćenog lica neće se uzeti u razmatranje.

 

16. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetnim postupkom mogu se dobiti pozivom na broj telefona 051/338- 745.

 

Broj: 14-01-09-2-369/14              

Datum: 28.2.2014. godine

 

MINISTAR

Maida Ibrišagić - Hrstić, dipl. inž. arh.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti