Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponovni javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi izgradnje objekta u Općini Žepče, KO Željezno Polje, zona Vl

Izvor: Večernji List, 21.02.2014.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01/1-05-186/14
Žepče, 20.02.3014.
 
Temeljem članka 45. Zakona o građevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novineTederacije Bosne i Hercegovine", broj 25/03), članka 16. Odluke o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Općine Žepče" broj 7/10), Općinski načelnik, raspisuje
 
 
PONOVNI JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi izgradnje objekta u Općini Žepče
 
I Predmet ponovnog javnog natječaja
Predmet ponovnog javnog natječaja je dodjela neizgrađenog građevnog zemljišta na korištenje radi građenja poslovnog objekta u KO Željezno Polje, zona Vl, oznake, 2042/6 površine 758 m2. Početna naknada za zemljište iznosi 10,00 KM/m2 što ukupno iznosi 7.580,00 KM.
 
II Kriterij i mjerila za utvrđivanje prava prvenstva
1. Prijavu na natječaj mogu podnijeti fizičke i pravne osobe,
2. Prvenstvo na dodjelu zemljišta iz točke I ovog Javnog natječaja radi izgradnje poslovnog objekta utvrđuje se na temelju najviše ponuđene cijene u odnosu na početno utvrđenu cijenu naknade za dodijeljeno gradsko građevno zemljište. Ponuđena cijena ne smije biti manja od utvrđene početne cijene naknade za zemljište ili ista kao početna.
 
U slučaju da dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba ponude istu naknadu za zemljište, prvenstvo će imati ona fizička ili pravna osoba koja je ranije podnijela prijavu na javni natječaj, odnosno čija je ponuda ranije zaprimljena.
 
3. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje, kao i prijave čija ponuđena cijena bude niža od početne ili ista kao početna.
 
III Dokumentacija
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
• Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.
• Broj katastarske čestice, iznos ponude za naknadu za dodijeljeno građevno zemljište iskazanu u KM, s izjavom da ponuđač prihvaća plaćanje utvrđene naknade za rentu i uređenje zemljišta.
• Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadležnog organa.
• Učesnik javnog natječaja može se natjecati samo sa jednom ponudom za predmetnu parcelu;
• Uplatnicu u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti naknade za dodijeljeno građevno zemljište, sa naznakom "DEPOZIT za učešće na javnom natječaju". Uplatu izvršiti na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431. Uz prijavu priložiti dokaz o uplati. Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos, a učesnicima sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos će se uračunati u naknadu za dodijeljeno zemljište. Uplaćeni iznos depozita neće se vratiti učesniku natječaja koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda, ukoliko je isti proglašen najuspješnijim.
• Svaki kandidat je dužan na ime učestvovanja na natječaju uplatiti iznos od 100,00 KM na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom "naknada za učešće na javnom natječaju". Ova naknada se ne vraća učesnicima javnog natječaja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.
 
IV Dostava ponuda
Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, "Prijava za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta". Ne otvarati!
 
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena. Javno otvaranje ponuda izvršit će natječajno povjerenstvo, koje će rješenjem naknadno imenovati Općinski načelnik.
 
Datum i mjesto otvaranja ponuda odredit će se naknadno, o čemu će se pismeno obavijestiti svi ponuđači.
 
V OSTALO
 
Zaključak o rezultatima natječaja Povjerenstvo će dostaviti svim učesnicima javnog natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
 
Učesnici natječaja mogu u roku od 8 dana od dana prijema Zaključka o rezultatima natječaja izjaviti prigovor Općinskom načelniku.
 
Detaljne informacije u vezi urbanističko-tehničkih uvjeta izgradnje i drugih podataka mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Zovko dipl.prav.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: