Poziv za dostavljanje konceptnih prijedloga za sudjelovanje u natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava

Datum objave: 15.07.2016. 09:48 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2016.

Poziv za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga

 

Poziv Br. 1/2016

 

Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini

 

 

Rok za predaju prijedloga 30. avgust/kolovoz 2016,

16:00h po centralnoeuropskom vremenu

 

 

 

Juli, 2016 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONCEPATA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

1/2016

 

Opće informacije

1. Međunarodna organizacija rada (ILO) je trojna UN-ova agencija koja spaja vlade, poslodavce i radnike svojih država članica u zajedničkom djelovanju na promoviranju dostojanstvenog rada širom svijeta. Više informacija o organizaciji možete pronaći na www.ilo.org.

Delegacija EU u Bosni i Hercegovini povjerila je ILO provedbu programa Lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji se finansira iz IPA 2014.

Nezaposlenost u BiH je dugoročna posljedica uzrokovana strukturalnim promjenama u ekonomiji koje su počele krajem 1980-ih. Ratna razaranja, zajedno sa neuspjesima privatizacije propalih preduzeća u državnom vlasništvu, odlukama koje su rezultirale neuspešnom deindustrijalizacijom BiH, slabim razvojem novih inicijativa i lošim razvojem kvalifikacija radne snage, rezultirali su procesom koji je doveo do masovne nezaposlenosti i sve veće ovisnosti o uvozu.

Prelaz na ekonomiju koja se može zasnivati na generiranju radnih mjesta ubrzanjem poslovanja lokalnih preduzeća bio je spor i bolan. Danas je javni sektor i dalje glavni investitor i izvor radnih mjesta jer privatni sektor nema pristup finansijskim resursima, poticajnom okruženju, modernim upravljačkim vještinama i, što je najvažnije, obrazovanoj radnoj snazi koja je potrebna za njegov razvoj. Ovo se odrazilo na dva ključna statistička podatka koji se odnose na tržište rada: visoku stopu nezaposlenosti mladih (starosna grupa 15–24, 62%, sa stopom nezaposlenosti mladih žena od 66%) i na nisku stopu učešća u tržištu rada (44%, sa stopom aktivnosti žena od 33%).  Kontinuirani rast neformalne ekonomije, koja sada odgovara 30% BDP-a , ukazuje na još jednu anomaliju tržišta rada u BiH koja dodatno ometa zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa.

Na regionalnom nivou, zbog poplava iz 2014. godine veliki broj privatnih firmi morao je prestati sa djelatnostima. Time su ugrožena brojna radna mjesta u poplavljenim područjima.

Da bi bile učinkovite, politike zapošljavanja i obrazovanja moraju biti usklađene i sa potrebama poslodavaca (potražnjom) i sa potrebama radne snage (ponudom) kako bi se sa sigurnošću iskoristile prilike koje će se otvoriti zahvaljujući predviđenom ekonomskom oporavku.

Sistematski gledano, ključne lokalne zainteresirane strane (općine, poslodavci, sindikati, javne službe za zapošljavanje, obrazovne institucije i organizacije civilnog društva) nemaju redovitu međusobnu komunikaciju niti razmjenjuju ideje/mišljenja o tome šta svako od njih može učiniti da unaprijedi mogućnost zaposlenja pojedinaca i/ili stanje u sektoru zapošljavanja. Komunikacija na ličnom nivou postoji, ali ona ne pomaže u koordinaciji aktivnosti i usklađivanju budžeta za implementaciju tih aktivnosti. Složene probleme tržišta rada BiH ne može riješiti samo jedna zainteresirana strana, niti se oni mogu riješiti izoliranim i razjedinjenim naporima. Nedostatak stabilne i dobro organizirane komunikacije i mehanizama koordinacije dovodi do problema u planiranju, neusklađene provedbe aktivnosti i nedostatka procjena postignuća (uključujući i aktivne mjere tržišta rada). Stoga su potražnja i ponuda na tržištu rada još uvijek neusklađene. Ovo je posebno vidljivo u općinama pogođenim poplavama: iako su brojna radna mjesta (2.500 direktno, 13.500 indirektno) ugrožena zbog poplava, nizak je stepen saradnje na lokalnom nivou između javnih službi za zapošljavanje, obrazovnih ustanova i poslodavaca u sferi stvaranja radnih mjesta i upravljanja rizikom.

Ovaj projekat će se oslanjati na postignuća prethodnih IPA projekata u ovom sektoru: IPA 2009 projekat “Unapređenje aktivnih tržišta rada u BiH” – posebno u odnosu na kreiranje LPZ kao načina unapređenja efektivnosti aktivnih mjera tržišta rada – i IPA 2011 “Izgradnja institucija i kapaciteta u sektoru zapošljavanja u BiH (ICBES) da se unaprijedi pružanje usluga zapošljavanja na lokalnom nivou”. ICBES projekat je podržao uspostavu Lokalnih partnerstava za zapošljavanje i ekonomski razvoj (LEPED) okupivši veliki broj socio-ekonomskih aktera kako bi planirali aktivne mjere tržišta rada u skladu sa lokalnim potrebama, rješavali neusklađenost vještina i promovirali poduzetništvo i ekonomski rast. Projekat će također uzeti u obzir rezultate Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP) koji je pokrenut 2009. godine kako bi se povećao kapacitet obrazovnog sistema, javnih službi za zapošljavanje, civilnog društva i lokalnih zajednica za rješavanje problema visoke stope nezaposlenosti mladih i nepropisnih migracija mladih. U oblasti obrazovanja, Projekat će se oslanjati na rezultate IPA projekta “Jačanje izgradnje kapaciteta za ljudski razvoj” koji je pomogao u izradi “Principa i standarda obrazovanja odraslih” kojima se postavlja okvir za obrazovanje odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja i za priznavanje svih oblika obrazovanja (neformalno obrazovanje, neslužbeno obrazovanje i priznanje prethodnog učenja) te rezultate “Projekta zapošljavanja mladih (YEP)” koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju. Ovaj drugi projekat se bavi integracijom mladih žena i muškaraca, posebno onih koji dolaze iz grupa koje su u nepovoljnom položaju, u tržište rada tako što radi na ispunjavanju tri međusobno povezana cilja: izgradnji kapaciteta javnih službi za zapošljavanje sa ciljem jačanja njihovog unutrašnjeg rukovodstva i povećanja uspješnosti u pronalasku poslova za tražitelje posla; uspostavljanju interakcije i kontakta sa mladim ljudima u nepovoljnom položaju, posebice sa dugoročno nezaposlenim i mladim ljudima iz ruralnih područja, koristeći instrumente i inicijative da se poveća mogućnost njihovog zapošljavanja i da im se pomogne u pronalaženju posla; i uticanju na politiku zapošljavanja mladih davanjem većeg značaja ovom pitanju na dnevnom redu donošenja politika u državi i podizanjem svijesti javnosti.

U sferi razvoja poslovanja, podrške i promocije investicija, Projekat će iskoristiti rezultate IPA projekta pod nazivom “EU podrška osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti MSP – EUSESBI”. Projekat je pripremio deset studija izvodljivosti i marketing planova za općine, što im pomaže u promociji investicija i otvaranju radnih mjesta na lokalnom nivou.

Projekat će biti koordiniran sa druga dva projekta u okviru prioriteta Integrirani lokalni razvoj: Razvoj MSP, kojim će se podržati mehanizam kreditiranja za poslovne subjekte i poslovnu ekspertizu, i Lokalni integrirani razvoj (LER), kojim će se podržati lokalne vlasti u strateškom planiranju, investicijama u socio-ekonomsku infrastrukturu i podršci za život i razvoj poslovanja. U ovom kontekstu, Projektom će se usmjeriti proces planiranja na lokalnom nivou u FBiH, jer nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanu razvojem u FBiH predviđa jasnu strukturu razvojnog planiranja i višegodišnje planiranje budžeta na temelju metode otvorene koordinacije zasnovane na partnerskom pristupu i zajedničkim kriterijima. Projektom će se tražiti i potencijalne sinergije sa projektima unutar sektora koje finansiraju drugi donatori, te sa drugim vrstama pomoći koja se pruža poplavama pogođenim područjima.

Projekat će doprinijeti Sporazumu za rast i zapošljavanje u BiH, inicijativi Delegacije EU u BiH kojom se identificiralo šest reformskih prioritetnih mjera koje bi trebale potaći modernizaciju bh. ekonomije i stvoriti prilike za zapošljavanje. Projekat će se baviti Prioritetom 2: Prepreke zapošljavanju jer se planiranim aktivnostima stvaraju preduslovi za povećanje stope učešća na tržištu rada, posebno mladih, putem prilagođenih aktivnih mjera tržišta rada i lokalnih projekata.

 

2. ILO Sarajevo poziva na dostavljanje koncepata projektnih prijedloga kojima se podstiču održivi, partnerstvom vođeni aktivni okviri tržišta rada na lokalnom nivou kako bi se povećao pristup formalnom zapošljavanju, posebno u područjima pogođenim poplavama.

 

EU i drugi donatori investirali su značajna sredstva u izgradnju kapaciteta lokalnih aktera kako bi efektivno rješavali cijeli niz potreba lokalnog tržišta rada. Te kapacitete sada treba upotrijebiti u intervenciji koja nastupa sa pozicije lokalnog ekonomskog razvoja putem podrške Lokalnim partnerstvima za zapošljavanje (LPZ). Partnerstva mogu predstavljati učinkovit mehanizam za povećanje relevantnosti lokalnih aktivnih mjera tržišta rada. To zahtijeva uspostavu stalnog dijaloga među regionalnom i lokalnim zavodima za zapošljavanje, obrazovnim ustanovama (formalnim i neformalnim), poslodavcima, sindikatima, privrednim komorama, regionalnim razvojnim agencijama, regionalnim i lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva, te pružanje svim akterima sposobnosti nužne za zajedničko osmišljavanje i provođenje strategija koje su u skladu sa potrebama ekonomije.

 

Cjelokupni cilj projekta

Cjelokupni cilj projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH je doprinijeti strateškom razvoju tržišta rada Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: BiH).

 

Svrha projekta

Konkretni cilj je promovirati održive, partnerstvom vođene, aktivne okvire za tržište rada na lokalnom nivou da bi se povećao pristup formalnom zaposlenju, posebno u područjima pogođenim poplavama.

 

Program promovira:

1. Zapošljivost i formalne opcije zaposlenja za lokalnu radnu snagu. To se može postići bolje usmjerenim posredovanjem u zapošljavanju, stvaranjem povoljnijeg okruženja za nova radna mjesta, usklađivanjem i poboljšavanjem vještina radne snage, poduzetništvom i poduzetničkim obukama.

2. Poticanje formalnih opcija za zapošljavanje žena, mladih, manjina, povratnika, interno raseljenih osoba i grupa koje teško nalaze zaposlenje.

3. Treći cilj je izgradnja institucija za upravljanje efektivnim partnerstvima i njihovo olakšavanje (timski rad, razmjena informacija, zajedničko odlučivanje, rješavanje sukoba, komunikacija, facilitacija).

 

Projekti bi trebali biti fokusirani i sadržavati kombinaciju aktivnosti koje će zajedno imati efekat održive institucionalne izgradnje. Uspješni projekti su rezultat pažljive pripreme i dobre saradnje između kandidata/aplikanata i ko-aplikanata. (vidjeti definiciju uloga na sljedećoj stranici).

 

Aktivnosti mogu uključivati sljedeće:

• Nadogradnju i proširenje usluga zapošljavanja za tražitelje posla,

• Usluge razvijanja vještina radne snage (strukovno usmjeravanje, savjetovanje),

• Sheme ‘povratka u školu’,

•Promoviranje strukovnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja (VGCC) prilagođenog potrebama nezaposlenih, posebno grupa u nepovoljnom položaju,

• Obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih, bilo certificiranu ili ne, za poznate i nepoznate poslodavce,

• Pripravničke programe,

• Unapređenje relevantnosti Tehničkog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (TVET) za potrebe poslodavaca razvijanjem/nadogradnjom nastavnih planova i programa na temelju procjene potreba po pitanju vještina,

• Razvijanje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja (LLL), uključujući unapređenje opreme, metodoloških sredstava i nastavnih kapaciteta,

• Promoviranje priznanja svih oblika učenja,

• Jačanje nastavnih kapaciteta za prekvalifikaciju, učenje odraslih i cjeloživotno učenje,

• Poticaje za zapošljavanje za poslodavce, posebno za zapošljavanje mladih i ljudi koji teško nalaze posao,

• Programe za olakšavanje pristupa zapošljavanju osobama sa invaliditetom,

• Aktivnosti kojima se podržavaju radno-porodične odgovornosti i razvija socijalna skrb i zaštita,

• Klubovi tražitelja posla, opći ili specijalizirani za određenu grupu,

• Sajmovi poslova, opći ili specijalizirani za određenu grupu,

• Promoviranje poduzetništva i samozaposlenja, posebno mladih i žena,

• Promoviranje poduzetničkih obuka, inovacije i kreativnosti u obrazovanju (od osnovne škole do fakulteta),

• Poticaje za zapošljavanje u start-up firmama,

• Programe mentorstva za start-up firme,

• Subvencije za samozaposlene.

• Promoviranje saradnje sa bankarskim sektorom u pronalasku inovativnih rješenja za kreditiranje,

• Promoviranje upravljanja kontinuitetom poslovanja za mala i srednja preduzeća da se poveća njihova otpornost na katastrofe,

•Aktivnosti koje doprinose održivosti lokalnih partnerstava za zapošljavanje,

• Obučavanje osoblja koje radi na LPZ (rukovodstvo, finansije, komunikacija),

• Promoviranje LPZ (materijali, kampanje, prisustvo na internetu i društvenim medijima, aplikacije za mobilne telefone),

• (Studijske) posjete uspješnim lokalnim partnerstvima za zapošljavanje,

• Posebno prilagođene mjere za promociju zapošljavanja žena i konkretnih kategorija ugroženih grupa (mladi, manjine, povratnici i interno raseljeno, domaćinstva pogođena poplavama) i ljudi koji teško nalaze zaposlenje (nekvalificiranih, dugoročno nezaposlenih, osoba sa invaliditetom, Roma, itd),

• Razvijanje vještina radne snage.

 

Ovo nije konačna lista i služi kao primjer odgovarajućih aktivnosti koje se mogu provesti u okviru ove sheme. Druge aktivnosti (koje su slične navedenim a nisu navedene), osobito promoviranje jednakih mogućnosti i za muškarce i za žene, mlade i osobe sa invaliditetomsu poželjne i  smatrat će se prihvatljivim za finansijsku podršku zavisno od njihovog učinka na zapošljavanje.

Prijave se sastavljaju uz učešće minimalno pet (5) subjekata koji spadaju u pet dolje navedenih kategorija. Jedan partner će biti vodeći aplikant (preduzeće ne može biti vodeći aplikant) a ostali su ko-aplikanti.

 

- Svako partnerstvo mora sadržavati minimalno jedan subjekat iz svake od kategorija: (općina/opština, javna služba za zapošljavanje (JSZ), poslodavac, obrazovna ustanova, i nevladini akteri poput udruga građana, organizacija poslodavaca, sindikata, lokalnih i regionalnih agencija i privrednih komora)

- Prijedlozi moraju rezultirati novostvorenim održivim radnim mjestima što će se nakon implementacije moći dokazati evidencijama javnih službi za zapošljavanje.

 

Definicija:

Koncept projektnog prijedloga treba sadržavati prijedlog projekta koji se sastoji od niza aktivnosti te treba biti koherentan i sveobuhvatan. Obrazac za koncept projektnog prijedloga dat je u Aneksu 1.

 

Trajanje

Početno planirano trajanje projektnog prijedloga ne može biti kraće od 14 ni duže od 20 mjeseci.

 

Lokacija

Projekti se moraju provoditi u Bosni i Hercegovini.

Vodeći aplikant:

Vodeći aplikant je diretno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa ko-aplikantima i neće djelovati kao posrednik.

Prijavi se mora priložiti potpisana Izjava vodećeg aplikanta za koncepte projektnih prijedloga (Aneks 2).

 

Ko-aplikanti:

Ko-aplikanti učestvuju u osmišljavanju koncepta projektnog prijedloga i evantualno su angažirani u predloženim aktivnostima skupa sa vodećim aplikantom, a troškovi koje ko-aplikanti mogu imati na isti su način prihvatljivi kao troškovi vodećeg aplikanta. Vodeći aplikant je odgovoran za troškove ko-aplikanata.

Svi vodeći aplikanti i ko-aplikanti moraju potpisati Pismo o razumijevanju kojim uspostavljaju partnerstvo između svakog ko-aplikanta i vodećeg aplikanta. Obrazac pisma o razumijevanju koji sadrži minimum zahtjeva dat je u Aneksu 3. Potpisana pisma o razumijevanju moraju biti uključena u aplikaciju.

Ukupni indikativni iznos koji je dostupan u okviru ovog Poziva za prijedloge projekata je € 2,8 miliona. Međunarodna organizacija rada (dalje u tekstu: ILO) zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna sredstva.

Budžet:

 

Indikativni budžeti naznačeni u okviru ovog Poziva za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga moraju se uklopiti u sljedeće granične iznose:

• Minimalni iznos: 150,000 EUR.

• Maksimalni iznos: 200,000 EUR.

 

Sufinansiranje:

Svaki budžet tražen u okviru ovog Poziva za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga mora se uklopiti u sljedeće granične procente prihvatljivih troškova (vidi Aneks 4):

• Minimalni procenat: 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

• Maksimalni procenat: 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Kao dokaz svog institucionalnog kapaciteta o ispunjavanju financijskih i kontrolnih uvjeta, vodeći aplikant mora obezbijediti sljedeće:

• U slučaju da je vodeći aplikant općina/opština ili služba za zapošljavanje – Financijski izvještaj ovjeren od strane ovlaštenog revizorskog organa.

• U slučaju pružaoca obrazovnih usluga ili nevladinih aktera kao vodećeg aplikanta – ovjeren financijski izvještaj, revizorski izvještaj ili važeća potvrda.

 

Broj prijavljenih koncepata projektnih prijedloga po aplikantu:

• Vodeći aplikant može dostaviti više od jedne prijave na ovaj Poziv.

• Ako vodeći aplikant preda više prijava pod ovim Pozivom, samo jedna prijava može biti odabrana za jedno geografsko područje. (Nije primjenjivo na JSZ i općinu/opštinu)

• Vodeći aplikant može istovremeno biti ko-aplikant u drugoj prijavi.

• Ako je ko-aplikant uključen u više prijava pod ovim Pozivom, samo jedna od tih prijava može biti odabrana za jedno geografsko područje. (Nije primjenjivo na JSZ i općinu/opštinu)

• Ko-aplikant može istovremeno biti vodeći aplikant u drugoj prijavi.

 

3.ILO poziva prihvatljive kandidate da iskažu interes za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga.

 

Mogu se prijaviti sljedeći kandidati:

1. Općina/opština

2. Preduzeće (ne može biti vodeći aplikant)

3. Javna služba za zapošljavanje (JSZ)

4. Akreditirani pružalac obrazovnih usluga

5. Nevladini akteri (u ovoj kategoriji se mogu prijaviti i lokalne i regionalne razvojne agencije, sindikati, privredne komore)

4. ILO će, na osnovu primljenih koncepata projektnih prijedloga, napraviti listu kvalificiranih kandidata sa dokazanim tehničkim i finansijskim kapacitetima da mogu provesti set povezanih aktivnosti. Kvalificirani kandidati će biti pozvani da učestvuju u pozivu za dostavljanje kompletnih prijedloga.

5. Prihvatljivost za učešće u Pozivu utvrđivat će se na osnovu sljedećih kriterija:

• Pravno lice (dostaviti dokaz o registraciji)

• Registrirano u Bosni i Hercegovini (pravilo se ne odnosi na preduzeća)

• Da je direktno odgovoran za pripremu koncepata projektnih prijedloga i upravljanje aktivnostima sa ko-aplikantima i da ne djeluje kao posrednik

• Vodeći aplikant neće se moći prijaviti na Poziv u slučaju da se nalazi u bilo kojoj od situacija navedenih u Aneksu 2 – Izjava vodećeg aplikanta za koncepte projektnih prijedloga.

6. Nakon isteka roka za dostavljanje konceptnih nota, ILO će izvršiti evaluaciju svih zaprimljenih prijedloga i obavijestiti prihvatljive kandidate o ishodu evaluacije.

7. Vodeći aplikanti zainteresirani za prijave na ovaj Poziv trebaju komunicirati putem e-maila: lep@ilo.org  u Sarajevu i ne trebaju direktno kontaktirati ILO personal.

 

Kako pripremiti i dostaviti prijedloge

8. Zainteresirani kandidati trebaju ispuniti priloženi Obrazac aplikacije za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga (Aneks 1) u skladu sa datim instrukcijama i dostaviti dva (2) štampana primjerka obrasca i elektronsku verziju (CD ROM ili USB) sa svom pratećom dokumentacijom putem dostave, poštom ili lično na dolje navedenu adresu, najkasnije do 30.8.2016 u 16:00.

 

Međunarodna organizacija rada (ILO) – Poziv broj 01/2016

UN House, Zmaja od Bosne bb,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

Prijave koje se dostave na drugi način (npr. emailom ili faksom) ili na drugu adresu neće biti prihvaćene. Rukom pisani koncepti projektnih prijedloga također neće biti prihvaćeni.

- Pitanja se mogu slati emailom najkasnije do 09.08.2016. na adresu: lep@ilo.org

- Međunarodna organizacija rada (ILO) nema obavezu odgovarati na pitanja koja pristignu nakon ovog datuma.

- Odgovori će se dati najkasnije do 19.08.2016.

- Pitanja svih aplikanata, skupa sa odgovorima i drugim važnim obavještenjima tokom trajanja postupka evaluacije, objavljivat će se na web stranici UN-a u Bosni i Hercegovini: http://ba.one.un.org/

 

- Sa ciljem osiguravanja jednakog tretmana svih aplikanata ILO ne može dati prethodno mišljenje o prihvatljivosti aplikanata, ko-aplikanata, ideje projekta ili specifičnih aktivnosti.

 

9. Indikativni vremenski raspored

 

 

DATUM

VRIJEME*

Informativni sastanak

19.7-25.7

Sarajevo 19.07. u UN zgradi, Zmaja od Bosne bb 

Brčko 20.07. u Omladinskom centru Doboj 21.07. u sali Skupštine grada (Dom vojske)

Mostar 25.07.  u hotelu  „Ero“

Banja Luka 26.07. u Univerzitetu za poslovne studije

Bihać 27.07. u hotelu „Park“

10:00-15:00

Rok za traženje pojašnjenja od ILO

9.8.2016

Ponoć (CET)

Posljednji datum za davanje pojašnjenja od ILO

19.8.2016

Ponoć (CET)

Rok za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga

30.8.2016

16:00

 

10. ILO neće razmatrati nepotpune prijave. Svi odgovori i prateća dokumentacija tretirat će se strogo povjerljivim i neće se otkrivati javnosti.

11. Ovaj poziv nije obvezujući. ILO zadržava pravo promjene ili poništenja ovog poziva ili bilo kojeg od njegovih uslova u bilo kojem trenutku tokom procesa; svaka takva radnja koju poduzme ILO objavit će se javno ili će biti izravno komunicirana prema svim učesnicima, kako bude odgovaralo. Pozivi na učešće u pozivu i svaki naredni dogovor bit će objavljeni u skladu sa pravilima i procedurama ILO.

12. Bilo koji dokument koji bi mogao pomoći u predaji kompletne i validne aplikacije na ovaj Poziv treba biti pridodat aplikaciji. 

 

Lista aneksa:

Aneks 1 – Obrazac aplikacije za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga

Aneks 2 – Izjava vodećeg aplikanta za koncepte projektnih prijedloga

Aneks 3 – Obrazac pisma o razumijevanju

Annex 4 – Neprihvatljivi i prihvatljivi troškovi

 

Aneks 1 - PRIJAVA KONCEPTA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Aneks 2 - IZJAVA VODEĆEG APLIKANTA ZA KONCEPT PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Aneks 3 - Pismo saglasnosti

Aneks 4 – Neprihvatljivi i prihvatljivi troškovi

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: