Prodaja građevinskog zemljišta u Zasad polju na području grada Trebinja

Izvor: Glas Srpske, 14.08.2014.

Republika Srpska

Grad Trebinje

Gradonačelnik
 

Na osnovu Odluke o načinu i uslovima javne prodaje građevinskog zemljišta u državnoj svojini ("Službeni glasnik grada Trebinja", broj 7/14), člana 58. Statuta grada Trebinja ("Službeni glasnik grada Trebinja", broj 2/13 i 5/14) i člana 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske , broj 20/12), gradonačelnik grada Trebinja raspisuje
 

OGLAS
o prodaji građevinskog zemljišta u državnoj svojini na području grada Trebinja

Grad Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 2, oglašava prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojini, koje se nalazi u Zasad polju i koje je izmjenom dijela Regulacionog plana "Zasad polje' ("Službeni glasnik grada Trebinja, br. 7/14) namijenjeno za izgradnju hipermarketa. Građevinska parcela je označena kao k.č.br. 2291/35 KO Trebinje (novi operat), površine 21.186 m2 upisana u Pl.br. 1952, a koja se sastoji od dvije katastarske čestice u starom operatu označene kao k.č.br. 2798 KO Trebinje, opisana kao Bajrak, oranica, površine 18.611 m2 i k.č.br. 2799/4 KO Trebinje, opisana kao okruta, oranica, površine 2.575 m2, upisane u zk. ul.broj 467, vlasništvo grad Trebinje, pravo raspolaganja sa 1/1.
Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi 60,00 KM/m2.
Prodaja građevinskog zemljišta u državnoj svojini će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).
Postupak prodaje građevinskog zemljišta u državnoj svojini sprovešće se pred Komisijom za licitaciju.
Pravo da učestvuju na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do početka usmenog javnog nadmetanja uplate kauciju.
Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan uplatiti iznos od 10% od početne prodajne cijene (21.186 m2 x 60,00 KM/m2), a na Jedinstveni račun Trezora grada Trebinja broj: 5658014300000107, sa naznakom broja oglasa, najkasnije do dana koji je određen za održavanje licitacije.
Svaka naredna ponuda mora biti uvećana najmanje 0,10 KM/m2.
Sa učesnikom usmenog javnog nadmetanja koji ponudi najveću cijenu zaključiće se kupoprodajni ugovor, u roku od 15 dana od dana održanog usmenog javnog nadmetanja, a u iznos kupoprodajne cijene će se uračunati uplaćena kaucija.
Kupac će kupoprodajnu cijenu uplatiti na Jedinstveni račun Trezora grada Trebinja broj 5658014300000107.
Ukoliko kupac odustane od potpisivanja ugovora gubi pravo na povrat kaucije. Sva prava i obaveze između grada Trebinja i kupca biće regulisani ugovorom o kupoprodaji. Predaja zemljišta u posjed kupcu izvršiće se u roku od 7 dana od dana nakon uplate kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.
Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojini će se održati dana 29.8.2014. godine u 9 časova na licu mjesta.
Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o građevinskom zemljištu koja je predmet prodaje i dobiti tražene informacije u Gradskoj upravi Trebinje u vremenu od 7 do 15 časova.

Broj: 11-053-211/14                                                                                                                                                                                                                                                     Gradonačelnik
Datum: 13.8.2014. godine                                                                                                                                                                                                                    Slavko Vučurević, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: