Aminokiseline rastvor za infuziju

Datum objave: 18.01.2016. 11:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

273-1-1-155-5-11/16


Broj obavještenja o nabavci 273-1-1-155-3-107/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Ivana Dardić
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

427

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121,
122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 372, 373, 374, 375,
377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 397, 399, 400, 401, 402, 404, 406, 409, 410, 413, 415, 416,
417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15962080,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi sa Osnovne bolničke liste lijekova

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

lijekovi sa Osnovne bolničke liste lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

33000000-0

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Dodatni predmet(i)

33600000-6

Farmaceutski proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne
 

ANEKS D
 

Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

66


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA01 aminokiseline rastvor za infuziju 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

152934,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12.1.2016. - 15.12.2016.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br.

Naziv

IDB/JIB

Općina/Grad

Država

1

PHOENIX PHARMA D.O.O.

4400375940003

Bijeljina

Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

126646,82

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

12.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

126646,82

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

128762,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
273-1-1-155-5-11-16.pdf
PODIJELI: