Armirano betonski stubovi

Datum objave: 16.07.2020. 10:12 / Izvor: Akta.ba, 13.07.2020.

Mješoviti holding "ERS"-MP a.d. Trebinje

ZP "Elektrodistrubucija" a.d. Pale

 

Booj: Up-178/20

Datum 13.07.2020.

 

Ha osnovu člaia 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj 39/14), članova 57. i 100. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i Zapisnika o oijeni ponuda nakon provedene e-aukcije Komisije za javne nabavke broj 03-4527/20 od 10.07.2020. godine u predmetu nabavke armirano betonskih stubova putem Otvorenog postupka no Tenderu broj 18-06-200/20, Uprava Preduzeća donosi

 

ODLUKU

o izboru najbolјe ocjenjenog ponuđača

 

ČLAN 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda nakon provedene e-aukcije za javne nabavke broj 03-4527/20 od 10.07.2020. godine u predmetu nabavke armirano betonskih stubova putem Otvorenog postupka po Tenderu broj 18-06-200/20 i dodjelјuje se ugovor „Generalpromet" d.o.o. Čačak. Balkanska br. 24, Čačak u vrijednosti od 130.000,00 KM bez PDV-a.

 

ČLAN 2.

Prijedlog ugovora o nabavci iz prethodnog člana biće ponuđen izabranom Ponuđaču nakoi isteka 15 dana računajući od dana dostavlјanja ove Odluke.

 

ČLAN 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Služba komercijalnih poslova i Služba pravnih poslova Preduzeća.

 

ČLAN 4.

Ova odluka objaviće se na web stranici www.edbpale.com, i istovremeno uputititi ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6).

 

ČLAN 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke zajedio sa zapisnikom o oijeni ponude, u skladu sa članom 71. stav 2.

 

Obrazloženje

Tender broj 18-06-200/20 objavljen je daia 10.06.2020. godine na portalu Agencijeza javne nabavke broj 563-1-1-918-3-38/20.

U propisanom roku do predviđenog datuma otvaranja pdnuda (26.06.2020. godine), pristiglo je 6 (šest) kompletnih ponuda.

Komisija za javne nabavke Preduzeća, imenovana PjemeiteM Uprave Preduzeća broj: 03-4170/20 od 26.06.2020. godine, podiijela je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjenii ponuda nakon provedene e-aukcije broj 03-4527/20 od 10.07.2020. godine u predmetu nabavke armirano betonskih stubova koji se odnoei na provedeii Otvoreni postupak broj 18-06-200/20.

U postupku no Zapisniku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, G čemu je sačinila odgovarajuće zapnsnike, ocjenu kvalifikovanoeti ponuđača, te oijenu priepjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz teiderske dokumentacije.

Uprava Preduzeća nije iašla razloge, nepravilnodti niti propuete u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatan.e Zapisnika Komisrtje za javie nabavke.

Iaime, u postupku je ocijenjeio da je Komisija u svemu pravilno poetupila te da je izbor iajbolјe ocijenjijog ponuđača izvršen u s[sladu sa Zakrnom, podzakonskim aktima i Otvorenim postupkom.

Uvidom u priloženu dokumeitaciju, iesporno je daje nakon provedene e-aukcije izabran ponuđač .,Generalpromet"' d.o.o. Čačak. Balkanska br.24. Čačak, najbolјe ocjenjen po kriterijumu najniže cijene ponude, iako je na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije a petom mjestu sa 75 bodova, jer sietem nije omogućio označavanje preferecijalnog tretmana domaćeg ponuđaču iz zemlјe CEFTA. Ostali ponuđači su bodovani na slјedeći način:

- „BG Energo - Tim" d.o.o. Prijedor         ogcenjen sa       100,00 bodova

- „IV - INVEST'' d.o.o. Sarajevo  oijenJen sa         99,82 boda

- „Falcpn'''d.o.o. Bijelјina             ocjenjen sa        96,26 bodova

- .,Inving Invest Inžinjering' d.o.o. Prijedor opJelјen sa 86,09 bodova

- „Elim" d.o.o. Laktaši    ocjenjen sa        70,42 boda

i time je rtvrđen i njihov sukcesivni red.

 

Obzirom da u Pravilniku o uslovima i mačinu korištenja e-aukcije (Sl.Gl.BiH broj 66/16) nije predviđena mogućnost označavanja poiude koja ee smatra ponudom iz CEFTE, i da sistem ne preiozpaje CEFTA ponudu, to je na Izvještaju o toku k završetku e-aukcije vidlјivo da se ponuda ponuđača „Generalpromet" d.o.o. Čačakiije tretirala Kao ponuda sa preferencijalnim tretmanom.

Takođe, Komisija je konstatovala da je u članu 1, stav (3) OdJ1uke o obaveznoj primjeii preferencijalnog trehmana domaćeg, od 29.05,2020. godine (SlG.BiH, broj 34/20), propieano da se primjena irefereicijalnsjg faktora isklјučuje u odnosu na ponude koje podiose pravna ili fizička lica sa sjedištem u državama potpisnicama CEFTE. 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji smatra da je Ugovorni organa u toku ovog postupka prekršio odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH ili pratećih podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na način i u rokovima utvrđenim u članu 99.-101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH broj 39/14). Žalba se podnosi na adresu: Ulica Nikole Tesle broj 12, 71420 Pale.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: