Artikli za potrebe čajne kuhinje

Datum objave: 03.03.2020. 08:48 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2020.

OBRAZAC REALIZACIJE OKVIRNOG SPORAZUMA JN 01/20 Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje

 

1.

Opis i Oznaka po JRJN

Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje JRJN 15980000-1 Bezalkoholna pica

39222000-4 Ugostiteljske poterpštine

2.

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Konkurentski zahtjev

888-7-1-1-3-1/20 od dana 7.1.2020.godine

3.

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)

PENNY PLUS doo, ul. Igmanska bb, Vogošća ID broj 4200162210002

4.

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)

Vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a 21.000,00 KM

Trajanje okvirnog sporazuma 24 mjeseca počevši od 17.02.2020.godine Plaćanje nakon izvršene isporuke

5.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

6.

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

 

7.

Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma

17.02.2020. godine

8.

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

 

9.

Napomena (obrazloženje

 

 

Broj: 04-14-5847/20-2 Ilidža, 27.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 89.Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( «Službeni glasnik BiH» broj 39/14), donosi se

 

O D L U K A

 

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 01/20

 

I

 

Ponuda „PENNY PLUS " doo, ul.Igmanska bb, 71320 Vogošća, u iznosu od 21.000,00 KM bez PDV-a proglašava se najpovoljnijom, za JN 01/20 „Nabavka artikla za potrebe čajne kuhinje".

 

II

 

Ponuđač „PENNY PLUS " doo, obavezan je u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu dostaviti uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i uvjerenje nadležnih institucija da je izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

 

III

 

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Na osnovu odluke o pokretanju postupka broj 04-14-5847/20, (Broj obavještenja sa portala javnih nabavki 888-7-1-1-3-1/20 od dana 7.1.2020.godine) pokrenuta je nabavka JN 01/20 „Nabavka artikla za potrebe čajne kuhinje" putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa e-aukcijom. Ponude su blagovremeno dostavili sljedeći ponuđač: „PENNY PLUS " doo,"DEFTER"doo i „GOLD MIGNON" doo. Analizom ponuda, utvrđeno je da su svi ponuđači dostavili tražene dokaze koji se tiču lične sposobnosti i sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, te da su svi ispravno popunili i dostavili ponude. Ponuđač Penny Plus doo je jedini dostavio dokaz da se na njihovu može primjeniti prefernecijalni tretman domaćeg. Naime, tenderskom dokumentacijom je propisano sljedeće:

 

Ugovorni organ obavezno primjenjuje prefercijalni tretman domaćeg u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni prefercijalnog tretmana domaćeg. Prefercijalni tretman cijena ce se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda. Ponuđač je dužan iZjasniti se u svojoj ponudi u smislu prefercijalnog tretmana domaćeg u obrascu za ponudu, birajući odgovarajuću opciju za njegovu ponudu.

 

Kao dokaz činjenica potvrđenih u izjavi ponuđač treba dostaviti POTVRDU O ZADOVOLJAVANJU UVJETA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA O BH PORIJEKLU PROIZVODA(za robu koju nudi) izdatu od Vanjskotrgovinske komore BiH: ili Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, ili Privredne komore republike Srpske. (Original ili ovjerenu kopiju). Ponuđač PENNY PLUS doo je dostavio Potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH sa naznačenim robama koje zadovoljavaju uvjete izdavanja certifikata o bh porijeklu. Na osnovu navedenog je utvrđeno da ponuda PENNY PLUS doo ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg u iznosu od 5%. (ponuđač je sa sjedištem u BiH i više od 50% ukupne vrijednosti roba koje nude je iz BiH). U ponudi ponuđača Penny Plus je utvrđena računska greška čiju ispravku je ponuđač odobrio

 

Na osnovu navedenog, ponuđaču PENNY PLUS doo je, u svrhu poređenja ponuda na osnovu odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, umanjenja cijena za preferencijalni faktor od 5% u odnosu na ostale ponuđače. Obzirom da je za ovu javnu nabavku predviđeno provođenje e-aukcije, ugovorni organ je istu zakazao za 21.01.2020.godine. Nakon provedene e-aukcije i kriterija "najniža cijena" utvrđena je konačna rang lista ponuđača shodno kojoj je prvoplasirana ponuda PENNY PLUS doo, čija cijena ponude bez PDV -a iznosi 21.000,00 KM. Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove Odluke ponuđač ima pravo da izjavi žalbu u roku od pet dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u tri primjerka.

 

http://www.opcinailidza.ba/uploads/files/shares/JAVNE_NABAVKE/160.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: