Asfaltiranje puta u mjestu Dolac, MZ Kaćuni, općina Busovača

Datum objave: 24.10.2016. 09:41 / Izvor: Akta.ba, 20.10.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski Kanton / Kanton Središnja Bosna

OPĆINA BUSOVAČA

Općinski Načelnik

 

Broj: 01-49-3203-6/16

Busovača, 18.10.2016. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 38. Statuta Općine Busovača - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Općine Busovača», broj: 8/13), na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 01-49-3203-5/16 od 14.10.2016. godine, u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za nabavku radova - Asfaltiranje puta u mjestu Dolac, MZ Kaćuni, općina Busovača, dužine 550,00 m, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.  Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-49-3203-5/16 od 14.10.2016. godine u konkurentskom zahtjevu za nabavku radova - Asfaltiranje puta u mjestu Dolac, MZ Kaćuni, općina Busovača, dužine 550,00 m, te se ugovor dodjeljuje ponuđaču «KOMGRAD-ZE» d.o.o. Zenica, ponuda broj: 01-49-3203-1/16, za ponuđenu cijenu u iznosu od 31.583,75 KM, popust 947,51 KM što ukupno iznosi 30.636,24 KM bez PDV- a, odnosno 35.844,40 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

2.  Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumente iz člana 45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama navedene u tački 3.1. Tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 01-49-3203/16 u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

3. U skladu sa članom 98. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovor o javnoj nabavci dostavit će se ponuđaču iz tačke 1. ove Odluke najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru.

4. Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za lokalni ekonomski razvoj, obnovu i raseljene osobe i Služba za finansije i trezor, svako u okviru svojih ovlaštenja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Busovača www.opcina-busovaca.com, te istovremeno uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke radova - Asfaltiranje puta u mjestu Dolac, MZ Kaćuni, općina Busovača, dužine 550,00 m, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-49-3203/16 od 21.09.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 41.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci objavljena je dana, 26.09.2016. godine na Portalu javnih nabavki pod brojem: 1176-7-3-31-3-17/16 i na web stranici Općine Busovača.

Zahtjev za dostavu ponuda je, istovremeno sa slanjem obavještenja na Portal javnih nabavki, objavljen na web stranici Općine Busovača i isti je proslijeđen sljedećim ponuđačima:

1. «ORMAN» d.o.o. Kiseljak,

2. «ADŽIĆ-ASFALT» d.o.o. Žepče,

3. «MERKEZ OIL» d.o.o. Novi Travnik,

4. «CESTE-COMPANY» d.o.o. Kiseljak,

5. «BUCOMERC» d.o.o. Kiseljak i

6. «T.W.I.» d.o.o. Kiseljak.

Konkurentski zahtjev i tendersku dokumentaciju su preuzeli ponudači «DOBOJPUTEVI» d.d. Doboj Jug i «KOMGRAD-ZE» d.o.o. Zenica.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Općinskog načelnika, broj: 01-49- 1905/15 od 26.06.2015. godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan, 05.10.2016. godine. Zapisnik o otvaranju ponuda blagovremeno je dostavljen svim ponuđačima.

Komisija za javne nabavke dostavila je Općinskom načelniku Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 01-49-3203-4/16 od 14.10.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-49-3203-5/16 od 14.10.2016. godine, u predmetnom postupku javne nabavke.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke Općine Busovača blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda. O navedenom je sačinjen zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće: da su ukupno blagovremeno prispjele 3 (tri) ponude, i to od ponudača: «KOMGRAD-ZE» d.o.o. Zenica, «DOBOJPUTEVI» d.d. Doboj Jug i «MERKEZ OIL» d.o.o. Novi Travnik, da su sve ponude prihvatljive i da sve ponude ispunjavaju uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji konkurentskog zahtjeva, te da nije bilo neblagovremenih i neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka javne nabavke, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač izabran primjenom kriterija najniže cijene, kako slijedi:

Red.br. Naziv/ime ponudača Cijena ponude bez PDV-a
1. «KOMGRAD-ZE» d.o.o. Zenica 31.583, 75 KM, popust 947,51 KM što ukupno iznosi 30.636,24 KM
2. « MERKEZ OIL » d.o.o. Novi Travnik 32.980,00 KM
3. «DOBOJPUTEVI» d.d. Doboj Jug 35.520,44 KM

 

 

 

 

 

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od 5 dana od dana objavljivanja ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: