Asfaltiranje puta Usora, puta Mrkotić-Kalošević i puta bare-škola-Omerbašići (presvlaka)

Datum objave: 25.08.2021. 12:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

375-1-3-125-5-52/21


Broj obavještenja o nabavci 375-1-3-125-3-39/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba Nerminka Handzic, Selvedina Sejmenović, Mirel hrvić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Realizacija Liste kapitalnih projekata I faza

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka su radovi na putnoj i drugoj infrastrukturi kao i radovi na uređenju društvenih
domova, na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstvima općine Tešanj predviđenim u budžetu/finansijskom
planu za 2021. godinu, u obimu i na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Usora, puta Mrkotić-Kalošević i puta bare-škola-Omerbašići (presvlaka)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta Usora, puta Mrkotić-Kalošević i puta bare-škola-Omerbašići (presvlaka)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49572,65

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


45738,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

45738,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

45738,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

53687,84

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puta pored centralnog greblja i puta Fejzići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puta pored centralnog greblja i puta Fejzići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KM-GRADNJA D.O.O 4218504620000 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


17120,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

17120,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17120,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20530,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Pašićka, ulice Ali paše Hećimovića-krak i puta Trnovac-Barići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje ulice Pašićka, ulice Ali paše Hećimovića-krak i puta Trnovac-Barići

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

61734,83

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


50439,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

50439,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

50439,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

67161,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Bare-Zlatići spoj sa Kotorićima, ulica Nedžada Šaranovića krak II i Križanovići desni krak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Bare-Zlatići spoj sa Kotorićima, ulica Nedžada Šaranovića krak II i Križanovići desni krak

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

51282,05

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 AB-TRANS D.O.O. 4218428180003 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


49610,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

49610,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

49610,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69135,50

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Sole, puta Purkovići, puta Planje-Jevadžije i NC Hrnjići VI faza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Asfaltiranje puteva Sole, puta Purkovići, puta Planje-Jevadžije i NC Hrnjići VI faza

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56410,26

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG 4218113270004 Doboj Jug Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


55057,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

55057,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

55057,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

69189,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Uređenje društvenog doma mjesne zajednica Ljetinić, uređenje dvorišta i uređenje Doma mjesne zajednice Rosulje i
uređenje potkrovlja zgrade mjesne zajednice Tešanjka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uređenje društvenog doma mjesne zajednica Ljetinić, uređenje dvorišta i uređenje Doma mjesne zajednice Rosulje i
uređenje potkrovlja zgrade mjesne zajednice Tešanjka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59829,06

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEDJING D.O.O 4218118070003 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

57010,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

57010,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

57010,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

61000,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i poslovni objekat za potrebe mjesne zajednice Oraš Planje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i poslovni objekat za potrebe mjesne zajednice Oraš Planje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30769,23

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 radnih dana

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NEDJING D.O.O 4218118070003 Tešanj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


32900,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

32900,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39198,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-1-3-125-5-52/21
PODIJELI: