Asfaltiranje ulice Safet bega Bašagića u MZ Tešanj i izgradnja trotoara Kotlanice-izrada AB potporng zida

Datum objave: 27.08.2021. 10:38 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA TEŠANJ 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-11-3-2560-14/21 

Datum: 24.08.202l.godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 23.08.2021.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

 

o izboru najpovoljijeg ponuđača

 

I

Najpovoljnije ponude za radove u predmetu nabavke "Realizacija Liste kapitalnih projekata, II faza" su po lotovima kako slijedi:

Lot-1 Asfaltiranje puta Ogrići u MZ Kraševo, puta Ahmetlići u MZ Kraševo i puta u MZ Šije, za ponuđenu cijenu u iznosu bez PDV-a od od  32.400,00 KM (slovima: tridesetdvijehiljadečetiristotine i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 37.908,00 KM (slovima: tridesetsedamhiljadadevetstotineosam i 00/100 konvertibilnih maraka) je ponuda ponuđača DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug;

Lot-2 Asfaltiranje ulice Safet bega Bašagića u MZ Tešanj i izgradnja trotoara Kotlanice-izrada AB potporng zida, za ponuđenu cijenu u iznosu bez PDV-a od 27.900,00 KM (slovima: dvadesetsedamhiljadadevetstotina i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 32.643,00 (slovima: tridesetdvijehiljadešeststotinačetrdesettri i 00/100 konvertibilnih maraka)je ponuda ponuđača DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug;

Lot-3 Nastavak izgi-adnje pješačke staze u MZ Karadaglije te odvodnja oborinskih voda Bašići-džamija MZ Jablanica, za ponuđenu cijenu u iznosu bez PDV-a od 36.000,02 (slovima: tridesetšesthiljada i 02/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 42.120,02 KM (slovima: četrdesetdvijehiljadestotinudvadeset i 02/100 konvertibilnih maraka) je ponuda ponuđača AB - TRANS doo Tešanj.

 

II

Ponude su dostavljene u otvorenom postupku koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 21.07.202l.godine pod brojem: 375-1-3-146-3-43/21, obavještenje o nabavci objavljeno u SL.glasniku BiH broj: 45/21 dana 23.07.2021.godine pod brojem: Sl-13765-21, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

III

Obavezuju se izabrani ponuđači (ukoliko uz ponudu nije dostavio) da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostave ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost na način i u formi koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

 

IV

Za realizaciju Odluke zadužuju se Služba za društvene djelatnosti i investicije općine Tešanj.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke za radove "Realizacija Liste kapitalnih projekata, II faza" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-11-3-2560-2/21 od 14.07.2021.godine, odabran je otvoreni postupak sa podjelom na lotove. Nabavka je objavljena na Portalu javnih nabavki dana 21.07.2021.godine pod brojem: 375-1-3-146-3-43/21, obavještenje o nabavci objavljeno u SL.glasniku BiH broj: 45/21 dana 23.07.202l.godine pod brojem: Sl-13765-21, kriterij za dodjelu ugovoraje najniža cijena, procijenjena vrijednost javne nabavke je 114.529,91KM.

U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristiglo je 6 (šest) ponuda i to: ponuda ponuđača HAJDIC doo Maglaj, ponuda ponuđača KM GRADNJA doo Tešanj, ponuda ponuđača AB-TRANS doo Tešanj, ponuda ponuđača GEO-PUT doo Maglaj, ponuda Grupe ponuđača TANS-PUTEVI doo Doboj Jug i ŠPIC BETON doo Zenica i ponuda ponuđača DOBOJPUTEVI DD Doboj i svi ponuđači su dostavili ponude za sva tri lota.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-11-3-2560-4/21 od 13.08.2021. godine izvršila je dana 17.08.2021.godina javno otvaranje ponuda o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila svim ponuđačima.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te ustanovila da sve ponude formalno ispravno (sadržajno kompletne i ispravnog sadržaja) i da se kao takve mogu ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda.

Kako je tačkom 5.1. Tenderske dokumentacije predviđeno je da će se u ovom postupku dodjele ugovora primjenit E-aukcija za ponuđače koji su podnijeli prihvatljive ponude, to je ugovorni organ zakazao E-aukcija za dan 23.08.2021.godine od 09:00 do 10:00 sati za sve lotove sa vremenskim trajanjem od polO (deset) minuta za svaki lot.

Iz Izvještaja o toku i završetku E-aukcije po lotovima od 23.08.2021 .godine vidljivo je rangiranje ponuđača na konačnoj rang listi ponuđača koji su učestvovali na E-aukciji, te je Komisija na osnovu Izvještaja o toku i završetku E-aukcije po lotovima od 23.08.2021.godine izvršila rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponuda (najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude) te sačinila konačnu listu ponuda, rangiranu po cijeni ponuda po lotovima kako slijedi:

Lot-1 Asfaltiranje puta Ogrići u MZ Kraševo, puta Ahmetlići u MZ Kraševo i puta u MZ Šije

1.         DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug

2.         GEO-PUT doo Maglaj

3.         AB - TRANS doo Tešanj

4.         Grupa TANS-PUTEVI doo Doboj Jug i ŠPIC BETON doo Zenica

5.         HAJDIĆ doo Maglaj

6.         KM GRADNJA doo Tešanj

 

Lot-2 Asfaltiranje ulice Safet bega Bašagića u MZ Tešanj i izgradnja trotoara Kotlanice-izrada AB potporng zida

1.         DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug

2.         AB - TRANS doo Tešanj

3.         GEOPUT doo Maglaj

4.         Grupa TANS-PUTEVI doo Doboj Jug i ŠPIC BETON doo Zenica

5.         HAJDIĆ doo Maglaj

6.         KM GRADNJA doo Tešanj

 

Lot-3 Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Karadaglije te odvodnja oborinskih voda Bašići-džamija MZ Jablanica

1.         AB - TRANS doo Tešanj

2.         KM GRADNJA doo Tešanj

3.         Grupa TANS-PUTEVI doo Doboj Jug i ŠPIC BETON doo Zenica

4.         GEO PUT doo Maglaj

5.         DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug

6.         HAJDIĆ doo Maglaj

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju "najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom načelniku Općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 08-11-3-2560-13/21 od 23.08.2021. godine), da se u predmetu javne nabavke radova "Realizacija Liste kapitalnih projekata, II faza" sa podjelom na lotove donese Odluka o izboru najpovoljih ponuđača i da se kao najbolje ocijenjene prihvatljive ponude za radove preina lotovima izaberu za Lot-1 i Lot-2 ponuđač DOBOJPUTEVI DD Doboj Jug a za Lot-3 ponuđač AB - TRANS doo Tešanj, kako je to navedeno u tački 1. ove odluke.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) kao najpovoljniji izabrani su ponuđači iz tačke I ove Odluke, u skladu sa cijenama navedenim u ponudama i Izvještaju sa E-aukcije.

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik BiH broj:39/14).

 

Doostavljeno:

1.         Ponuđači х 6,

2.         Služba za društvene djelatnosti i investicije,

3.         Web stranica općine, elektronski,

4.         Predmet.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: