Autodijelovi za potrebe Generalne direkcije, GPC-a i CP Sarajevo

Datum objave: 21.06.2018. 12:51 / Izvor: Akta.ba, 20.06.2018.

Broj: U.D.01.3.2.-9799/18

Sarajevo, 19.06.2018.godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Siužbeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 45. Statuta „JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, i člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni Glasnik 66/16), te prijedloga - preporuke Komisije za nabavku autodijelova za potrebe Generalne direkcije, GPC-a i CP Sarajevo broj: 07.4-13.73-6981-21/18 od 11.06.2018.godine, Uprava Društva na svojoj 159.elektronskoj sjednici održanoj 19.06.2018. godine, d o n o s i:

 

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

I             

U postupku javne nabavke autodijelova za potrebe Generalne direkcije, GPC-a i CP Sarajevo ovom odlukom se vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjeljuje se okvirni sporazum na period od jedne godine ponuđaču „KARE" doo Sarajevo sa ukupnom vrijednošću sporazuma u iznosu od 43.176,58 KM bez PDV-a, odnosno 50.516,59 KM sa uračunatim PDV-om;

II            

Po okončanju roka za žalbu odnosno po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača, radi zaključenja okvirnog sprazuma kojim će se reguiisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

III           

Izabrani ponudač je dužan da u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na Protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 16 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije

 

OBRAZLOŽENJE:

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova za potrebe Generalne direkcije, GPC-a i CP Sarajevo broj: U.D-01.3.2-7073/18 od 26.04,2018. godine i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju Komisije za nabavku broj: 01-13.73-6981-2/18 od 08.05.2018. godine, proveden je konkurentski postupak javne nabavke, objavljivanjem Objaveštenja o nabavci broj: 238-7-1-354-3-80/18 dana 21.05.2018.godine na Portalu javnih nabavki sa predviđenim provođenjem e-aukcije uz objavljivanje tenderske dokumentacije, tako da su svi zainteresirani ponuđači mogli preuzeti tendersku dokumentaciju.

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke je održano dana 04.06.2018. godine u 12,15 sati, u prostorijama Generalne direkcije "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda, koji se dostavlja u prilogu ovog Izvještaja. Na otvaranju ponuda nije prisustvovao niko od predstavnika ponudača tako da je isti poslan svim ponuđačima faxom 04.06.2018.godine.

Nakon izvršenog otvaranja svih pristigiih ponuda, Komisija je 04.06.2018.godine pristupila analizi i utvrđivanju validnosti ponuda, obzirom na zahtjeve ugovornog organa iskazane u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda, u skladu sa procedurama i pravilima utvrđemm Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama ugovornog organa, broj: U.D-01-3.2-5233/15 od 04.03.2015. god. i konstatovala sljedeće

- da je ponuđač Auto Aki doo Travnik sa ukupnom vrijednošću ponude od 44.140,00 KM bez PDV-a, dostavio ponudu koja ne ispunjava sve zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji, te je shodno tome ocijenjena kao neprihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet vrednovanja.

Naime, provjerom iste od strane Komisije utvrđeno je:

- da je ponuđač dostavio potvrde o uspješnoj realizaciji ugovora na kojima su navedene vrijednosti realizovanih ugovora manje od 30.000,00 KM bez PDV-a, tj. nije dostavio minimaino jedan Ugovor čija ukupna vrijednost iznosi najmanje 30.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, te konstatujemo da su dostavljene potvrde u suprotnosti sa dokazima propisanim tačkom 2.2. pod i) tenderske dokumentacije koja glasi:

"Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama koji su predmet nabavke u posljednje dvije godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponudač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od dvije godine, koja sadrži najmanje jedan Ugovor koji je u vezi sa predmetom nabavke - autodijelova čija je minimalna vrijednost 30.000,00 KM bez PDV-a.

Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti minimalno jednu potvrdu koja je u vezi sa listom isporučenih roba - autodijelova a koju daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od Ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava ponudača o uredno izvršenim Ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;"

Na osnovu svega navedenog, ponuda ponuđača Auto Aki doo Travnik, nije dalje razmatrana, te je u skladu sa naprijed navedenim konstatovano da je ponuda neprihvatliiva za Ugovorni organ.

- da je ponuđač DRR Auto doo Kiseljak sa ukupnom vrijednošću ponude od 43.987,00 KM bez PDV-a, dostavio ponudu koja ne ispunjava sve zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji, te je shodno tome ocijenjena kao neprihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet vrednovanja.

Naime, provjerom iste od strane Komisije utvrđeno je:

- da je ponuđač dostavio potvrde o uspješnoj realizaciji ugovora na kojima su navedene vrijednosti realizovanih ugovora manje od 30.000,00 KM bez PDV-a, tj. nije dostavio minimalno jedan Ugovor čija ukupna vrijednost iznosi najmanje 30.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, te konstatujemo da su dostavljene potvrde u suprotnosti sa dokazima propisanim tačkom 2.2. pod i) tenderske dokumentacije koja glasi:

"Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama koji su predmet nabavke u posljednje dvije godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od dvije godine, koja sadrži najmanje jedan Ugovor koji je u vezi sa predmetom nabavke - autodijelova čija je minimalna vrijednost 30.000,00 KM bez PDV-a.

Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti minimalno jednu potvrdu koja je u vezi sa listom isporučenih roba - autodijelova a koju daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima.

 

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od Ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;"

Na osnovu svega navedenog, ponuda ponuđača DRR Auto doo Kiseljak , nije dalje razmatrana, te je u skiadu sa naprijed navedenim konstatovano da je ponuda neprihvatljiva za Ugovorni organ.

- da ponuda ponuđača Autoelektra doo Sarajevo u iznosu od 43.250,10 KM bez PDV-a

ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke usfove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno-pravno, ekonomski i tehnički prihvatljiva.

- da ponuda ponuđača Kare doo Sarajevo u iznosu od 43.176,58 KM bez PDV-a

ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove utvrdene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocjenjena kao formalno-pravno, ekonomski i tehnički prihvatljiva.

Cijeneči činjenično stanje Komisija konstatuje da su za javnu nabavku autodijelova za potrebe Generalne direkcije, GPC-a i CP Sarajevo pristigle ukupno 2 (dvije) prihvatljive ponude za Ugovorni organ o čemu je sačinjen Zapisnik komisije br. 07.4-13.73-6981-20/18 od 07.06.2018.godine koji dostavljamo u prilogu ovog izvještaja.

Poštujući tačku 6.1 tenderske dokumentacije kojom je predviđeno održavanja E-aukcije a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinom korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj: 66/16), Komisija je zakazala, sa dva ponuđača čije su ponude ocijenjene kao prihvatljive, e-aukciju na portalu Javnih nabavki (www.ejn.Qov.ba) dana 11.06.2018.godine sa početkom u 10:00 sati i predviđenim početnim trajanjem e-aukcije od 15 minuta.

Nakon okončane e-aukcije koja je trajala 15 min (Izvještaj o toku i završetku E-aukcije u prilogu) a shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena", Komisija konstatuje da cijene ponuđača nisu mijenjane i odnosu na cijene početnih ponuda :

Nakon svega gore navedenog te provedene E-aukcije, utvrđena je konačna rang-lista ponuđača bez PDV-a, kako siijedi:

1. „KARE" doo Sarajevo                              sa konačnom cijenom 43.176,58 KM

2. „AUTOELEKTRA" doo Sarajevo             sa konačnom cijenom 43.250,10 KM

Obzirom da ponuda ponuđača „KARE" doo Sarajevo u potpunosti odgovara traženim tehničkim zahtjevima ugovomog organa, i da ovaj ponuđač ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovomi organ, data je preporuka ugovornom organu da se u predmetnom postupku javne nabavke izvrši dodjela okvirnog sporazuma navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovomom organu u roku od 5 (pet) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: