Automati i pištolji

Datum objave: 28.11.2017. 14:51 / Izvor: Akta.ba, 17.11.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

 

Broj: 09-20-14-2-1522

Datum: 17.11. 2017. godine

 

Na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine FBiH" broj:81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj:39/14), na prijedlog Komisije za provođenje postupka nabavke imenovane Rješenjem broj: 09-19/1-34-2-47 od 06.02.2017. godine, direktor Federalne uprave policije donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke naoružanja i to: LOT-1 puške-automati i LOT-2 pištolji

 

1. Na osnovu obavještenja o nabavci objavljenog u „Službenom glasniku BiH" broj:54/17 od 28.07.2017. godine proveden je pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci, u predmetu nabavke naoružanja.

2. Na predmetnu nabavku zaprimljene su tri konačne ponude i to od ponuđača: KOTEKS d.o.o. Tešanj, KM TRADE d.o.o. Visoko i SHOT d.o.o. Zenica.

3. Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača KM TRADE d.o.o. Visoko, za LOT-1 sa ukupnom cijenom od 116.231,40 KM bez PDV-a, (sa uključenim popustom od 7%), a sa PDV-om 135.990,74 KM, te LOT- 2 sa ukupnom cijenom od 37.200,00 KM bez PDV-a (sa uključenim popustom od 7%), a sa PDV-om 43.524,00 KM, a vodeći se kriterijima najniža cijena iz Tenderske dokumentacije, u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome dala preporuku da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača što je i konstatovala u Zapisniku o pregledu i ocjeni konačne ponude od 16.11.2017. godine.

4. Po okončanju roka za žalbu ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

5. Cjeneći prijedlog Komisije, direktor Federalne uprave policije donosi Odluku kao u dispozitivu i ista stupa na snagu danom donošenja.

6. Za izvršenje Odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove.

Komisija za provođenje otvorenih postupaka i postupaka u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele Ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti (SI. glasnik BiH broj: 60/15): konstatuje daje na osnovu Odluke o pokretanju postupka nabavke roba broj:09-20/1-14-2-1522 od 17.07.2017.godine, u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1412-3-1-100-3-45/17 od 24.07.2017 godine, i objavom u „Službenom glasniku BiH" broj: 54/17 od 28.07. 2017. godine u predmetu nabavke: Nabavka naoružanja LOT- 1 puške -automati i LOT- 2 pištolji, da je proveden postupak pregovaranja, u istoj javnoj nabavci te da je upućen poziv ponuđačima za dostavljanje konačnih ponuda. Komisija nakon otvaranja pristiglih ponuda u svom zapisniku od 16.11.2017. godine konstatovala da su dvije (2) ponude formalno-pravno ispravne, samim tim prihvatljive i to: ponude ponuđača KM TRADE d.o.o. Visoko i SHOT d.o.o. Zenica, dok je ponuda ponuđača KOTEKS d.o.o. Tešanj ocijenjena neprihvatljivom i samim tim nije ni vrednovana. Osnov za provođenje pregovaračkog postupka nabavke sa objavom Obavještenje o nabavci je član 8. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH br.39/14). i člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora u oblasti odbrane i sigurnosti.

S tim u vezi Komisija je konstatovala da je ponuđač KM TRADE d.o.o. Visoko dostavio najpovoljniju ponudu za LOT -1 sa ukupnom cijenom od 116.231.40 KM bez PDV-a ( sa uključenim popustom od 7% 8.748,60 KM), odnosno 135.990,74 KM sa PDV-om, i LOT -2 sa ukupnom cijenom od 37.200,00 KM bez PDV-a (sa uključenim popustom od 7% 2.800,00 KM) odnosno 43.524,00 KM sa PDV-om, i da je ista ponuda u skladu sa tehničkim kriterijima iz tenderske dokumentacije, te je predložila donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

PRAVNA POUKA : Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema. Žalba se podnosi u pismenoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem ugovornog /prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: