Bankarske usluge odobravanja dugoročnog kredita

Datum objave: 06.12.2016. 13:07 / Izvor: Akta.ba, 29.11.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLjEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj : 02-404-207/16

Datum, 29.11.2016.godine

 

Na osnovu člana 72. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13), člana 25. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 ) i prijedloga Komisije za otvaranje i odabir najpovoljnije ponude, Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke bankarskih usluga odobravanja dugoročnog kredita i ugovor dodjeljuje ponuđaču: Raiffeisen BANK d.d. BiH, Sarajevo , za ukupnu ponuđenu cijenu u iznosu 157.274,80 KM, kao najbolje ocijenjenu ponudu.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kad su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ponuđač se oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza traženih tačkom 4.1.3. tenderske dokumentacije kao i ovjerenih kopije Bilansa uspjeha za posljednje tri finansijske godine jer su isti dostavljeni u ponudi.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.opstinaugljevik.net, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke bankarskih usluga odobravanja dugoročnog kredita pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-404-207/16 od 07.09.2016. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci pod brojem 894-1-2-78-3-68/16 objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 10.10.2016.godine

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 363.000,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.

 

Komisija za otvaranje, analizu i ocjenu ponuda, imenovana Rješenjem Načelnika broj: 02-404-207/16, je dana 18.11.2016. godine dostavila je Izvještaj o ocjeni ponuda sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Komisija je izvršila otvaranje i ocjenu ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik u kojem je utvrđeno sledeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 5 (pet),

-da je blagovremeno zaprimljeno 5 (pet) ponuda,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da su ponude dostavili sledeći ponuđači i to:

1) NOVA BANKA a.d., Banja Luka,

2) Raiffeisen BANK d.d. BiH, Sarajevo,

3) INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH,

4) NLB Banka, a.d. Banja Luka i

5) UniCredit Bank, a.d., Banja Luka

-da su ponude ponuđača INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, Sarajevo i UniCredit Bank, a.d., Banja Luka neprihvatljive ponude jer iste ne ispunjavaju uslove iz tačke 5.1.tenderske dokumentacije:

Ponuda ponuđača: INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH, nema potpisane sve stranice ponude, a ponuda ponuđača: UniCredit Bank, a.d., Banja Luka nije osigurana jemstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Naime, jemstvenik nije vezan nakon provlačenja kroz mehanizam fascikle niti je pričvršćen naljepnicom sa utisnutim žigom dobavljača ili pečatom dobavljača.

-da su ponuđači: NOVA BANKA a.d., Banja Luka , Raiffeisen BANK d.d. BiH, Sarajevo i NLB Banka, a.d. Banja Luka, kvalifikovani ponuđači i da su njihove ponude prihvatljive ponude, jer su dostavili sve zahtijevane dokaze, a ponude su izradili na način određen tenderskom dokumentacijom.

 

Komisija je primjenjujući kriterij za ocjenu ponuda iz tačke 5.8.tenderskog dokumenta „najniža cijena prihvatljive ponude“ sačinila rang listu, kako slijedi: U postupku ocjene provedenog postupka, utvrđeno je da nema razloga, nepravilnostiniti propusta u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64.stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama itačke 5.8.tenderske dokumentacije, odlučeno je kao u članu 1.ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi putem ovog ugovornog organa u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču, kao i drugim strankama u postupku, direktno na protokol ugovornog organa u šalter salu Opštinske uprave Opštine Ugljevik ili preporučenom pošiljkom.

U prilogu ove odluke dostavljamo:

-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Odsjek za javne nabavke,

investicije i nadzor                                      

Sokica Horvat                                                     

                                                                              

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: