Bankarske usluge

Datum objave: 20.05.2022. 11:39 / Izvor: Akta.ba, 10.05.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA BUŽIM

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-04-1155-3/22

Bužim 10.05. 2022.godine

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( „Službeni glasnik BiH „ broj: 90/14) člana 5. stav 2. tačka b) i člana 7. stav 1. tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik općine Bužim" broj: 1/15), u postupku javne nabavke nabavka bankarskih usluga putem ..direktnog sporazuma", Općinski načelnik općine Bužim kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača „Bosna Bank International “ d.d. Sarajevo, ponuda broj: 032-04-12228/22 od 28.04.2022 godine, dostavljena po pozivu za dostavu ponude putem direktnog sporazuma za nabavku bankarskih usluga, sa ukupnom ponuđenom cijenom sa PDV-om u iznosu od 1.500,00 KM.

 

Član 2.

U skladu a članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik općine Bužim" broj: 1/15) sa izabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor o vršenju predmetnih usluga.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke strat će se Služba za fmansije i trezor općine Bužim.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine www.opcinabuzim.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-04-1155/22 od 15.04.2022 godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.282,- KM bez PDV.

U postupku donošenja ove odluke utvrđeno daje izbor najpovoljnijeg ponuđačiizvršen u skladu Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pravilnikom o postupku direk („Službeni glasnik općine Bužim" broj: 1/15) i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

Obrada: Elvira M.

Dostavljeno:

1.         Ponuđaču,

2.         Služba 02/2,

3.         Služba 02/2 -S.V.

4.         Služba 02/4,

(5y Web stranica općine,

6. Arhiva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: