Beskonačni predštampani obrasci sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 17.05.2021. 11:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

238-1-1-81-5-74/21Broj obavještenja o nabavci 238-1-1-81-3-29/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Zlatko Lazović, tel. +38733252-868, fax +387 33 252-813,e-mail adresa:
zlatko.lazovic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

5.5.2021. - 5.5.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom za potrebe Službe Hibridna pošta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30199340-5 Beskonačni obrasci


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

830.000 kom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladište Ugovornog organa, ul. Put života bb, 71000 Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SVJETLOST-BH PRINT D.O.O. SARAJEVO 4202043620009 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

99996,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

49998,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

5.5.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

99996,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

99996,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-81-5-74/21
PODIJELI: