Beton i pijesak

Datum objave: 17.05.2021. 15:18 / Izvor: Akta.ba, 07.05.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine S

rednjobosanski Kanton / Kanton Središnja Bosna

OPĆINA BUSOVAČA

 

Broj: 01-04-15-1739-6/21

Busovača, 07.05.2021. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), te člana 38. Statuta Općine Busovača - prečišćeni tekst («Službem glasnik Općine Busovača», broj: 8/13), na Preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 01-04-15-1739-5/21 od 06.05.2021. godine, u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za nabavku robe -Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača, donosi

 

ODLUKU o Izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-04-15-1739-5/21 od 06.05.2021. godine u konkurentskom zahtjevu za nabavku robe - Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača, te se ugovor dodjeljuje ponuđaču «KALVARIJA COP» d.o.o. Vitez, ponuda, broj: 01-04-15-1739-3/21 od 04.05.2021. godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 44.795,00 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 52.410,15 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču nakon provedene E- aukcije.

 

2. Izabrani ponuđač iz tačke 1. ove Odluke je dužan dostaviti dokumente iz člana 45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama navedene u tački 3.1. tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 01-04-15-1739/21 u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

3. U skladu sa članom 98. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovor o javnoj nabavci dostavit će se ponuđaču iz tačke 1. ove Odluke najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja Odluke o izbora.

4. Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Služba prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove i Služba za finansije i trezor, svako u okviru svojih ovlaštenja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Busovača vww.opcina-busovaca.com, te istovremeno uputiti ponuđačima -koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke robe - Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-04-15-1739/21 od 19.04.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 49.999,00 KM.

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija su objavljeni na Portalu javnih nabavki dana, 20.04.2021. godine, pod brojem: 1176-7-1-8-3-1/21. Poziv za preuzimanje TD sa Portala javnih nabavki dostavljen je sljedećim ponuđačima: «TIOIL)) d.o.o.Vitez, «TIKOP)> d.o.o. Vitez, «KALVARIJA COP» d.o.o.Vitez

 

Konkurentski zahtjev i tendersku dokumentaciju je sa Portala javnih nabavki preuzelo 15 ponuđača.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Općinskog načelnika broj- 01-49-3067/19 od 29.06.2019. godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan, 04.05.2021. godine. Zapisnik o otvaranju ponuda blagovremeno je dostavljen svim ponuđačima.

Komisija za javne nabavke dostavila je Općinskom načelniku Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 01-04-15-1739-4/21 od 06.05.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-04-15-1739-5/21 od 06.05.2021. godine, u predmetnom postupku javne nabavke.

U provedenom postupku utvrđeno je daje Komisija za javne nabavke Općine Busovača blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda. O navedenom je sačinjen zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

da su blagovremeno prispjele ukupno 3 (tri) ponude, i to od ponuđača: «TIKOP» d.o.o. Vitez «TRANSPORTBETON» d.o.o. Kiseljak i «KALVARIJA COP» d.o.o. Vitez

- da sve pristigle ponude ispunjavaju uslove tražene i definisane tenderskom

dokumentacijom konkurentskog zahtjeva,

- da nije bilo neblagovremenih ponuda, te

- da je provedena E-aukcija putem Informacionog sistema E-nabavke dana, 06.05.2021.

godine.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iztenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka. Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila, te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač, nakon provedene E- aukcije, izabran primjenom kriterija najniže cijene, kako slijedi:

 

 

Na osnovu izloženog, a u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, donesena je odluka kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: