Briket

Datum objave: 08.07.2020. 13:57 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

Broj: 12-G-2313/20

Dana, 07.07.2020. g.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 14. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „LOT 1: Nabavka ogreva - drva, LOT 2: Nabavka ogreva - pelet i LOT 3: Nabavka ogreva - briket“, broj 20-404-160/20.

II
Utvrđuje se da su ponude ponuđača „ENSA BH“ d.o.o. Srbac za LOT 2 i za LOT 3, „ILIĆ - TRGOVINA“ d.o.o. Zvornik za LOT 2, „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo za LOT 1, „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor za LOT 1 i za LOT 2, „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka za LOT 2 i za LOT 3, „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka za LOT 1, za LOT 2 i za LOT 3, „EURO STIL“ d.o.o. Doboj za LOT 1, za LOT 2 i za LOT 3 prihvatljive za ugovorni organ. Ponude ponuđača „ENSA BH“ d.o.o. Srbac za LOT 1, „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo za LOT 2 i za LOT 3, „AGROFLORA“ d.o.o. Kozarska Dubica za LOT 2, i „MEDEKS - PROM“ d.o.o. Šipovo za LOT 1 i LOT 2, nisu prihvatljive za ugovorni organ.

III
„VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor bira se kao najpovoljniji ponuđač za LOT 1, jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu 6.903,00 KM sa PDV-om.

IV
„ENSA BH“ d.o.o. Srbac bira se kao najpovoljniji ponuđač za LOT 2, jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu 10.179,00 KM sa PDV-om.

V
„EURO STIL“ d.o.o. Doboj bira se kao najpovoljniji ponuđač za LOT 3, jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu 1.579,50 KM sa PDV-om.

VI
Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačima, pod uslovima utvrđenimutenderskojdokumentaciji.Prijezaključenjaugovora,najpovoljniji ponuđači iz tačke III, IV i V ove odluke dužni su, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumente kojima dokazuju svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14). Najpovoljniji ponuđači su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata, s tim da dokumenti navedeni u članu 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.

O b r a z l o že nj e
Komisija za javnu nabavku „LOT 1: Nabavka ogreva - drva, LOT 2: Nabavka ogreva - pelet i LOT 3: Nabavka ogreva - briket“, imenovana rješenjem Gradonačelnika, 12-G- 1818/20 od 21.05.2020. godine, provela je postupak javne nabavke, konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, broj 20-404-160/20. Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 28.05.2020. godine pod brojem 320-7-1-190-3-175/20. Procjenjena vrijednost, navedena u zahtjevu za javnu nabavku Službe za zajedničke poslove iznosi 30.000,00 KM (bez PDV-a), i to po lotovima: LOT 1 iznosi 13.000,00 KM, LOT 2 iznosi 13.000,00 KM i LOT 3 iznosi 4.000,00 KM. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Predviđeno je provođenje e-aukcije.
Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđači dostave sljedeće dokaze:
a) popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,
b) izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa – gradski/opštinski organ uprave ili notar),
v) ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra ili rješenja o registraciji, ne starijeg od 6 mjeseci od isteka roka za podnošenje ponuda, u skladu s članom 46. ZJN-a,
g) potpisan i ovjeren primjerak izjave u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa – gradski/opštinski organ uprave ili notar),
d) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača Obrazac za cijenu ponude (tehnička specifikacija za LOT 1, LOT 2 i za LOT 3),
đ) potpisani i ovjereni pečatom ponuđača Opšti i posebni uslovi ugovora za LOT 1, LOT 2 i LOT 3,
e) datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,
ž) spisak povjerljivih informacija,
z) popis dokumenata uz ponudu,
i) punomoć za lice koje popunjava gore navedene izjave, ukoliko to lice nije ovlašteno za zastupanje ponuđača,
j) dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg (potvrda nadležne privredne komore o tome da li ponuđač podliježe primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, u ovom postupku javne nabavke).

Dana 10.06.2020. godine u 11:40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda i tom prilikom konstatovala da su stigle ponude sljedećih ponuđača i to po sljedećem redoslijedu prispjeća:
1. „ENSA BH“ d.o.o. Srbac, ukupna cijena ponude: - LOT 1 – 15.151,50 KM sa PDV-om
- LOT 2 – 15.093,00 KM sa PDV-om
- LOT 3 – 4.680,00 KM sa PDV-om
2. „ILIĆ - TRGOVINA“ d.o.o. Zvornik, ukupna cijena ponude: - LOT 2 – 15.198,30 KM sa PDV-om
3. „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ponude:
- LOT 1 – 15.192,45 KM sa PDV-om - LOT 2 – 15.093,00 KM sa PDV-om - LOT 3 – 2.632,50 KM sa PDV-om
4. „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor, ukupna cijena ponude: - LOT 1 – 15.151,50 KM sa PDV-om
- LOT 2 – 15.093,00 KM sa PDV-om
5. „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ponude: - LOT 2 – 14.040,00 KM sa PDV-om
- LOT 3 – 2.164,50 KM sa PDV-om
6. „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ponude: - LOT 1 – 15.049,13 KM sa PDV-om
- LOT 2 – 15.093,00 KM sa PDV-om
- LOT 3 – 4.504,50 KM sa PDV-om
7. „AGROFLORA“ d.o.o. Kozarska Dubica, ukupna cijena ponude: - LOT 2 – 10.530,00 KM sa PDV-om
8. „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, ukupna cijena ponude: - LOT 1 – 15.192,45 KM sa PDV-om
- LOT 2 – 15.198,30 KM sa PDV-om
- LOT 3 – 4.680,00 KM sa PDV-om
9. „MEDEKS - PROM“ d.o.o. Šipovo, ukupna cijena ponude: - LOT 1 – 432,90 KM sa PDV-om
- LOT 2 – 0,50 KM sa PDV-om
Napomena: U Obrascu za ponudu, iz kojeg se prilikom otvaranja ponuda čitaju cijene, iskazane su jedinične cijene po stavci, i to: za LOT 1 - 432,90 KM sa PDV-om i za LOT 2 - 0,50 KM sa PDV-om, dok su u Obrascu za cijenu ponude (tehničkoj specifikaciji) iskazane jedinčne cijene po stavkama, kao i ukupne cijene i to: za LOT 1 – 15.151,50 KM sa PDV-om i za LOT 2 – 15.093,00 KM sa PDV-om. U Obrascu za ponudu je propisano da su u ovakvim slučajevima, kada postoje razlike u iskazanim cijenama u ova dva obrasca, relevante cijene iskazane u tehničkoj specifikaciji.
Komisija je konstatovala da su za ugovorni organ prihvatljive ponude ponuđača: „ENSA BH“ d.o.o. Srbac za LOT 2 i za LOT 3, „ILIĆ - TRGOVINA“ d.o.o. Zvornik za LOT 2, „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo za LOT 1, „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor za LOT 1 i za LOT 2, „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka za LOT 2 i za LOT 3, „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka za LOT 1, za LOT 2 i za LOT 3, „EURO STIL“ d.o.o. Doboj za LOT 1, za LOT 2 i za LOT 3.
Ponude ponuđača „ENSA BH“ d.o.o. Srbac za LOT 1, „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo za LOT 2 i za LOT 3, „AGROFLORA“ d.o.o. Kozarska Dubica za LOT 2, i „MEDEKS - PROM“ d.o.o. Šipovo za LOT 1 i LOT 2, nisu prihvatljive za ugovorni organ.

Ponuđač „ENSA BH“ d.o.o. Srbac nije na propisan način ispunio Obrazac za cijenu ponude (tehničku specifikaciju) za LOT 1, a koji čini sastavni dio ponude. Ponuđač nije iskazao jedinične cijene za stavke od 2. do 12. u tehničkoj specifikaciji svoje ponude za LOT 1. Dakle, ponuđač nije ispunio uslove iz tenderske dokumentacije, te nije postupio u skladu s članom 58. stav 1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), kao i s članom 5. stav 2) tačke d), e) i f) i s članom 9. stav 2) tačka f) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacijei ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/20 i 20/15). Član 58. stav 1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) glasi: „Svaka ponuda obavezno sadrži cijenu sa svim elementima koji je čine, kao i potrebnim objašnjenjima, na način kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji.“ Član 5. stav 2) tačke d), e) i f) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14 i 20/15) glasi: „Svaka stavka u Obrascu za cijenu ponude sadrži najmanje sljedeća polja kojima se navodi cijena stavke (po jedinici mjere), zbirna cijena više stavki, ukupna cijena stavke.“ Član 9. stav 2) tačka f) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14 i 20/15) glasi: „Ponuda sadrži popunjen obrazac za cijenu ponude.“
Ponuđač „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo je u tehničkoj specifikaciji svoje ponude za LOT 2 i za LOT 3 pogrešno iskazao jedinične cijene. Naime, nakon izvršene računske kontrole predmetnih ponuda, uočene su računske greške, te zatražena saglasnost za ispravku istih. Ponuđač je odobrio ispravku računske greške za LOT 2 i za LOT 3, uz obrazloženje da se jedinična cijena koja je iskazana u ponudama za LOT 2 i za LOT 3 odnosi na jedinicu mjere izražene u tonama, a ne u kilogramima, kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji. S obzirom da se jedinična cijena stavke ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati, u skladu s članom 17. stav 5. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14 i 20/15), njegova ponuda za LOT 2 i za LOT 3 nije dalje razmatrana. Upit, koji je upućen ponuđaču za dobijanje saglasnosti za ispravku računske greške, kao i dobijeni odgovor, čine sastavni dio zapisnika komisije od 25.06.2020. godine.
Ponuđač „AGROFLORA“ d.o.o. Kozarska Dubica je u tehničkoj specifikaciji svoje ponude za LOT 2 pogrešno iskazao jediničnu cijenu. Ugovorni organ je tražio saglasnost za ispravku uočene računske greške. Ponuđač je odobrio ispravku računske greške, te ponudio ispravljenu jediničnu cijenu po stavci bez PDV-a od 0,30 KM, umjesto cijene od 300,00 KM, iskazane u ponudi. S obzirom da se jedinična cijena stavke, kao što je već navedeno, ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati, njegova ponuda za LOT 2 nije dalje razmatrana. Upit, koji je upućen ponuđaču za dobijanje saglasnosti za ispravku računske greške, kao i dobijeni odgovor, čine sastavni dio zapisnika komisije od 25.06.2020. godine.

Ponuda ponuđača „MEDEKS - PROM“ d.o.o. Šipovo nije prihvatljiva za LOT 1 i za LOT 2, jer ponuđač nije postupio u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, koji se odnosi na dostavljanje aktuelnog sudskog registra. U tenderskoj dokumentaciji je na 4. strani definisano da u ponudi ponuđač dostavlja ugovornom organu ovjerenu fotokopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra (za pravna lica), koji nije stariji od 6 mjeseci, računajući od dana podnošenja ponude. Ponuđač je dostavio ovjerenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra, broj 057-0-Reg-17-001890 od 09.10.2017. godine.
E-aukcija za LOT 1 je zakazana 25.06.2020. godine, od 11:00 do 11:30 časova. U sistem e- nabavke su unesene vrijednosti ponuda bez PDV-a, i to:
1. „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ........................12.862,50 KM bez PDV-a 4

2. „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor, ukupna cijena..............................12.950,00 KM bez PDV-a 3. „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ..............................12.985,00 KM bez PDV-a 4. „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, ukupna cijena ....................................12.985,00 KM bez PDV-a
Sve ponude podliježu preferencijalnom tretmanu domaćeg za LOT 1.
E-aukcija za LOT 1 je započela u 11:00, a završena je u 11:30 časova. U toku e- aukcije
ponuđači su podnosili nove cijene 21 put, te je konačna rang lista za LOT 1 sljedeća:
1. „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor, ukupna cijena................................5.900,00 KM bez PDV-a 2. „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, ukupna cijena ......................................5.986,00 KM bez PDV-a 3. „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ........................12.862,50 KM bez PDV-a 4. „DRVOSJEČA“ d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ..............................12.985,00 KM bez PDV-a
E-aukcija za LOT 2 je zakazana 25.06.2020. godine, od 12:30 do 13:00 časova. U sistem e- nabavke su unesene vrijednosti ponuda bez PDV-a, i to:
1. „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena.................12.000,00 KM bez PDV-a 2. „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ........................12.900,00 KM bez PDV-a 3. „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor, ukupna cijena.............................12.900,00 KM bez PDV-a 4. „ENSA BH“ d.o.o. Srbac, ukupna cijena .........................................12.900,00 KM bez PDV-a 5. „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, ukupna cijena ....................................12.990,00 KM bez PDV-a 6. „ILIĆ - TRGOVINA“ d.o.o. Zvornik, ukupna cijena ..................12.990,00 KM bez PDV-a
Ponude koje podliježu preferencijalnom tretmanu domaćeg za LOT 2 su: „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor, „ENSA BH“ d.o.o. Srbac i „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, te je ukupna vrijednost njihovih ponuda, prilikom poređenja, umanjena za preferencijalni faktor od 5 %, u skladu s Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“ broj 83/16), u odnosu na ponude ponuđača „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka i „ILIĆ - TRGOVINA“ d.o.o. Zvornik, na koje se ne primjenjuje preferencijal.
E-aukcija za LOT 2 je započela u 12:30, a završena je u 13:00 časova. U toku e- aukcije ponuđači su podnosili nove cijene 29 puta, te je konačna rang lista za LOT 2 sljedeća:
1. „ENSA BH“ d.o.o. Srbac, ukupna cijena............................................8.700,00 KM bez PDV-a 2. „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor, ukupna cijena................................8.800,00 KM bez PDV-a 3. „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, ukupna cijena ......................................8.999,00 KM bez PDV-a 4. „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena.................10.723,00 KM bez PDV-a 5. „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ........................12.900,00 KM bez PDV-a 6. „ILIĆ - TRGOVINA“ d.o.o. Zvornik, ukupna cijena ..................12.990,00 KM bez PDV-a
E-aukcija za LOT 3 je zakazana 25.06.2020. godine, od 14:00 do 14:30 časova. U sistem e- nabavke su unesene vrijednosti ponuda bez PDV-a, i to:
1. „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena...................1.850,00 KM bez PDV-a 2. „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ..........................3.850,00 KM bez PDV-a 3. „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, ukupna cijena ......................................4.000,00 KM bez PDV-a 4. „ENSA BH“ d.o.o. Srbac, ukupna cijena ...........................................4.000,00 KM bez PDV-a
 

Ponude koje podliježu preferencijalnom tretmanu domaćeg za LOT 3 su: „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, „EURO STIL“ d.o.o. Doboj i „ENSA BH“ d.o.o. Srbac, te je ukupna vrijednost njihovih ponuda, prilikom poređenja, umanjena za preferencijalni faktor od 5 %, u skladu s Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“ broj 83/16), u odnosu na ponudu ponuđača „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka, na koju se ne primjenjuje preferencijal.
E-aukcija za LOT 3 je započela u 14:00, a završena je u 14:30 časova. U toku e- aukcije ponuđači su podnosili nove cijene 10 puta, te je konačna rang lista za LOT 3 sljedeća:
1. „EURO STIL“ d.o.o. Doboj, ukupna cijena ......................................1.350,00 KM bez PDV-a 2. „ENSA BH“ d.o.o. Srbac, ukupna cijena..........................................1.400,00 KM bez PDV-a 3. „CENTRUM TRADE“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena...................1.565,60 KM bez PDV-a 4. „PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ..........................3.850,00 KM bez PDV-a
S obzirom da je tenderskom dokumentacijom, kao kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača utvrđena najniža cijena, Komisija je ocijenila da je ponuđač „VB PROGRES“ d.o.o. Prijedor ponudio najnižu cijenu za LOT 1, da je ponuđač „ENSA BH“ d.o.o. Srbac ponudio najnižu cijenu za LOT 2 i da je ponuđač „EURO STIL“ d.o.o. Doboj ponudio najnižu cijenu za LOT 3, te je prihvaćen prijedlog Komisije i odlučeno kao u dispozitivu.
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika – Odsjeka za javne nabavke u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom, uz obaveznu naznaku lota na koji se žalba izjavljuje.

 

G R A D O N A ČE L N I K

mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: