Brojač prorada odvonika prenapona

Datum objave: 17.02.2021. 11:39 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

 

Broj: UP -6121

Datum: 10.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnik o direktnom sporazumu („Sl. glasnik BiH", broj 90/14) i Internog pravilnika o uslovima i načinu provođenja postupka direktnog sporazuma za javnu nabavku roba, usluga i radova, broj UP-163/15 od 28.04.2015. godine, na Preporuku Кomercijalne službe, broj: 06-186-4/21 od 05.02.2021. godine u predmetu nabavke roba - Brojači prorada odvonika prenapona, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomercijalne službe i Ugovor o nabavci roba - Brojači prorada odvonika prenapona, dodjeljuje se najbolje ocijenjenom ponuđaču „Navitas Engineering & AiotaКop"d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 5.898,00 КM bez PDV-a.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Navitas Engineering & AiotaКop"d.o.o. Sarajevo, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Кomercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: N0-50/20 od 25.12.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 5.900,00 КM.

Pismeni zahtjev upućen je sledećem ponuđačima:

1.            „Navitas Engineering & Automation" d.o.o. Sarajevo;

2.            „Elektrika S" d.o.o. Sarajevo;

3.            „Electro Force" d.o.o. Sarajevo.

Кomercijalna služba je predočila Upravi Preduzeća, Zapisnik Кomercijalne službe o procjeni ponuda za nabavku roba - Brojači prorada odvonika prenapona, broj: 06-186-4/21 od 05.02.2021. godine.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Кomercijlna služba blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

-              da je ukupan broj pristiglih ponuda 3,

-              da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude,

-              da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-              da su ponude ponuđača: „Navitas Engineering & Ai{otaAop"d.o.o. Sarajevo, „Elektrika S" d.o.o. Sarajevo i „Electro Force" d.o.o. Sarajevo prihvatljive, i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Кomercijalna služba, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Zapisnika Кomercijalne službe.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Кomercijlna služba u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Кriterijum najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1. „Navitas Engineering & Automation" d.o.o. Sarajevo

5.898,00 КM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 5.898,00 КM bez PDV-a, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sledeće cijene:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

2.

„Elektrika S" d.o.o. Sarajevo

5.955,00 КМ

3.

„Electro Force " d.o.o. Sarajevo

5.985,00 КМ

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je rao u članu 1. ove Odluke.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl.glasnik BiH br.39/14), žalba u direktnom sporazumu nije dopuštena.

 

UPRAVA PREDUZEĆA V.D. DIREКTOR

mr Goran Milanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: