Dezinfekciona sredstva i gelovi

Datum objave: 23.07.2020. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2020.

Broj: 4057/20

Zenica, 01.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), a u vezi sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma broj: 589/15 od 30.01.2015. godine, te na osnovu člana 36. Statuta, direktor donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora

 

Povodom postupka javne nabavke dezinfekcionih sredstava i gelova za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona, koji je pokrenut Odlukom broj: 3471/20 od 11.6.2020. godine, dodjeljuje se Ugovor ponuđaču „Zefarm" d.o.o. Zenica, po cijeni od 2.869,70 KM bez PDVa.

 

Sa ponuđačem „„Zefarm" d.o.o. Zenica, ugovorni organ će zaključiti direktni sporazum.

 

Obrazloženje

 

Odlukom broj: 3471/20 od 11.6.2020. godine, pokrenut je postupak javne nabavke dezinfekcionih sredstava i gelova, putem direktnog sporazuma, za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona.

 

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je na 3 (tri) adrese, a na adresu Zavoda pristigla je 1 (jedna) ponuda i to:

 

1. „Zefarm" d.o.o. Zenica

 

Goraždanska bb, 72 000 Zenica

 

bezPDV-a: 2.869,70 KM

 

Komisija je utvrdila da je naprijed navdena ponuda blagovremena, potpuna i prihvatljiva.

 

S obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka: Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: