Dijelovi za mašinu za deminiranje Doking MV 4

Datum objave: 19.03.2021. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 19.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Broj: 07-11-13-60-6/21

Datum: 15.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku roba - dijelovi za mašinu za deminiranje Doking MV-4 za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, imenovana rješenjem broj: 07-11-13-60-1/21 od 08.02.2021. godine, P.O. Vlade Federacije BiH Šef odsjeka donosi:

 

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - dijelovi za mašinu za

deminiranje Doking MV-4 ponuđaču:

"BH ING" d.o.o. Sarajevo

 

I             

"BH ING" d.o.o. Sarajevo, ulica Kranjčevićeva broj 21. Sarajevo, u potpunosti zadovoljava zahtjeve konkurentskog zahtjeva, a dostavljena ponuda navedenog ponuđača ima najnižu cijenu u postupku javne nabavke roba - dijelovi za mašinu za deminiranje Doking MV-4 za potrebe Federalne uprave civilne zaštite, koji je objavljen obavještenjem o nabavci putem konkurentskog zahtjeva br. 1095-7-1-16-3-10/21 na portalu javnih nabavki BiH kao, te se navedenom ponuđaču dodjeljuje Ugovor.

 

II            

Ponuda ponuđača iz tačke I ove Odluke nakon provedene e-aukcije iznosi 40.950,00 KM sa PDV-om.

 

III          

Na obavještenje iz tačke I ove Odluke, ukupno su pristigle 4 (četiri) ponude za nabavku roba - dijelovi za mašinu za deminiranje Doking MV-4. Nakon otvaranja ponuda Komisija je dana 09.03.2021. godine izvršila pregled i ocjenu ponuda te konstatovala da pristigle ponude ponuđača "BH ING" d.o.o. Sarajevo, "KARE" d.o.o. Sarajevo, "DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak i "NEXIS" d.o.o. Sarajevo zadovoljavaju uslove tražene konkurentskim zahtjevom.

Ugovorni organ je nakon analize ponuda za dan 10.03.2021. godine zakazao e- aukciju, a u skladu sa sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (SI.list BiH broj 66/16 od 06.09.2016. godine) koja je provedena putem sistema eNabavka na web stranici www.ejn.gov.ba. Sastavni dio ovog zapisnika je Izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Aukcija je provedena u predviđenom terminu i trajala je 22 minute (12:30 - 12:52). Svi ponuđači su učestvovali u e-aukciji.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Komisija je zaključila da je najniža cijena ponude za konkretnu nabavku ponuda ponuđača iz tačke I ove Odluke.

adresa: Vitomira Lukića 10, 71000 Sarajevo tel: +387 33 779 450, fax: +387 33 779 499 web: www.fucz.gov.ba  e-mail: info@fucz.gov.ba

Istekom roka za žalbe, Federalna uprava civilne zaštite će sačiniti prijedlog Ugovora o nabavci roba - dijelovi za mašinu za deminiranje Doking MV-4, nakon čega će se pozvati izabrani ponuđač radi zaključenja Ugovora, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za konkretnu nabavku.

 

V            

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

VI          

Ova Odluka stupa na snagu kada se okončaju žalbeni postupci iz tačke IV ove Odluke.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: