Dijelovi za vodomjere

Datum objave: 20.07.2020. 10:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

222-1-1-34-5-8/20


Broj obavještenja o nabavci 222-1-1-34-3-4/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALAC A.D. DERVENTA
IDB/JIB 4400158760005
Kontakt osoba Srđan Stolica
Adresa Njegoševa br.1
Poštanski broj 74400 Derventa (sp bl)
Opština/Grad Derventa
Telefon (053) 333-466
Faks (053) 331-680
Elektronska pošta komunalacderventa@hotmail.com
Internet adresa www.komunalacderventa.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Derventa

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vodovodni materijal


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je nabavka vodovodnog materijala za potrebe tekućeg održavanja vodovodne i
kanalizacione mreže Komunalac a.d. Derventa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
  44160000-9 Cjevovod, sistemi cijevi, cijevi, strukturne cijevi i


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pocinčane cijevi i fiting. Mesingana armatura i fiting.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pocinčane cijevi i fiting. Mesingana armatura i fiting.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163000-0 Cijevi i armatura


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13437,24

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

13437,24

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13437,24

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13437,24

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vodovodne i kanalizacione cijevi.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vodovodne i kanalizacione cijevi.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163100-1 Cijevi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23662,85

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

23662,85

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23662,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23662,85

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

PE fiting za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Kompresioni fiting i ogrlice.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

PE fiting za sučeono i elektrofuziono zavarivanje. Kompresioni fiting i ogrlice.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44162100-4 Potrepštine za sisteme cijevi


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM


24969,10

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

24969,10

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24969,10

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

24969,10

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liveno-željezni fazonski komadi NP-10. Šaht poklopci, ovalne i okrugle kape i slivne rešetke.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Liveno-željezni fazonski komadi NP-10. Šaht poklopci, ovalne i okrugle kape i slivne rešetke.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44167300-1 Lukovi, T-spojevi i cijevna armatura


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14422,18

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

14422,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14422,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14422,18

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Armatura. Reparaturne (kuplung) spojnice NP10.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Armatura. Reparaturne (kuplung) spojnice NP10.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163200-2 Cijevna armatura


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7640,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7640,80

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7640,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7640,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dijelovi za vodomjere.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dijelovi za vodomjere.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INTERKONT KOMERC D.O.O 4401776630003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

33964,42

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

33964,42

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

10.7.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33964,42

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

33964,42

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
222-1-1-34-5-8/20
PODIJELI: