Dislokacija upravljačkog ormara javne rasvjete na platou Trg Evrope u 2016. godini

Datum objave: 03.01.2017. 11:11 / Izvor: Akta.ba, 03.01.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON

SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

Broj: 01-23-9-947//16-1

Datum 01.12.2016.

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma općine Travnik, načelnik općine Travnik donosi:

 

R J E Š E NJ E

 o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača S.Z.R „Elka" Travnik iz Travnika po direktnom sporazumu

 

Član 1.

Prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača: Elektroinstalaterska radnja S.Z.R „Elka" Travnik iz Travnika u iznosu od 4.009,60 KM bez PDV-a za nabavku usluga „Dislokacija upravljačkog ormara javne rasvjete na platou Trg Evrope u 2016. godini, po prihvaćenoj ponudi od 29.11.2016. godine

 

Član 2.

Ovo Rješenje će se objaviti na internet stranici općine Travnik istovremeno sa upućivanjem ponuđaču S.Z.R Elka Travnik iz Travnika , a u skladu sa članom, 70 stav (6) Zakona o javnim nabavkama

 

Član 3.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-23-9-947/16 od 22.11.2016. godine pokrenut je postupak javne nabavke za nabavku usluga „Dislokacija upravljačkog ormara javne rasvjete na platou Trg Evrope u 2016. godini". putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 4.102,56 KM bez PDV-a.

Zahtjev za dostavu ponuda za „Dislokacija upravljačkog ormara javne rasvjete na platou Trg Evrope u 2016.godini", putem direktnog sporazuma upućen je ponuđačima: S.Z.R Elka Travnik iz Travnika i EMG VITING" d o.o Vitez.

Do krajnjeg roka za dostavu ponuda na protokol općine Travnik, prispjela je ukupno 2 (dvije) koverte i to: „E.M.G. VITING" d.o.o. Vitez i S.Z.R Elka Travnik, Zenjak bb Travnik uredno zapečaćene i neotvorene.

Nakon pregleda zaprimljene ponude konstatuje se da je ponuđač S Z R „Elka" Travnik, Zenjak bb Travnik kvalifikovana. te da je dostavila ukupnu vrijednost svoje ponude u iznosu od 4009,60 KM bez PDV-a. U skladu sa gore navedenim, prihvata se prijedlog cijene ponude ponuđača SZ R Elka Travnik, Zenjak bb Travnik u iznosu od 4.009,60 KM bez PDV-a za Dislokacija upravljačkog ormara javne rasvjete na platou Trg Evrope u 2016.godiniu. po prihvaćenoj ponudi od 29.11.2016. godine

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja ponuđači nemaju pravo žalbe u skladu sa odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hrecegovine („Službeni glasnik BiH, broj 39/14), obzirom da je Rješenje doneseno u postupku direktnog sporazuma.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: