Dodatne usluge stručno tehničkog nadzora na rehabilitaciji magistralnog puta M17, Modriča-Šešlije-Doboj

Datum objave: 20.04.2021. 15:29 / Izvor: Akta.ba, 16.04.2021.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JH-1714/21

Dana 16.04.2021, godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (b) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) na preporuku Komisije za javnu nabavku "Dodatne usluge stručno tehničkog nadzora na rehabilitaciji magistralnog puta M17, Modriča- Šešlije-Doboj", referenca 013/21, v.d. direktor donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i Zapisnik Komisije za javnu nabavke broj: 02-01-JH-1714/21 od 15.04.2021. godine i ugovor za javnu nabavku usluga nabavku "Dodatne usluge stručno tehničkog nadzora na rehabilitaciji magistralnog puta M17, Modriča-Šešlije-Doboj", referenca 013/21, dodjeljuje ponuđaču "Institut za građevinarstvo IG " d.o.o. Banja Luka, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, za ponuđenu cijenu od 19.500,00 KM (bez PDV-a), odnosno 22.815,00 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 1154/21 od 15.04.2021. godine.

 

Član 2.

U skladu sa članom 98. stav 2.3akona o javnim nabavkama, ugovor o nabavci usluga "Dodatne usluge stručno tehničkog nadzora na rehabilitaciji magistralnog puta M17, Modriča-Šešlije-Doboj", referenca 013/21, biće dostavljen na potpis izabranom Ponuđaču .

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na web stranici www.putevirs.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom v.d. direktora broj 02-01-JH-1714/21 od 05.04.2021.godine, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. Pregovarački postupak bez objave obavještenja za navedenu javnu nabavku ugovorni organ je proveo postupak sa ponuđačem sa kojim je bio potpisan osnovni ugovor. Poziv za dostavljanje početne ponude je upućen ponuđaču dana 12.04.2021.godine. Procijenjena vrijednost javne 

nabavke bez PDV-a iznosi 19.500,00 KM. Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja je objavljena na web stranici- info putevi rs, dana 05.04.2021.godine.

Komisija za javnu nabavku je imenovana Rješenjem v.d. Direktora broj: 02-01-JH-1714/21 od 05.04.2021. godine. je dana 15.04.2021. godine dostavila v.d. Direktoru Izvještaj o radu sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-01-JH-1714/21. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JH-1714/21.

U dostavljenom Izvještaju o radu i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je u toku provođenja predmetnog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu početne ponude i provela pregovore, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike.

Ha pregovorima koji je predmet pregovora bila cijena ponude u skladu elementiia iz tenderske dokumentacije, budući da su svi ostali elementi budućeg ugovora o predmetnim dodatnim uslugama poznati (isti su dati u Nacrtu ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije Aneks 7). Ovlašteni predstavnik ponuđača izjavio je da je saglasan da ponuđene jedinične cijene i ukupna cijena iz početne ponude ostaju i konačne te da bi u konačnoj ponudi dostavili iste cijene navedene u početnoj ponudi.

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu prispjele ponude u skladu sa kriterijumom iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu kriterijuma "najniže cijene". Izabrani ponuđač "Institut za građevinarstvo IG " d.o.o. Banja Luka je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 19.500,00 KM bez PDV-a. Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objave dobrovoljnog eh ante obavještenja o transparentnosti.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78 000 Banja Luka.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v.d. Direktor

Davor Kostrešević, dipl.inž.građ.

 

Dostavljeno: Ponuđaču U spis a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: