Dodatni radovi na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebreni

Datum objave: 27.08.2021. 14:07 / Izvor: Akta.ba, 25.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD SREBRENIK

- Gradonačelnik-

 

Broj: 07- 744/21

Datum, 24.08.2021. godine

 

Gradonačelnik grada Srebrenik na osnovu člana 70. stav (1) i (3), a u vezi člana 23.stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", br. 1/08) i člana 11.Privremene Statutarne odluke grada Srebrenik („SI. glasnik grada Srebrenik, broj: 1/19),a na preporuku Komisije za javnu nabavku po zapisniku broj: 07- 744/21 od 24.08.2021.godine, donosi:

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

I

Ovom odlukom Gradonačelnik grada Srebrenik, prihvata preporuku Komisije za javnu nabavki i ugovor za izvođenje dodatnih radova po ugovoru za izvođenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2, broj: 07-828/19 od 13.06.2019 godine, dodjeljuje ponuđaču „IТК MUSIĆ" d.o.o. Srebrenik, po cijeni od 13.222,63 KM bez PDV-ea odnosno 15.470,48 KM sa PDV-eom, a u skladu sa Pozivom broj: 07 477/21 od 23.08.2021. godine i ponudom broj: 215/21 od 24.08.2021. godine.

II

Odluka će se objavit na web-stranici www.srebrenik.ba istovremeno s upućivanjem imenovanom ponuđaču, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

U postupku ocjene ponude, pristigle u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, a radi dodjele ugovora za ugovaranje dodatnih radova, po ugovoru za izvođenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2, broj: 07-828/19 od 13.06.2019 godine, Komisija za javne nabavke je zapisnikom broj: 07-477/21 od 23.08.2021. godine utvrdila daje ponuda ponuđača „1ТК MUSIĆ44 d.o.o. Srebrenik, broj : 215/21 od 23.08.2021. godine, prihvatljiva za ugovorni organ .

Nije vršeno pregovaranje, niti je ponuđač prisustvovao pregledanju ponude.

Komisija u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponude predložila ugovornom organu da sa ponuđačem ,,„ITK MUSIĆ44 Srebrenik, potpiše ugovor za obavljanje dodatnih radova, po ugovoru za izvođenje radova na izgradnji kolektora za odvodnju upotrijebljenih voda u poslovnoj zoni Srebrenik 2, broj: 07-828/19 od 13.06.2019 godine, u iznosu od 13.222,63 KM bez PDV-ea odnosno 15.470,48 KM sa PDV-eom.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (dana) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje tri

 

Dostaviti: Ponuđaču,Evidenciji i Arhivi

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: