Dodjela finansijskih sredstava za nabavku i prevoz betona za postavljanje stuba u visini od 20 metara za poboljšanje antenskog sistema na lokaciji Crijetež

Datum objave: 31.08.2021. 08:13 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2021.

Službene novine Grada Goražda, br. 5, 15.07.2021.godine

 

Na osnovu člana 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine F BiH", broj:39/03, 22/06 i 43/10), člana X. Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine FBiH", broj: 04/12,80/2013i 20/20 ) Budžeta Grada Goražda (Službene novine Grada Goražda broj: 4/21) Odluke o donošenju Godišnjeg plana korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje za 2021. godinu, broj: 02-40-1-1270/21 od 06.04.2021. godine, na trećoj (3) redovnoj sjednici održane dana 14.06.2021. godine, Gradski Štab dvilne zaštite Grada Goražda, donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli finansijskih sredstava „Službi radioamatera", u Udruženju radio klub „Drina" E71EEE, Goražde, u iznosu od 659,67 KM.

 

Član 1.

Štab civilne zaštite Grada Goražda dodjeljuje finasijska sredstva u ukupnom iznosu od 659,67 KM za nabavku i prevoz betona za postavljanje stuba u visini od 20 metara za poboljšanje antenskog sistema na lokaciji Crijetež.

 

Član 2.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju člana 1. ove Odluke su obezbjeđena i isplatit će se na žiro račun GPD Drina Goražde br:1011400000004042ot-voren kod PBS banke filijala Goražde, nakon izvršenih usluga, sa računa namjenskih sredstva za zaštitu i spašavanje Grada Goražda, a planirana su u Budžetu Grada Goražda za 2021. godinu, na Ekonomskom kodu: 613-487, Poseban materijal za potrebe CZ-e (Sve druge aktivnosti).

 

Član 3.

Realizaciju ove Odluke vrše Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice i Služba za finansije, trezor i privredu Grada Goražda.

 

Član 4.

„Služba radioamateri", u Udruženju radio klub Drina" E71EEE Goražde„ obavezna je dostaviti Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice izvještaj o realizaciji ove Odluke.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u Službenim novinama Grada Goražda.

 

Broj: 10-1-40-1-2221/21

Goražde, 16.06.2021. godine

 

KOMANDANT ŠTABA

Emest Imamović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: