(dodjela okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču) Štampani obrasci na papiru

Datum objave: 12.02.2021. 11:10 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA« d o o ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 105- 1978/21 DžS

 Zenica, 10.02. 2021.godine

 

Na osnovu člana 72., stav 3., tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija®, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Zenica donosi

ODLUKU

o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču

I           

Okvirni sporazum u postupku nabavke štampanih obrazaca na papiru dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo, a prema ponudi braj: 501-397/21 od 11,01 2021 godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 18.785,52 KM, bez PDV-a. a nakon što je odabrani prvoranglrani ponuđač Plan Plus d.o.o. Zenica dana, 09.02.2021. godine dopisom koji je zaprimljen na protokolu ugovornog organa pod brojem: 501-1490/21, obavijestio ugovorni organ da nije u mogućnosti realizovati dodijeljeni okvirni sporazum.

II          

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 105-1023/21 DžS od 26.01.2021. godine.

III         

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98 Zakona o javnim nabavkama.

Član IV

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke, Služba za opšte i kadrovske poslove te Komercijalna i Finansijska služba u preduzeću.

Član V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH" broj 39/14.).

Član VI

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-15067/20 BS od 21.12.2020.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 36 mjeseca.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 20.000,00 KM.

Dana 22 12.2020.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-650-3-97/21 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-15067-2/21 BS od 22.12.2020. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.         Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo

2.         Paper Star d o.o. Zenica

3.         Plan Plus d.o.o. Zenica

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 20.01.2021. godine u 14:59 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 11.01.2021. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljene su četiri ponude u zatvorenoj koverti, i to:

1.         ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka

2.         Svjetlost - BH print d.o.o. Sarajevo

3.         MELIGRAFPRINT d.o.o. Zenica 4 PLAN PLUS d.o.o. Zenica

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-15359/20 od 25.12.2020.godine.

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           daje ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri).

-           da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude.

-           da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

-           ukupno 14 (četrnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Komisija za nabavku je dana 26.01.2021. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 501-1021/21 DžS od 26.01.2021. godine sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanih obrazaca na papiru.

Uvidom u priloženu dokumentaciju konkurentskog zahtjeva broj: 406-15067-1/20 BS od 21.12.2020. godine - Nabavka štampanrh obrazaca na papiru, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za'pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je ponuđena cijena neprirodno niska.

Ponuđačima koji su dostavili formalno - pravno ispravne i tehnički prihvatljive ponude, ugovorni organ je shodno odredbi i£L4 Pravilnika o načinu korištenja e-aukcije navedenim zakazao e-aukciju za dan 25.01.2021 godine, u terminu od 09:00 sati. Svi ponuđači su dostavili traženi dokaz o preferencijalnom tretman domaćeg.

Ponude ponuđača, prije početka e-aukcije su:

1.         ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 22 741 20 KM bez PDV-a

2.         Svjetlost-BH print d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 18 785 52 KM bez PDV-a

3.         MELIGRAFPRINT d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 28 854 00 KM bez PDV-a

4.         PLAN PLUS d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 12.348,00 KM bez PDV-a

E - aukcija je održana u zakazanom terminu. U e-aukciji ponuđači nisu mijenjali iznose svojih ponuda.

Konačne ponude, nakon završetka postupka e-aukcije su:

1.         ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 22 741 20 KM bez PDV-a

2.         Svjetlost-BH print d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 18 785 52 KM bez PDV-a

3.         MELIGRAFPRINT d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 28 854 00 KM bez PDV-a

4.         PLAN    PLUS d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 12.348,00 KM bez PDV-a

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je ocijenila, kako slijedi:

1.         PLAN PLUS d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 12.348,00 KM bez PDV-a

2.         Svjetlost-BH print d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 18 785 52 KM bez PDV-a

3.         ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 22 741 20 KM bez PDV-a

4.         MELIGRAFPRINT d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 28 854 00 KM bez PDV-a,

te dala preporuku da se okvirni sporazum na period od 36 mjeseci zaključi sa najuspješnijim ponuđačem PLAN PLUS d.o.o. Zenica.

Ugovorni organ je dana, 26.01.2021. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 105-1023/21 DžS, koja je dostavljena svim ponuđačima-učesnicima u postupku.

Dana, 09.02.2021. godine na protokolu ugovornog organa pod brojem: 501-1490/21 je zaprimljen dopis ponuđača Plan Plus d.o.o. Zenica u kojem se navodi da ovaj ponuđač usljed nepredviđenih okolnosti nije u mogućnosti realizovati dodijeljeni okvirni sporazum.

Slijedom navedenog, ugovorni organ je postupajući u skladu sa članom 72., stav 3., tačka (c) Zakona o javnim nabavkama ugovor dodijelio drugorangiranom ponuđaču, kao što je i navedeno u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije

 

DIREKTOR: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: