(dodjela ugovora četverorangiranom ponuđaču) Štampani materijal

Datum objave: 02.07.2021. 08:27 / Izvor: Akta.ba, 28.06.2021.

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine      

TUZLANSKI KANTON 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Broj: 08-04-11.2-2-317/21

Datum: 28.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem broj 08-04-04.2-3-1075/21 od 24.02.2021. godine ministar donosi:

 

ODLUKU

O dodjeli ugovora četverorangiranom ponuđaču u postupku javne nabavke štampanog materijala

 

I         

U postupku javne nabavke štampanog materijala objavljenog na portalu javnih nabavki broj 1111-7-1-12-3-5/21 od 04.03.2021. godine ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala dodjeljuje se četverorangiranom ponuđaču „Harfo-Graf' d.o.o. Tuzla sa ukupnom cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 29.368,07 KM odnosno 34.360,64 KM sa obračunatim PDV- om.

 

II        

Ponuda ponuđača iz tačke I ove odluke ocjenjenja je prihvatljivom, jer ispunjava sve uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

 

III      

Ova odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, istovremeno s upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

IV       

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču broj 08-04-11.2-2-317/21 od 04.05.2021. godine, stavlja se van snage i prestaje da važi.

 

Obrazloženje

MUP TK-a je u postupku javne nabavke štampanog materijala, donijelo Odluku o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču broj 08-04-11.2-2-317/21 od 04.05.2021. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran ,,Svjetlost-bh print" d.o.o. Sarajevo.

 

Na donesenu Odluku izabrani trećerangirani ponuđač ,,Svjetlost-bh print" d.o.o. Sarajevo izjavljuje žalbu koju Ured za razmatranje žalbi Filijala Mostar svojim zaključkom broj JN2-03- 07-1-1370-8/21 od 17.06.2021. godine odbacuje kao neurednu.

 

Izabrani trećerangirani ponuđač je shodno obavijesti MUP-a TK-a i donesenoj Odluci o dodjeli ugovora trećerangiranog ponuđača u postupku javne nabavke štampanog materijala broj 08-04- 11.2-2-317/21 od 04.05.2021. godine bio u obavezi da dostavi dokaze o ispunjenju uslova iz tačke 3.1.2 i 3.2. tenderske dokumentacije a koje nije dostavio u zadatom roku.

 

Na osnovu naprijed navedenog ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala se dodjeljuje četverorangiranom ponuđaču, ,,Harfo-Graf' d.o.o. Tuzla sa konačne rang liste ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji a kao što je i navedeno u Zapisniku komisije za javne nabavke o pregledu i ocjeni ponuda broj 08-04-11.2-2-317/21 od 24.03.2021. godine.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka.

 

Dostaviti:

1. ponuđačima

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: