(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču) Beton i pijesak

Datum objave: 08.06.2021. 12:45 / Izvor: Akta.ba, 07.06.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski Kanton / Kanton Središnja Bosna        

OPĆINA BUSOVAČA

Općinski načelnik

Broj: 01-04-15-1739-9/21

Busovača, 07.06.2021. godine

 

Općinski načelnik, na osnovu člana 70. stav 13. i 6. i člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14), te člana 38. Statuta Općine Busovača - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Općine Busovača», broj: 8/13), u postupku javne nabavke po konkurentskom zahtjevu za nabavku robe - Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača, donosi

 

ODLUKU

0 dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

 

1. U konkurentskom zahtjevu za nabavku robe - Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača, dodjeljuje se ugovor drugorangiranom ponuđaču «TIKOP» d.o.o. Vitez, ponuda, broj: 01-04-15-1739-1/21 od 04.05.2021. godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 49.400,00 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 57.798,00 KM sa PDV-om.

2. Ponuđač iz tačke 1. ove Odluke je dužan dostaviti dokumente iz člana 45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama navedene u tački 3.1. tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, broj: 01-04-15-1739/21 u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema ove Odluke.

3. U skladu sa članom 98. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovor o javnoj nabavci dostavit će se ponuđaču iz tačke 1. ove Odluke najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana dostavljanja Odluke o izboru.

4.Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove i Služba za fmansije i trezor, svako u okvira svojih ovlaštenja.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici Općine Busovača www.opcina-busovaca.com, te istovremeno uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

6. Ovom Odlidcom se stavlja van snage Odluka o izboru najpovoljnijeg prvorangiranog ponuđača, broj: 01-04-15-1739-6/21 od 07.05.2021. godine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke robe - Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01-04-15-1739/21 od 19.04.2021. godine..

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 49.999,00 KM.

Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija su objavljeni na Portalu javnih nabavki dana, 20.04.2021. godine, pod brojem: 1176-7-1-8-3-1/21. Poziv za preuzimanje TD sa Portala javnih nabavki dostavljen je sljedećim ponuđačima: «TI01L» d.o.o. Vitez, «Т1К0Р» d.o.o. Vitez, «KALVARIJA COP» d.o.o. Vitez.

 

Konkurentski zahtjev i tendersku dokumentaciju je sa Portala javnih nabavki preuzelo 15 ponuđača.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem Općinskog načelnika, broj: 01-49-3067/19 od 29.06.2019. godine.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za dan, 04.05.2021. godine. Zapisnik o otvaranju ponuda blagovremeno je dostavljen svim ponuđačima.

Komisija za javne nabavke dostavila je Općinskom načelniku Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 01-04-15-1739-4/21 od 06.05.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-04-15-1739-5/21 od 06.05.2021. godine, u predmetnom postupku javne nabavke.

U skladu sa naprijed navedenim, donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-04-15-1739-6/21 od 07.05.2021. godine, te je kao najpovoljniji ponuđač, a nakon provedene E-aukcije, izabran «KALVARIJA COP» d.o.o. Vitez za ponuđenu cijenu u iznosu od 44.795,00 KM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 52.410,15 KM sa PDV-om.

Izabrani ponuđač je, u skladu sa tačkom 2. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-04-15-1739-6/21 od 07.05.2021. godine u ostavljenom roku u pisanoj formi odbio dodjelu ugovora u predmetnu postupku javne nabavke, a isti je dostavio dokumenata iz člana 45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama navedene u tački 3.1. tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva, broj: 01-04-15-1739/21. Međutim, uvidom u dostavljeni dopis izabranog ponuđača od 07.06.2021. godine u kojem nas obavještavaju da odustaju od potpisivanja ugovora predmetnog postupka javne nabavke. Komisija za javne nabavke je utvrdila da navedeni ponuđač u pisanoj formi odbija potpisivanje, odnosno dodjelu ugovora u predmetnom postupku javne nabavke, a s obzirom da je izabrani ponuđač dostavio dokumente člana 45. stav 2. tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama navedene u tački 3.1. tenderske dokumentacije konkurentskog zahtjeva, Ugovorni organ, na osnovu člana 72. stav 3. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, dostavlja prijedlog ugovora ponuđaču «TIKOP» d.o.o. Vitez čija ponuda je po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača.

Na osnovu izloženog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Općinskom načelniku u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: