(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču) Ispitivanje-sanacija vatrodojave

Datum objave: 11.05.2021. 15:38 / Izvor: Akta.ba, 11.05.2021.

 

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d.-Sarajevo

 

Kakanj, 07.05.2021. godine

Broj: 02-3-52-6866/21

 

Na osnovu članova 64. stav (1) tačka b), 70., 71. i 88. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 99. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (prečišćeni tekst) broj NO-2190/821-41.-2. od 25.01.2021. godine, te člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst-broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, direktor Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosi:

 

ODLUKU

o izboru drugorangiranog ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, uz korištenje e-aukcije, u predmetu nabavke Ispitivanje-sanacija vatrodojave u Podružnici

Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

 

Član 1.

Po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 2000032069, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-7-2-50-3-131/21 od dana 25.03.2021. godine, uz korištenje e-aukcije, u predmetu nabavke Ispitivanje-sanacija vatrodojave u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, izabran je ponuđač čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najpovoljnijeg ponuđača, i to:

VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo sa cijenom 2.900,00 KM (bez PDV-a)

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima i time ih obavijesti o rezultatima postupka javne nabavke.

 

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) ZJN BiH navedene u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 2000032069, broj obavještenja o nabavci sa portala javnih nabavki: 1424-7-2-50-3-131/21 od dana 25.03.2021. godine.

 

Član 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, broj 02-3-72-5980/21 od dana 26.04.2021. godine, uz korištenje e-aukcije, u predmetu nabavke Ispitivanje-sanacija vatrodojave u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, po Tenderu broj 2000032069. 

 

Obrazloženje

Odlukom po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 02-3- 72-5980/21 od dana 26.04.2021. godine, uz korištenje e-aukcije, u predmetu nabavke Ispitivanje- sanacija vatrodojave u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, po Tenderu broj 2000032069, kao najpovoljniji ponuđač izabran je PROVING d.o.o. Sarajevo, a na osnovu utvrđene rang-liste prihvatljivih ponuđača, kako slijedi:

1.PROVING d.o.o. Sarajevo

2.VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo

Članom 3. pomenute Odluke je navedeno da se izabrani ponuđač obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) ZJN BiH navedene u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj:

2000032069.

Kako je izabrani ponuđač PROVING d.o.o. Sarajevo propustio da u ostavljenom roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj 02-3-72-5980/21 od dana 26.04.2021. godine, uz korištenje e-aukcije, dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke c) i d) ZJN BiH navedene u tački 2.3 Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 2000032069, to je, u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, izabran drugorangirani ponuđač .VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo sa cijenom od 2.900,00 KM, čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude ponuđača PROVING d.o.o. Sarajevo, što je Komisija za javne nabavke Ugovornog organa i zapisnički konstatovala dana 06.05.2021.godine.

Imajući u vidu naprijed navedeno, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: