(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču) Kancelarijski materijal

Datum objave: 11.01.2022. 08:59 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2021.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 34605 /21

 

Datum: 23.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 25., člana 70. stav 1., 3. i 6., člana 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama {„Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik u postupku nabavke: „Nabavka kancelarijskog materijala" -putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 82/21, Uprava preduzeća na sjednici održanoj dana 23.12.2021. godine donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču

 

Član 1.

Okvirni sporazum za javnu nabavku: „Nabavka kancelarijskog materijala" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 82/21 na period do 12 mjeseci dodjeljuje se ponuđaču „STYLOS" d.o.o. Banja Luka P.J. Bijeljina na iznos do 49.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, kao drugorangiranom ponuđaču.

 

Član 2.

Ova Odluka objaviće se na iternet stranici www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav.2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za pravne i korporativne poslove i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izboru najbolje ocijenjenog ponuđača broj: 33934/21 od 16.12.2021. godine u postupku javne nabavke „Nabavka kancelarijskog materijala" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 82/21.

 

OBRAZLOŽENJE:

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 33934/21 od 16.12.2021. godine, kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke: „Nabavka kancelarijskog materijala"- putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda interni broj: 82/21 izabran je „INICIJAL" d.o.o. Bijeljina.

 

Obavještenjem- Zahtjevom za dostavu dokumentacije od izabranog ponuđača je zahtjevano da u roku od 5 dana od dana prijema dostavi dokumentaciju u skladu sa tačkom 4.3.1 tenderskog dokumenta, a koja se odnosi na ličnu sposobnost ponuđača (član 45. zakona o javnim nabavkama), a sve u skladu sa Izjavom koju je ponuđač dostavio u sklopu svoje ponude kojom se obavezao na dostavljanje navedene dokumentacije, na način i u rokovima kako je to definisano tačkom 4.3 tenderskog dokumenta.

 

Naime, tačkom 4.3.1 tenderskog dokumenta je definisana zahtjevana dokumentacija i to: „4.3.1 U slučaju dodjele ugovora, izabrani ponuđač je dužan,u roku od 5 kalendarskih dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima postupka, na Protokol Preduzeća u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije dostaviti slijedeće dokumente: a) uvjerenja od nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza; ili u slučaju fizičkog lica kao preduzetnika potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost."

 

U ostavljenom roku izabrani ponuđač „INICIJAL" d.o.o. Bijeljina nije dostavio zahtjevanu dokumentaciju.

 

Obzirom da je ponuđač „STYLOS" d.o.o. Banja Luka P.J. Bijeljina u predmetnom postupku javne nabavke drugorangirani, Ugovorni organ donosi Odluku da se Okvirni sporazum o javnoj nabavci zaključi sa istim, na iznos do 49.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 70.stavovi 1,,3. i 6., člana 72. stav 3. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj:39/14), i člana 57. Statuta, odlučeno je kao u članu 1, ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: