(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču) Rezervni dijelovi za mjerila utroška toplotne energije Danfoss, lot 1

Datum objave: 14.09.2021. 13:47 / Izvor: Akta.ba, 10.09.2021.

TOPLANE SARAJEVO

UPRAVA

 

Broj: 03-03-01-1048/21

Sarajevo, 09.09.2021. godine

 

Na osnovu člana 72. stav 3., tačka f) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-05-02/20 od 27.01.2020. godine, u postupku javne nabavke KZ 29/21 - Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - LOT 1, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču -

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA MJERILA UTROŠKA TOPLOTNE ENERGIJE

DANFOSS - LOT 1

KZ 29/21

 

Član 1.

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-1010/21 od 31.08.2021. godine za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - LOT 1, kojom je ugovor dodjeljen ponuđaču „ ZI - MI " d.o.o. Tuzla.

 

Član 2.

Ugovor za javnu nabavku rezervnih dijelova za mjerila toplotne energije Danfoss - LOT 1 se dodjeljuje ponuđaču:

„ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo prema ponudi broj: 2978/21 od 19.08.2021. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od: 39.910,00 KM kao drugorangiranom ponuđaču.

 

Član 3.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

 

Član 4.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, najkasnije nakon isteka roka iz prethodnog člana ove odluke.

 

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem izabranom ponuđaču, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01- 876/21 od 23.07.2021. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-1-119-3-71/21 poslato je na objavu dana 26.07.2021. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 26.07.2021. godine u 16:58 sati te upućen zahtjev za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-1010/21 od 31.08.2021. godine, a dostavila je, dana 30.08.2021. godine, preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 29-1/21/5 od 30.08.2021. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 29-1/21/4 od 30.08.2021. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda prije e - aukcije broj: 29-1/21/3-1 od 27.08.2021. godine i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nakon e - aukcije broj: 29-1/21/3-2, u postupku javne nabavke za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - LOT 1 - KZ 29/21.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- daje ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).

-da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude.

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

-da su ponude ponuđača: „ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo i „ ZI - MI " d.o.o. Tuzla prihvatljive.

-da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Shodno priloženoj dokumentaciji, utvrđeno je da je ponuđač „ ZI - MI " d.o.o. Tuzla, dostavio prihvatljivu ponudu sa konačnom cijenom nakon e - aukcije u iznosu od 31.000,00 KM, koja je shodno utvrđenom kriteriju, rangirana kao prvoplasirana i u skladu s tim je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-1010/21 od 31.08.2021. godine.

U skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama, svi ponuđači u predmetnom postupku su, dopisom broj: 03-02-01-3137-030502/21 od 31.08.2021. godine, obavješteni daje donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-1010/21 od 31.08.2021. godine.

Dana 08.09.2021. godine, putem e - mail - a, od izabranog ponuđača „ ZI - MI " d.o.o. Tuzla smo zaprimili dopis koji je protokolisan pod brojem 3303/21 od 08.09.2021. godine, koji je sastavni dio ove odluke, a kojim nas obavještava da nije u mogućnosti zaključiti ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i dostavljenoj ponudi, navodeći razloge za to.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 72. stav 3., tačka f) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ dodjeljuje ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - LOT 1 ponuđaču:

„ VMS GROUP " d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 39.910,00 KM bez uračunatog PDV-a, kao drugorangiranom ponuđaču.

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 25 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu, kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pisanoj formi i najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: