(dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču) Štampani materijal

Datum objave: 17.04.2021. 11:14 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

TUZLANSKI KANTON 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLA

 

Broj: 08-04-11.2-2-317/21 

Datum: 13.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem broj 08-04-04.2-3- 1075/21 od 24.04.2021. godine ministar donosi:

 

ODLUKU

O dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku javne nabavke štampanog materijala

 

I          

U postupku javne nabavke štampanog materijala objavljenog na portalu javnih nabavki broj 1111-7-1-12-3-5/21 od 04.03.2021. godine ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču "Print - GS" d.o.o. Travnik sa ukupnom cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 21.536,00 KM odnosno 25.197,12 KM sa obračunatim PDV- om.

 

II         

Ponuda ponuđača iz tačke I ove odluke ocjenjenja je prihvatljivom, jer ispunjava sve uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

 

III       

Ova odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, istovremeno s upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

IV        

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 08- 04-11.2-2-317/21 od 31.03.2021. godine, stavlja se van snage i prestaje da važi.

 

Obrazloženje

MUP TK-a je u postupku javne nabavke štampanog materijala, donijelo Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 08-04-11.2-2-317/21 od 31.03.2021. godine, kojom je kao najpovoljniji ponuđač izabran "Plan Plus" d.o.o. Zenica.

U skladu sa Obavještenjem o rezultatu postupka javne nabavke broj 08-04-11.2-2-317/21 od 31.03.2021. godine izabrani ponuđač "Plan Plus" d.o.o. Zenica , je propustio - nije dostavio dokaze o ispunjenosti uslova iz tačke 3.1.2 i 3.2 tenderske dokumentacije MUP-a TK. u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije a koje je bio u obavezi dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od dana zaprimanja (01.04.2021.) Obavještenja o rezultatu postupka javne nabavke štampanog materijala.

Na osnovu naprijed navedenog ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču, "Print - GS" d.o.o. Travnik sa konačne rang liste ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji a kao što je i navedeno u Zapisniku komisije za javne nabavke o pregledu i ocjeni ponuda broj 08-04-11.2-2-317/21 od 24.03.2021. godine.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka.

 

Dostaviti:

1. ponuđačima

2. a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: