(dodjela ugovora trećerangiranom ponuđaču) Štampani materijal

Datum objave: 11.05.2021. 10:03 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2021.

Broj: 08-04-11.2-2-317/21

Datum: 04.05.2021. godine

 

Na osnovu člana 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke imenovane Rješenjem broj 08-04-04.2-3-1075/21 od 24.02.2021. godine ministar donosi:

 

ODLUKU

O dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču u postupku javne nabavke štampanog materijala

 

I         

U postupku javne nabavke štampanog materijala objavljenog na portalu javnih nabavki broj 1111-7-1-12-3-5/21 od 04.03.2021. godine ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala dodjeljuje se trećerangiranom ponuđaču ,,Svjetlost-bh print" d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom ponude bez PDV-a u iznosu od 23.953,80 KM odnosno 28.025,95 KM sa obračunatim PDV-om.

 

II        

Ponuda ponuđača iz tačke I ove odluke ocjenjenja je prihvatljivom, jer ispunjava sve uslove postavljene tenderskom dokumentacijom.

 

III      

Ova odluka objavit će se na web stranici MUP-a TK-a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, istovremeno s upućivanjem iste svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 08-04-11.2-2-317/21 od 13.04.2021. godine, stavlja se van snage i prestaje da važi. 

 

Obrazloženje

MUP TK-a je u postupku javne nabavke štampanog materijala, donijelo Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču broj 08-04-11.2-2-317/21 od 13.04.2021. godine, kojom je kao najpovoljniji izabran „Print - GS" d.o.o. Travnik.

 

U skladu sa Obavještenjem o Odluci o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču u postupku javne nabavke štampanog materijala broj 08-04-11.2-2-317/21 od 13.04.2021. godine izabrani ponuđač „Print - GS" d.o.o. Travnik, je odustao od dodjele ugovora za javnu nabavku štampanog materijala svojim obavještenjem od 29.04.2021. godine.

 

Na osnovu naprijed navedenog ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala se dodjeljuje trećerangiranom ponuđaču, ,,Svjetlost-bh print" d.o.o. Sarajevo sa konačne rang liste ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji a kao što je i navedeno u Zapisniku komisije za javne nabavke o pregledu i ocjeni ponuda broj 08-04-11.2-2-317/21 od 24.03.2021. godine.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: