Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Dopuna liste za javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba

Datum objave: 09.08.2022. 15:55 / Izvor: Akta.ba, 02.06.2022.

Broj: 02-04-22299-22/22

Sarajevo, 02.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 8. stav (3) Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantona Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691-41.1/22 od 17.03.2022. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 81. sjednici održanoj 02.06.2022. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

1.Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691- 41.1/22 od 17.03.2022. godine, koja je sastavni dio ovog zaključka.

2.Usvaja se prijedlog Liste o dopunama Liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom pozivu od 21.03.2022. godine u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2022. godini, broj: 02-04-10691- 41.1/22 od 17.03.2022. godine, koji je sastavni dio ovog zaključka.

3.Svi zavodi, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javne ustanove i javna preduzeća čiji su osnivač kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala, a koji su se našli na Listi poslodavaca iz tačke 1. ovog zaključka ne podliježu obavezi traženja saglasnosti za prijem u radni odnos po ovom Programu.

 4.Sredstva za realizaciju Programa iz tačke 1. ovog zaključka obezbijeđena su u Finansijskom planu i Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za 2022. godinu, broj: 01-04-5586/22 od 22.02.2022. godine. 

5. Usvojene liste iz tačke 1. i 2. ovog zaključka bit će objavljene na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.

 

Broj: 02-04-22299-22. l/22

Sarajevo,02.06.2022 godine

 

Lista o dopuni liste poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba po Javnom

 

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaučera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

 

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

46

Efanno d.o.o.

Amna Valjevac

Terezije bb

Centar

Uvažen

2

I

I

Fatima Valjevac

 

04/1-34­055- tuk/22

47

Općinska organizacija

Crvenog križa Novo

Asad Kučević

Envera Sehovića 11

Novo Sarajev

0

Uvažen

2

I

I

Kenan Ožegović

 

04/1-34­056- tuk/22

 

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Opcina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Uni color

Fajić Minela

Hrasnicka cesta 44

llidža

Uvažen

I

I

I

Amir Sipović

 

04/1-34­057- tuk/22

49

Yerba buena doo

Vlado Celebor

Terezija bb

Novi Grad

Uvažen

2

I

I

Hasović Jasmin

i

04/1-34­058- tuk/22

50

PZL Dent Art Mekić

Alen Mekić

Hakije Kulenovića 6

Centar

Uvažen

 

I

I

Emir Kurbegović

 

04/1-34­059- tuk/22

51

Protect-Ing d.o.o.

Mirza Topalović

Zovik 6

Hadžići

Uvažen

12

I

I

Fadil Kajanović

 

04/1-34­060- tuk/22

52

OD Saima

Saima Kovac

Sulje jahića

" 124

Novi Grad

Uvažen

I

I

I

Denana Kovac

 

04/1-34­061- tuk/22

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

,

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predrfiet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Opcina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

NG System d.o.o.

Enes Mulaganović

Nikole Sopa 245

Ilidža

Uvažen

3

1

1

Sabina Maksumić

 

04/1-34­062- tuk/22

54

SELAd.o.o

Tutić Sead

Rajlovacka cesta 31

Novi Grad

Uvažen

92

1

I

Nermin Begović

 

04/1-34­064- tuk/22

55

OD SELMA

BajraKTAREVI Ć HARBINJA SELMA

Mahmutovac 19

Stari Grad

Uvažen

2

1

1

Suada Bajraktarevi

ć

 

04/1-34­065- tuk/22

56

JU OS Zahid Baručija

Refik Kurtović

Omladinska 14

Vogosća

Uvažen

69

1

1

Denisa Hodžić

 

04/1-34­066- tuk/22

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Opcina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o

Rusmir Salić

Jaroslava Černija 8

Stari Grad

Uvažen

867

2

2

 1. Samir Selimović
 2. Emina Petrović

 

04/1-34­067- tuk/22

58

Gracija- Press d.o.o.

Belma Pećanin

Skenderpasina 4

Centar

Uvažen

3

1

I

Ilvana Resić

 

04/1-34­068- tuk/22

59

Udruženje Balkanski narodni pogled

Edin Salković

Safvet bega Basagića 56

Stari Grad

Uvažen

3

1

1

Enisa Aganović

 

04/1-34­069- tuk/22

 

Rbr

t

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaučera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

R.U.Y.A. d.o.o.

Mohamed Salah Mohamed Elmerghany Eltayeb

Stupska 1D

lldža

Uvažen

2

1

1

Ahmed Sefer

 

04/1-34­070- tuk/22

61

EASY CLEAN D.0.0.

Adi Kočo

Terezija bb

Centar

Uvažen

1

5

5

1. Jasminka Korjenić

2. Ismir Saljić

 1. Ramiza Saračević
 2. Amela Zornić
 3. Fatima Cardaković

 

04/1-34­071- tuk/22

62

Zlatarsko FiI igranska radnja Halvo

Halvo Nihad

Gazihusrevbe gova 47

Stari Grad

Uvažen

1

1

1

Mirha Jačević

 

04/1-34­072- tuk/22

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

SDC d.o.o.

Nedim Lipa

Hasana Brkića 45

Sarajev o-Novo Sarajev

0

Uvažen

I

3

3

I. Seid Miljević

 1. Hurem Dijamel
 2. Aldin Zulić

 

04/1-34­073- tuk/22

64

Pizzerija Hare

Enisa Hadžović

Adema Buće 68

Novi Grad

Uvažen

I

I

1

Hajdarbasić Aisa

 

04/1-34­074- tuk/22

65

KJKP Pokop

Samir Kurtanović

Mula Mustafe Baseskije 38

Sarajev o-Stari grad

Uvažen

187

2

2

 1. Džemila Zahirović
 2. Samson Bisllimi

 

04/1-34­075- tuk/22

66

JU Centar za slijepu i slabovidnu

djecu i omladinu

Azur Kuduzović

Ramiza Salcina 6

Novi Grad

Uvažen

56

I

l

Emir Mulaosman ović

 

04/1-34­076- tuk/22

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predniet

a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Opcina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

67

ORAladin Hemija

Damir Halilović

Zdenka Markulja 19

llidža

Uvažen

3

3

3

 1. Smail Dodik;
 2. Emrah Karzić;
 3. Mirza Kahriman

 

04/1-34­077- tuk/22

68

Hrnjo Consulting d.o.o

Rusmin Hrnjić

Asima Ferhatovića 52

Centar

Uvažen

I

I

I

Amer El- Mordeha

 

04/1-34­078- tuk/22

69

JP

Olimpijski bazen Otoka

Avdija Hasanović

B.M.Selimovi ća 83b

Novi Grad

Uvažen

48

I

1

Dragana Seferović- Pilav

 

04/1-34­079- tuk/22

70

ORFS New

2

Mirsad Muslim

Ugorsko bb

Vogosća

Uvažen

4

I

I

Vahida Plećan

 

04/1-34­080- tuk/22

71

Javna ustanova Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo

Hase Tirić

Keselji bb

llidža

Uvažen

61

9

9

 1. Alma Rizvić;
 2. Halil Lemezan
 3. Eldar Termiz;
 4. Elvis Basinac;

 

04/1-34­081- tuk/22

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Opcina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Senad Krasniq;

6. Đanin Vrana;

7.Edin SMajić;

 1. Nedžad Avdibegović
 2. Jasmin Varaga

■ . .

 

 

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

OD Nia Deluxe

Sadović Indira

Zelenih beretki bb pp 56

Stari Grad

Uvažen

I

1

1

Envera Zulčić

 

04/1-34­082- tuk/22

73

KJU za zaštićena prirodna područja

Asad Jelešković

Branilaca Sarajeva br.28/I

Centar

Uvažen

29

1

1

Armina Kerla

 

04/1-34­083- tuk/22

74

Predstavnič

ki dom Parlamenta Federacije BiH

Ivan Miličević

Hamdije Kreševljakovi

ća 3

Centar

Uvažen

225

1

1

Berina Mulalić

 

04/1-34­084- tuk/22

 

Rbr

 

Podaci o poslodavc

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama-

 

Broj predmet a

 

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

 

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

nosioci vaucera

 

 

75

JU OS Vladislav Skarić

Meho Pirić

Terezije 48

Sarajev

0

Uvažen

44

I

I

Azra Husić

04/1-34­085- tuk/22

76

Metal Processing d.o.o.

Hasković Dario

126 llijaske brigade bb

Ilijas

Uvažen

I

2

2

 1. Senad Spahović
 2. Faida Hasanović

04/1-34­087- tuk/22

77

EUROKAPI JA d.o.o

Atagić-Catović Azra

Vinka Samarlića 12

Ilidža

Uvažen

14

I

I

Alma Rizvić

 

04/1-34­088- tuk/22

78

UR "Fakat"

vi Tuco Abdulkadir

Abdulkadir Tuco

Bravadžiluk

23

Stari Grad

Uvažen

2

2

2

I. Edina Čosić 2. Mevzeta Gazibara

 

04/1-34­089- tuk/22

 

Rb,;

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama-

 

Broj predmet a

 

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

 

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

nosioci vaucera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Sabić BH doo

Sabić Elvedin

Rustem pasina 40

llidža

Uvažen

38

I

I

Kerim Fazlinović

 

04/1-34­090- tuk/22

80

JUOŠ Fatima Gunić

Azra Tucaković

Nerkeza Smailagica 18

Novi Grad

Uvažen

80

I

I

Elmedina Ligata

04/1-34­091- tuk/22

81

AD Consult d.o.o. llijas

Adnan Klico

Bosanski put bb

llijas

Uvažen

2

I

I

Nizama Pusćul

 

04/1-34­092- tuk/22

82

JU Zavod za

hitnu medicinsku pomoć KS

Amra Basić- Zivadinović

Kolodvorska br.14

Novo Sarajev 0

Uvažen

329

I

I

Nalda Hrvat

 

04/1-34­093- tuk/22

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predmet a

 

Naziv Ovlaštena Poslodavca osoba

Adresa

Opcina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

HKO Kruh Svetog Ante

Fra Stipan Radić

Aleja Bosne Srebrene 111

Novi Grad

Uvažen

15

I

1

Goran Ljubas

 

04/1-34­094- tuk/22

84

OD Anđela

Pelka Starcevic

Mahmutovac br. 40

Stari Grad

Uvažen

I

I

I

Hatema Kominlija

 

04/1-34­096- tuk/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rbr

Podaci o poslodavcu

 

Status predmet a

 

Traženo sufinansiranje

Odobreno sufinanasiranje

Podaci o nezaposleni m

osobama- nosioci vaucera

 

Broj predmet a

Naziv Poslodavca

Ovlaštena osoba

Adresa

Općina

Broj uposlenih

Broj ukupno traženih osoba

Broj ukupno odobrenih osoba

85

Debeljak Industrija Vijaka-DlV d.o.o.

Almir Zuljo

Braće Mulića br. 20

Novi Grad

Uvažen

41

I

I

Amir Šoljić

 

04/1-34­097- tuk/22

 

 

Listu poslodavaca sa nezaposlenim osobama koji ne ispunjavaju uslove za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija nezaposlenih osoba možete pronaći OVDJE! 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
1.pdf
2.pdf
PODIJELI: