Drvene obloge

Datum objave: 21.07.2020. 15:01 / Izvor: Akta.ba, 09.06.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD GRADIŠKA

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-147/20

Datum: 09.06.2020.godine

 

Na oonovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16 i 36/19), člana 15. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama u Gradu Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška", broj 14/19) i člana 88. Statuta Grada Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška", broj 4/17 i 5/19) u postupku javne nabavke drvenih obloga za zidove u prostorijama Gradske uprave grada Gradiška, Gradonačelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se ponuda od 08.06.2020. godine i Ugovor o nabavci drvenih obloga za zidove u prostorijama Gradske uprave grada Gradiška, dodjeljuje se ponuđaču „NAŠ DOM MB" d.o.o. Dejtonska 2a, Gradiška, za ponuđenu cijenu u iznosu od 1.719,90 KM (sa PDV-om).

 

II            

Prijedlog Ugovora o nabavci usluge dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „NAŠ DOM MB" d.o.o., Dejtonska 2a, Gradiška, nakon što ponuđač bude obaviješten o izboru.

 

III          

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za finansije Gradske uprave grada Gradiška.

IV          

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02-404-147/20 od 29.05.2020. godine.Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je do 1.500,00 KM.Istraživanjem tržišta, prikupljanjem podataka (telefonski i putem interneta) o cijeni predmetne nabavke, primjenom kriterijuma "najniža cijena tehnički 

zadovoljavajuće ponude", od ponuđača „NAŠ DOM MB" d.o.o. Dejtonska 2a, Gradiška, zatražena je pisana ponuda za predmetnu nabavku.

Dana, 08.06.2020. godine elektronskim putem zaprimljena je Ponuda ponuđača „NAŠ DOM MB" d.o.o. Dejtonska 2a, Gradiška, od 08.06.2020. godine, čija ponuđena cijena za predmetnu nabavku iznosi 1.719,90 KM (sa PDV-om).

Iz navedenih razloga, primjenom odredbe člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, prema kojoj se dodjeljuje ugovor ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: