Dva transportna respiratora, potrošnog materijala i opreme za potrebe proširenja kapaciteta intenzivne njege za Covid 19 pacijente

Datum objave: 12.02.2021. 13:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1255-1-1-734-5-61/21


Broj obavještenja o nabavci 1255-1-1-734-3-477/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Jovana Radonjic
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj 01-15713-1/20 radi nabavke dva transportna respiratora, potrošnog materijala i opreme za potrebe proširenja
kapaciteta intenzivne njege za Covid 19 pacijente

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dva transportna respiratora, potrošnog materijala i opreme za potrebe proširenja kapaciteta intenzivne njege za
Covid 19 pacijente

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Magacin, FCO apoteka ili FCO objekat Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno i instalirano
(stavke: 1, 2, 3, 4 i 5)

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 55,00 %
2 Garancija 5,00 %
3 Rok isporuke 40,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PAROCO-B MEDICAL EQUIPMENT D.O.O 4402663640009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1529000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1529000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.1.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1529000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1529000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-734-5-61/21
PODIJELI: