Eksterni nadzor nad izgradnjom prilazne ceste mostu za bazene

Datum objave: 21.07.2020. 13:52 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD SREBRENIK

 -Gradonačelnik-

 

Broj: 07-1280/20

Datum, 06. 07. 2020. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 7. stav (1), tačka b) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik općine Srebrenik*', broj: 10/14), Odluke o izvršenju budžeta Grada Srebrenik, („Sužbeni glasnik grada Srebrenik, broj: 3/20) i člana 11. Privremene statutarne odluke („Službeni glasnik Grada Srebrenik", broj: 1/19), Gradonačelnik, d o n o s i:

 

ODLUKU O DODJELI UGOVORA

 

Prihvatljiva ponuda, dostavljena po direktnom sporazumu, a koja se odnosi na javnu nabavku ugovaranja eksternog nadzora nad izgradnjom prilazne ceste mostu za bazene je ponuda ponudača "NNM INŽENJERING" d.o.o. Tuzla, u ukupnom iznosu od 994,50 KM sa PDV-om.

OBRAZLOŽENJE Služba za prostorno uredenje i zaštitu okolice je podnijela zahtjev broj: 08-19-452/20 od 15.05.2020. godine, za ugovaranje javne nabavke eksternog nadzora nad izgradnjom prilazne ceste mostu za bazene.

Takode, Gradonačelnik je odobrio predmetnu nabavku.

Poziv za dostavljanje ponuda je dostavljen ponuđačima "RUDARSKI INSTITIT" d.d. Tuzla, "GIT" d.o.o. Tuzla, i "NNM INŽENJERING" d.o.o. Tuzla.

Ponuda broj: 09/06-20 od 30.06.2020. godine, koju je dostavio ponudač "NNM INŽENJERING" d.o.o. Tuzla, u iznosu od 994,50 KM sa PDV-om je prihvatljiva u pogledu cijene za Ugovorni organ.

Razmatrajući zahtjev za nabavku i ponudu ponudača, Ugovorni organ je odlučio kao u dispozitivu ove odluke, a što je u skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 10/14) i članom 90. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14).

 

U vezi sa ovom Odlukom zaključit će se poseban ugovor o nabavci.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: