Električni upaljači

Datum objave: 20.07.2020. 21:38 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2020.

Broj: 03-5465/20

Đurđevik, 14.07.2020

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14). Zapisnika o ocjeni ponuda od 13.07.2020. godine i člana 65. Statuta JP Elektroprivreda Bil l d.d. - Sarajevo. Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurđevik. Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurdevik. donosi:

 

O D L U K U

 

o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe Lot 2 - Električni upaljači

 

Nakon provedenog Otvorenog postupka za nabavku robe: Lot 2 - Električni npaljači Ugovor na period 12 mjeseci se dodjeljuje ponudaču "POBJEDA RUDET" d.d. Goražde čijaje ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Lot 2 - Električni npa/jači broj obavještenja: 350-1-1-430-3-197/20 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 18.06.2020. godine. evidencijski broj nabavke 03-4730/20 Tendersku dokumentaciju u skladu sa članom 55. stav (1) tačka d) ZJN BiH preuzelo je šest ponudača, a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudača sa Portala javnili nabavki vvww.ejn.gov.ba kreiranog 10.07.2020. godine. a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 10.07.2020. godinc do 10:00 sati, ajavno otvaranje ponudaje zakazano za 10.07.2020. godine u 10:30 sati u prostorijama Rudnika.

 

Na osnovu po/iva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu u datom roku su dostavili sljedeći ponuđači: I) Ponuda sa prijemnim brojem 19-5387/20 od 09.07.2020. godine, Ponuđač: "POBJEDA RUDET" d.d. Goražde.

 

Javno otvaranjc ponudaje dana 10.07.2020. godine u 10:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-4731/20 od 18.06.2020. godine. Javno otvaranje ponuda izvršeno jc u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Zapisnik sajavnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen ponuđaču istog dana.

 

Komisijaje istog dana izvršila pregled i ocjenu ponude. odnosno utvrđivanje prihvatljivosti ponude kvalifikovanog ponudača i utvrdila da ponuda ponudača: "'EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica prihvatljiva jcr potpuno udovoljava svim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

 

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se nE može zakazati e-aukcija jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

 

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljive ponude prema kriteriju Najniža cijena, te konstatuje sljedeće:

 

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponudača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

I. "POBJEDA RUDET" d.d. Goražde sa sljedećim elementima ponude:

 

Ponudena cijena: 124.982,00 КМ bez uračunatog PDV-a, na paritetu DDP krajnje

 

odredište - RMU "Durdevik", odnosno sa uračunatih 17% PDV-a iznosi 146.228.94 KM

 

Rok isporuke robe: sukcesivno prcma potrebama ugovornog organa . a u roku pet dana od dana dostavl janja narudžbe.

 

Rok plaćanja: odloženo 60 dana od dana fakturisanja robe bez bankovne garancije za odloženo plaćanje,

 

Period trajanja Ugovora: Ugovor se zaključuje na period 12 mjeseci, Proizvodač: Pobjeda rudet - Goražde. BiH.

 

Pravo žalbe

 

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka izbora najpovoljnije ponude. odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona ojavnim nabavkama BiH. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101.

 

Žalba se izjavl juje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku. u pismcnoj formi najkasnije 10 dana po prijemu odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu izjavne nabavke u odnosu na postupak prcgleda i ocjene sposobnosti. te postupak pregleda. ocjene i izbora najpovoljnijeg ponudača.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: