Elektromaterijal, bravarski materijal, molerski materijal

Datum objave: 09.11.2020. 10:38 / Izvor: Akta.ba, 04.11.2020.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović

Broj: 127-06-12/20 Datum:  04.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 33. Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka, broj 127-06-12396-10/20 od 03.11.2020. godine, Direktor Zavoda donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I         

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci roba - Materijal za tekuNe održavanje putem otvorenog postupka za Lot 1 Elektromaterijal, LOT 3- Bravarski materijal i Lot 4- Molerski materijal dodjeljuje se ponuđaču SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka, ponuda broj 17/20 za lot 1.  8/20 za lot 2 i 19/20 za lot 4, za ukupnu cijenu 30.738,49 KM bez PDV-a, odnosno 35.964,03 KM sa PDV-om kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Odnosno, no lotovima:

Lot 1 Elektromaterijal: 15.163,29 KM bez PDV-a

Lot 3- Bravarski materijal 5.392,70 KM bez PDV-a i

Lot 4- Molerski materijal: 10.182,50 KM bez PDV-a.

 

II        

Obavezuje se izabrani ponuđač da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata traženih tačkom 4.1.3 Tenderske dokumentacije broj 127-06-12396-2/20 od 21.09.2020. godine, odnosno uvjerenja iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) Zakona o javnim nabavkama.

 

III      

Ova Odluka će biti objavl.ena na we6 stranici Zavoda (www.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovalm u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENjE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-06-12396-1/20 od 21.09.2020. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba Materijal za tekućs održavanje, procijenjene vrijednosti:

Lot 1 - Elektromaterijal  13.800,00 KM

Lot 3 - Bravarski materijal         5.600,00 KM

Lot 4 - Molerski materijal           10.900,00 KM putem otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim mabavkama BIH ( Službeni glasnik BIH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN).

 

Obavještenje o nabavci br: 617-1-1-340-3-180/20 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 21.09.2020. godine.

 

Za predmetnu nabavku blagovremeno je zaprimljena 1 (jedna) ponude ponuđača: SIP RAZVOJ d.o.o. Baša Luka za lotovs 1, 3 i 4.

 

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-06- 12396-4/20 od 30.09.2020. godine je izvršila otvaranje, ocjenu i pregled pristiglih ponuda, te sačinila Zapisnik o radu komisije nakon izvršenog otvaranja ponuda broj 127-06-12396-10/20 od 03.11.2020. godine, koji je sastavni dio ove

 

Odluke i u kojem je ko nstato val a sljedeće:

Ponudu je dostavio ponuđač SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka, te je ponuda u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji broj 127-06-12396-2/20 od 21.09.2020. godine. Ponuđač nije dostavio dokaznu dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3. predmetne Tenderske dokumentacije, te se obavezuje da istu nakmadno dostavi.

Takođe, Komisija konstatuje da je ponuđač SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka prilikom popunjavanja Aneksa 3 načinio sljedeće računske grešks:

- Lot 1 Elektromaterijal za stavke 70,71 i 72. ukupna cijena bez PDV-a nije dobro izračumata, a u skladu s tim ni ukupna cijena za ovaj lot.

 

U ponudi je navedeno:

R.br.

Opis

Jed. mjere

Kol.

Jedinična

cijena bezPDV- a (KM)

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

70

prigušnica 15 vv

kom

15

3,8

62,25

71

prigušnica 13 vv

kom

10

3,8

41,50

72

prigušnica 18 w

kom

20

3,8

83,00

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A (KM)

15.159,54

 Ispravnu računsku vrijednost navedenih stavki iz ponude za lot 1 iznosi:

 

R.br.

Opis

Jed.

mjere

Kol.

Jedinična

cijena bez PDV- a (KM)

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

70

prigušnica 15 w

kom

15

3,8

57,00

71

prigušnica 13 w

kom

10

3,8

38,00

72

prigušnica 18 w

kom

20

3,8

76,00

UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A (KM)

15.163,29

 

- Lot 3- Bravarski materijal ukupna cijena za lot 3 navedena u ponudi ponuđača je 5.391,70 KM bez PDV-a, dok je ispravan zbir svih stavki, odnosno ukupna vrijednost lota 3 5.392,70 KM bez PDV-a.

U svrhu donošenja pravilne i zakonite odluke Komisija je dana 23.10.2020. godine ponuđaču SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka poslala Zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške koji je potrebno dostaviti do 28.10.2020. godine do 12.00 časova, te će nakon prijema traženog dokumenta nastaviti sa postupkom ocjene ponuda.

 

U predviđenom roku (27.10.2020. godine) je kod ugovornog organa zaprimljena Saglasnost na ispravku računske greške ponuđača SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka kojom se prihvata ispravka kako je navedeio u tački 8. ovog zapisnika i Zahtjevu za prihvatanje ispravke računske greške.

Komisija je nastavila sa radom dana 30.10.2020. godine u 12.00 časova gdje se nakon razmatranja pristigle Saglasnost na ispravku računske greške ponuđača SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka ista i prihvatila i nastavila sa postupkom ocjene ponuda.

 

Takođe, Komismja je konstatovala da ponuda ponuđača SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka za Lot 1- Elektromaterijal iznosi 15.163,29 KM bez PDV-a i za 1.263,29 KM je veća od procijenjene vrijednosti za ovaj lot koja je 13.800 KM bez PDV-a. S obzirom da u Planu javnih nabavki za 2020. godinu na poziciji 53 - Materijal za tekuće održavanje ima raspoloživih sredstava, Komisija predlaže Ugovornom organu da nastavi s procedurom dodjele ugovora.

 

Ponuđač SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka ne ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg na osnovu popunjene izjave iz Obrasca za ponudu (Aneks 2 TD).

 

U skladu sa članom 3. stav (1) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i tačkom 5.10. Tenderske dokumentacije, broj 127-06-12396-2/20 od 21.09.2020. godine konstatovano je da ne postoje uslovi za zakazivanje e-aukcije s obzirom da je samo jedna ponuda dostavljena i prihvatljiva za Ugovorni organ.

Shodno odredbama zakona i opštim aktima ugovornog organa, kriterij za vrednovanje ponuda je „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude", te shodno utvrđenom kriterijumu daje tabelarni pregled - rang lista prihvatljivih ponuda:

 

Lot 1- Elektromaterijal

Rang

Broj protokola ugovornog oprana

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a Ponuđeni popust

Ponuđeni popust

1

127-06- 12396-5/20

1.

SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka

15.163,29 KM

 

Lot 3- Bravarski materijal

Rang

Broj protokola ugovornog oprana

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a Ponuđeni popust

Ponuđeni popust

1

127-06- 12396-5/20

1.

SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka

5.392,70 KM

 

Lot 4- Molerski materijal

Rang

Broj protokola ugovornog oprana

Redni broj omotnice ponude

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a Ponuđeni popust

Ponuđeni popust

1

127-06- 12396-5/20

1.

SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka

10.182,50 KM

 

 

Iz prethodio navedenog, u skladu sa kriterijumom najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Komisija je kao najpovoljnijeg ponuđača u otvoreiom postupku nabavke roba - Materijal za tekuće održavanje za JIot 1 Elektromaterijal, Lot 3- Bravarski materijal i JIot 4- Molerski materijal ocijenila SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka sa ukupnom cijenom:

-           lot 1: 15.163,29 KM bez PDV-a, odnosno 17.741,05 KM sa PDV-om,

-           lot 3: 5.392,70 KM bez PDV-a, odnosno 6.309,46 KM sa PDV-om n

-           lot 4: 10.182,50 KM bez PDV-a, odnosno 11.913,53 KM sa PDV-om

i dala preporuku da se sa istim zaključi okvorni sporazum na period od dvije godine.

Komisija je konstatovala da ponuđač SIP RAZVOJ d.o.o. Banja Luka nije dostavio dokaznu dokumentaciju iz člana 45 ZJN traženu tačkom 4.1.3. Tenderske dokumentacije broj 127-06-12396-2/20 od 21.09.2020. godine, te se ponuđač obavezuje da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije traženih dokumenata.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) 3.1H BiH.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: