Elektromaterijal

Datum objave: 20.06.2019. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 19.06.2019.

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Broj: JN01-16-11-11-34/19

Datum: 18.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) taČka (b) i člana 70 st (1], (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama [„Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 14. i 15. Odluke o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine [broj 01-02-2-2640-6/12 od dana 01.12.2015. godine) i člana 10. stav [5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216/19 od 31.01.2019. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke br JN01-16-11-11-33/19 od 17 06 2019. godine, u postupku javne nabavke elektromaterijala, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj JN01-16-11-11-33/19 od 17.06.2019 godine i Ugovor za javnu nabavku elektromaterijala, dodjeljuje se izabranom ponuđaču STANIŠIĆ doo Pale, za ponuđenu cijenu od 79.576,54 KM bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

[1]          Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 [petnaest] dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

[2]          Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 7 [sedam) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema tacki 11.10 tenderske dokumentacije, ukoliko ponuđač u svojoj ponudi nije dostavio iste.

 

[3]          U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za provođenje postupaka javnih nabavki i Odsjek za mašinska postrojenja i instalacije.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. JN01-16-11-11-7/19 od 12.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Otvorenog postupka

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 79.608,54 KM.

Tenderska dokumentacija br. JN01-16-11-11-9/19 i Obavještenje o nabavci br. 618-1-129-3-57/19, su objavljeni na Portalu javnih nabavki 12 04.2019. godine i Ispravka Obavještenja br. 618-1-1-29-8-72/19 od 07 05.2019, godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 01-16-11-233/19 od dana 01.02.2019. godine.

Komisija za javne nabavke je dana 17.06.2019. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. JN01-16-11-11-32/19 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. JN01-16-11-11-33/19 u predmetnom postupku.

 

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

>             da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 [tri),

>             da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude,

>- da je neblagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda, ponuđača SPOT 97 doo Sarajevo

>             da je ponuda ponuđača STANIŠIC doo Pale,

>             da se ponuda ponuđača TISPROM doo Sarajevo odbacuje kao neprihvatljiva iz razloga Što je ponuđač u stavkama za „ Naziv artikla koji se nudi i proizvođač" naveo samo ime proizvođača, umjesto opisa predmetne nabavke (roba, usluga ili radova), a koje je bio obavezan navesti kao što je opisano u tački 16.2. tenderske dokumentacije: Ponuđači su dužni dostaviti popunjen i ovjeren Obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su depnisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti Obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova će ponuda biti odbačena...

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za ne prihvata nje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64 stava [1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-216/19 od 31.01.2019. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Na osnovu člana 101. stav [1] tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke, lično ili preporučenom poštom. Način izjavljivanja žalbe i sadržaj žalbe su definisani članovima 99. i 105. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Direktor Dragan šojić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: