Facebook promocije za potrebe Agencije za bezbjednost saobraćaja

Datum objave: 22.12.2016. 09:51 / Izvor: Akta.ba, 20.12.2016.

Ministarstvo saobraćaja i veza RS

Banja Luka

 

Broj: 13/2/404-1147 /16

Datum: 20.12.2016.godiie

 

Na oniovu člana 64. stav 1 tačka 6), člana 70. Stav 1 , 3. i 6. Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 38/14), Odlukom o pokretanju nabavke usluge - fejzbuk promocije, putem direktnog sporazuma, broj 13/2/404-1136/16 od 16 12.2016. godine, odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH". broj 90/14) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj 13/2/052-69/15 od 18.02.2015. godine, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja d o n o s i

 

ODLUKU

o direktnom sporazumu

I

Zaključuje se direktni sporazum sa ponuđačem „BitLab" d.s.o iz Banja Luke o nabavci usluge - Fejzbuk promocije za potrebe Agencije za bezbjednost saobraćaja

II

Nabavka iz tačke I ove Odluke vrši se u skladu sa članom 90 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 18/14), te odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14).

III

Ukupna vrijednost nabavke je 190,00 KM bez uračunatog PDV-a.

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Odsjek za pravne, kadrovske, finansijsko-računovodstvene i opšte poslove.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit ćese na web stranici Agencije za bezbjednost saobraćaja www.absrs.org istovremeno sa

upućivanjem ponuđačima koji su učeavovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. Stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Direktor Agencije za bezbjednoa saobraćaja je doniz Odluku o pokretanju nabavke usluga - fejzbuk promocije za potrebe Agencije za bezbjednoa saobraćaja, broj 13/2/404-1136/16 od 16.12.2016. godine.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14) Agencija za bezbjednoa saobraćaja je u cilju ispitivanja tržišta uputila pismeni dopis za doaavu pismene ponude Ponuđaču:

1. BitLab iz Banja Luke

1. Navedeni ponuđač dostavio je ponudu u iznosu od 190,00 KM bez PDV-a.

Evaluacijom pristigle ponude konstatovano je da je pokuda kvalifikovana i prihvatljiva, te na osnovu kriterija „najbolja razmjena vrijednosti za novac" izabaran je BitLab d.o.o iz Banja Luke.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u tački I ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: