Faksimil i natpisi

Datum objave: 09.02.2021. 15:14 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

Broj: 05/1-11-1838/21

Tuzla, 03.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, broj 05/1-02-006073/15 od 27.02.2015. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda za nabavku faksimila i natpisa, te će se direktni sporazum zaključiti sa ponuđačem Pečatoreznica i gravernica Imrek-centar.

 

Član 2.

Nabavka će biti realizovana prihvatanjem računa od izabranog ponuđača u iznosu od 60,00 KM (bez PDV-a).

 

Član 3.

Ova Odluka će biti objavljena na web-stranici vladatk.kim.ba-Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i www.mttstk.gov.ba.

 

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

DOSTAVLJENO:

1 х Web stranica vladatk.kim.ba/ www.mttstk.gov.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: