Fiksne i ručne radio stanice za tri područna vatrogasna doma

Datum objave: 14.02.2020. 13:53 / Izvor: Akta.ba, 14.02.2020.

Broj predmeta: 13-002717/19

Datum,4.2.2020.. godine

Mjesto,Brčko

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikga BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tskst, 49/19, 08/19 i 10/19), u skladu s članom 25. tačka g) Zakona o javnim nabavkama («Službeii glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 13-002717/19 od 27.1.2020. godine, Prijedloga Кomisije zajavne nabavke, broj: 13-002717/19 od 28.1.2020. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH, broj: M-94/20 od 29.1.2020. godine, gradonačelnik Brčko distrikga BiH d o n o s i

 

ODLUКU O IZBORU NAJNOVOLJNIJEG PONUĐAĆA

 

Član 1.

 

U provedenom otvorenom postupku za nabavku fiksnih i ručnih radio stanica za tri područia vatrogasna doma za notrebe Odjeljenja za javnu siguriost Vlads Brčko distrikta BiH, izabran js najpovoljniji ponuđač kojem ss dodjeljuje ugovor.

 

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „MIBO КOMUNIКACIJE" d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 44.916,30 КM.

 

Obrazloženje

 

Кomisija za nabavke js utvrdila da je do momenga koji je bio određen za krajnji rok za dostavu ponuda dostavljena jedna ponuda, ponuđača: „Mibo Кomunikacije" d.o.o. Sarajevo. Sastavpi dio odluke čini zapisnik sa ogvaran>a ponuda. Dostavljena ponuda je prinrsmljena i dostavljena na način nropisai tenderskom dokumentacijom u pogledu načina pripreme i dostave ponude. Ponuda je glasila na iznos od 38.390,00 КM bez uračunatog PDV-a a procijenjena vrijednost nabavke 38.461,52 КM bez uračunatog PDV-a. Iznos najpovol>nije ponude je bio u okviru procijenjene vrijednosti nabavke. Ponuđač je ocijenjen kvalifikovanim i ponuda prihvatljivom. Nije bilo računskih grešaka u dostavljenoj ponudi. S obzirom da je dostavljena jedna prihvatljiva ponuda nije bilo uslova za provođenje e - aukcijs. Кomisija za nabavke je na osnovu kritsrija najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 2.

 

Postupak je proveden na osnovu Odluke o noКpeTaiby postupka javne nabavke, broj: 13- 002717/19 od 10.9.2019. godine, ObavješteJBa o nabavci, broj: 1157-1-1-845-3-706/19 od 30.12.2019. godine, specifikaciji robe u vezi sa Tendsrskom dokumentacijom, broj: 13- 002717/19 i ponude najpovoljnijeg ponuđača. 

 

Član 3.

 

Finansiranje navsdene nabavke će se izvršiti iz kapitaliog budžeta Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, organizacioni kod 14010001. ekonomski kod 821300.

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošsnja.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

 

Protiv ove odluke zainteresovane sgrane imaju pravo podnijsti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjsrka u Odjeljsnje za stručne i administragivne poslove, Pododjeljenje za javns nabavks Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

 

DOSTAVLJENO:

 

1.Pododjeljenju za javie nabavke

2.Ponuđaču,

3.Odjeljenju zajavnu sigurnost,

4.Gradonačelniku,

5.Zamjeniku gradonačelnika,

6.Službenom glasniku Brčko distrikta BiH

7.Arhivi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: