Gorivo i sredstva za održavanje vozila

Datum objave: 24.05.2021. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 18.05.2021.

Broj: 02-11/12-52/21 

Sarajevo, 26.04.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a u vezi sa članom 11. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj. 02-02/8- 1501/15 od 16.06.2015. godine, federalni ministar rada i socijalne politike, donosi

 

ODLUKU

o izboru ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke goriva i sredstava za održavanje vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

I

Ponuđač za nabavku goriva i sredstava za održavanje vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike odabran nakon provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 327-7- 1-13-3-4/21 dana 15.03.2021. godine je HIFA PETROL d.o.o, čija je ukupna cijena ponude 26.840,74 KM bez PDV-a.

 

I!

Zadužuje se Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke goriva i sredstava za održavanje vozila i time ih ujedno obavijesti o rezultatu analize pristiglih ponuda.

 

III

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji za nabavku robe iz tačke I ove odluke i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Odlukom federalnog ministra rada i socijalne politike br. 02-11/12-52/21 MA od 04.01.2021.       godine, pokrenut je postupak javne nabavke robe - goriva i sredstava za održavanje vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Komisija za javne nabavke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, imenovanarješenjem federalnog ministra rada i socijalne politike broj: 02-3G/2-2636/20 MA od 18.11.2020.       godine, u sastavu: Saida Kastrat, Džana Kilić, Admira Mrnđić, Erna Ćesko, Muris Čičkušić i sekretar Nikolina Jurešić, provela je konkurentski postupak nabavke goriva i sredstava za održavanje vozila. U skladu sa tačkom III navedenog rješenja, Planom javnih nabavki ovog ministarstva broj: 02-11/12-144/21 MA od 20.01.2021.       godine i odlukom o pokretanju postupka predmetne nabavke broj: 02- 11/12-52/21 MA od 04.01.2021. godine, Komisija je sačinila tendersku dokumentaciju, izvršila javno otvaranje ponuda, provela e-aukciju, te izvršila vrednovanje dostavljenih ponuda. Tenderska dokumentacija u konkurentskom postupku za nabavku usluge osiguranja sačinjena je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, Uputstvom o izmjeni Uputstva za prirpemu modela tenderske dokumentacije i ponuda, Odlukom o obaveznoj primjeni preferencjalnog tretmana domaćeg i Modelom tenderske dokumentacije za nabavku roba/usluga/radova.

Tenderska dokumentacija, kao i Obavještenje o nabavci broj: 327-7-1-13-3-4/21 objavljeni su na portalu javnih nabavki dana 15.03.2021. godine. Istovremeno je, u skladu sa zakonskom obavezom, zahtjev za dostavljanje ponuda upućen i na adrese sljedećih pravnih lica: „HIFA PETROL" d.o.o Sarajevo, „HIFA OIL" d.o.o. Sarajevo i „Energopetrol" d.o.o. Sarajevo. Javno otvaranje pristiglih ponuda izvršeno je dana 05.04.2021.       godine, te je konstatovano da su u ostavljenom roku zaprimljene ponude ponuđača „HIFA PETROL" d.o.o Sarajevo i „HIFA OIL“ d.o.o. Tešanj. Utvrđeno je da je ponuđač „HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo dostavio ponudu čija je ukupna cijena 27.277,06 KM bez PDV-a, odnosno 31.914,16 KM sa PDV-om, a da je ponuđač „HIFA OIL" d.o.o. Tešanj dostavio ponudu čija je ukupna cijena 33.521,98 KM sa PDV-om, odnosno 28.651,27 KM bez PDV-a. O postupku otvaranja ponuda sačinjen je zapisnik koji je, u skladu sa članom 63. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, dostavljen ponuđačima u zakonskom roku.

Vrednovanje ponuda izvršeno je na sastanku održanom dana 09.04.2021. godine. Komisija je u punom sastavu pristupila analizi i ocjenjivanju gore navedenih ponuda i dokumentacije koja čini njihov sastavni dio, a u smislu provjere validnosti u vezi sa iskazanim zahtjevima ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i sa procedurama i pravilima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima. Nakon izvršene konačne provjere i ocjene pristiglih ponuda, jednoglasno je utvrđeno sljedeće:

•                Ponude su uredno zapakovane, a svaka stranica je označena i parafirana od strane ovlaštene osobe;

•                Ponude sadrže sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 58. Zakona (svi traženi aneksi su popunjeni, ovjereni i dostavljeni u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije);

•                Cijene naznačene u ponudama ne prelaze procijenjenu vrijednost lotova kako je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji;

•                Ponuđači ispunjavaju sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, u smislu ispunjavanja kvalifikacionih uslova iz čl. 45, čl. 47, čl. 50. Zakona;

•                Ponuđači su dostavili uredno ispunjen obrazac izjave iz člana 52. Zakona.

 U skladu sa članom 123. stav 2. Zakona o javnim nabavkama i članom 10. stav 1. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), prema kojima je ugovorni organ, za sve postupke javne nabavke kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora dužan predvidjeti provođenje e- aukcije u informacionom sistemu e-Nabavke, zakazana je e-aukcija za dan 19.04.2021.       godine u 11:00 sati. O zakazanoj e-aukciji ponuđači su obavješteni putem sistema e-Nabavke. E-aukciji pristupila su oba navedena ponuđača i nakon podnošenja novih cijena u postupku nadmetanja, e-aukcija je okončana i o istoj je pribavljen Izvještaj o toku i završetku e-aukcije koji automatski generiše informacioni sistem e-Nabavke. Nakon provedene e-aukcije, Komisija je održala sastanak dana 21.04.2021.       godine, i utvrdila da je cijena ponude ponuđača „HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, od 26.840,74 KM bez PDV-a, najniža u predmetnom postupku javne nabavke, te još jednom izvršila uvid u dostavljenu dokumentaciju pomenutog ponuđača.

U skladu sa gore navedenim Komisija je jednoglasno utvrdila da:

I. Ponuda ponuđača „HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ispunjava sve formalnopravne, ekonomske i uslove u smislu tehničke i profesionalne sposobnosti, odnosno ispunjava zahtjeve ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Na osnovu svega navedenog, federalni ministar rada i socijalne politike prihvatio je preporuku Komisije te je odlučeno kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa i na način propisan Zakonom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: