Gorivo za vozila

Datum objave: 18.11.2020. 13:12 / Izvor: Akta.ba, 03.11.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Općina Orašje

Općinski načelnik

   

 

Broj: 01-11-981/20

Datum: 3.11.2020.godine

 

Na temelju članka 70. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članka 22. Pravilnika o internim procedurama u postupcima javnih nabava u jedinstvenom općinskom tijelu uprave Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje", broj 6/17), te preporuke Povjerenstva za javne nabave broj 01-11-981/20 od 29.10.2020. godine, Pomoćnica općinskog načelnika u Službi za upravljanje imovinom, po ovlaštenju općinskog načelnika, po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba

„Nabava goriva za vozila"

 

I

Ovom Odlukom za najpovoljnijeg ponuditelja, nakon provedenog postupka javne nabave roba, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda: „Nabava goriva za vozila", broj 01-11-981/20 od 19.10.2020.godine, za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je ponuditelj: ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje, Autoput bb, Orašje.

 

II.           

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke izabran je zato što je dostavio prihvatljivu ponudu od 29.10.2020.godine, u skladu sa kriterijem za izbor "najniža cijena", čija ukupna vrijednost za ugovor iznosi 16.998,69 KM (bez PDV-a) odnosno 19.888,47 KM (sa PDV-a).

 

III.         

Ponuditelj iz članka I. ove Odluke obvezuje se da u roku od 5 dana od dana prijema iste ugovornom tijelu dostavi dokumente navedene u točki 3.8. Tenderske dokumentacije kao dokaze o ispunjenosti uvjeta osobne sposobnosti navedene u točki 3.1. Tenderske dokumentacije.

 

IV.         

Ova Odluka će se objaviti na web stranici Općine Orašje, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave, u skladu sa člankom 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

V.          

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju, najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ne bude uložena žalba, radi zaključenja ugovora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze vezane za predmetnu nabavu shodno uvjetima Općine Orašje navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguliraju postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01-11-981/20 od 19.10.2020. godine sa procijenjenom vrijednosti od 17.000,00 KM (bez PDV-a), za što su novčana sredstva predviđena u okviru proračunskih sredstava za 2020. godinu.

Općina Orašje, provela je postupak javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponude za isporuku predmeta nabave roba: Nabava goriva za vozila, temeljem odredbi Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), uz primjenu kriterija "najniža cijena".

Općina Orašje izradila je tendersku dokumentaciju broj 01-11-981/20 od 19.10.2020.godine, koja je učinjena dostupna svima na portalu javne nabave dana 19.10.2020.godine. Poziv za dostavu ponuda objavljen je putem obavijesti o nabavi na portalu javne nabave broj 613-7-1-52-3-35/20 dana 19.10.2020. Osim toga, u skladu sa člankom 88. Zakona, poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portala javne nabave kao i dostavljanje ponude u ovom postupku javne nabave, dostavljen je i trima potencijalnim ponuditeljima u pisanoj formi.

Krajnji rok za dostavu ponuda je bio 29.10.2020.godine do 10,00 sati.

Za ocjenu ponuda i davanje preporuke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja imenovano je Povjerenstvo za javnu nabavu Rješenjem broj: 01-14-1024/18 od 1.10.2018.godine.

Putem sustava „E-nabave" tendersku dokumentaciju preuzelo je 5 potencijalnih ponuditelja.

 

Na temelju poziva za dostavu ponuda i obavijesti o nabavi na portalu E-nabave dostavljene su sljedeće ponude, kako slijedi:

R.br

Naziv ponuditelja

Cijena na otvaranju u KM (bez PDV-a)

Ukupna cijena na otvaranju u KM (sa PDV-om)

1.

ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje

16.998,69

19.888,47

 

Javno otvaranje ponuda izvršeno je od strane Povjerenstva za javne nabave dana 29.10.2020.godine u 11,00 sati.

Povjerenstvo za javne nabave izvršilo je analizu i ocjenu pristiglih ponuda u skladu sa odredbama članka 63. - 68. Zakona o javnim nabavama, te sačinilo zapisnik o analizi broj 01-11-918/20 od 29.10.2020.godine. Analizom ponuda utvrđeno je da je dostavljena ponuda zadovoljila sve kriterije tražene u tenderskoj dokumentaciji, te ispunile sve zahtjeve ugovornog tijela.

 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom, predviđeno je provođenje E-aukcije. E-aukcija nije provedena zato što je pristigla samo jedna ponuda, a utvrđena konačna rang lista prihvatljivih ponuda je:

 

R.br

Naziv ponuditelja

Cijena na otvaranju u KM (bez PDV-a)

Ukupna cijena na otvaranju u KM (sa PDV-om)

1.

ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje

16.998,69

19.888,47

 

Sukladno članku 70. Zakona, predlaže se općinskom načelniku donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja: ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje, kao najpovoljnije ponude za predmetnu nabavu. Cijena ponude iznosi 16.998,69 KM (bez PDV-a), odnosno ukupna cijena ponude iznosi 19.888,47 KM (sa PDV- om).

 

Nakon analize i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda broj bb od 29.10.2020.godine, ponuditelja ANTUNOVIĆ AGS d.o.o. Orašje u potpunosti sukladna uvjetima u tenderskoj dokumentaciji i pozivu za dostavu ponuda, prikladna i prihvatljiva, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 16.998,69 KM (bez PDV-a) odnosno 19.888,47 KM (sa PDV-om), te ocijenjena najpovoljnijom u postupku javne nabave provedenom putem ovog postupka, o čemu je sačinjen zapisnik broj 01-11-981/20 od 29.10.2020.

 

Na temelju zapisnika o analizi ponude, povjerenstvo za nabave je dalo preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuditelja broj 01-11-981/20 od 29.10.2020.godine.

Shodno navedenom, prihvaćenje prijedlog povjerenstva i odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:,

Protiv ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja može se izjaviti žalba ugovornom tijelu, u skladu sa člancima 99.-101. Zakona o javnim nabavama, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke u skladu sa člankom 101. stavak (5) Zakona o javnim nabavama.

 

Žalba se ulaže Općini Orašje u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavama, u pisanom obliku, u tri primjerka, izravno na protokol Općine Orašje ili preporučeno putem pošte ili elektronskim putem. Na izjavljenu žalbu ponuditelj je obavezan platiti naknadu u skladu sa člankom 108.Zakona o javnim nabavama k podzakonskim aktima.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: