Gorivo

Datum objave: 01.07.2015. 14:27 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2015.

JAVNO PODUZEĆE "KOMUNALNO"d.o.o. LIVNO

Identifikacijski broj: 4281005660002

Zgona bb, tel/fax 201 778

e-mail: komunalno.livno@tel.net.ba

Broj: 06-01-01-3/15

Neum, 23.06.2015.godine

 

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 06-01-01-2/15 od 22.06.2015. godine, direktor J.P. „Komunalno" d.o.o. donosi slijedeću:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva, Tender broj: 06-01-01/15, putem otvorenog postupka javne nabave

 

Članak 1.

 

U provedenom postupku javne nabave putem otvorenog postupka javne nabave za nabavu roba - nabava goriva, tender broj: 06-01-01/15, broj obavijesti o nabavi 1035-1-1-1-3-1/15 od 13.05.2015. godine, od ukupno dvije zaprimljene ponude za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač TDizel d.o.o. Novi Travnik, Trenica bb, 72 290 Novi Travnik, ID: 4236264380004, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa cijenom u ukupnom iznosu od 190.903,80 KM sa PDV- om.

 

Članak 2.

 

Ugovor o nabavi opreme po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Na temelju Odluke direktora J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno broj: 06-01-01/15 od 04.05.2015.godine, pokrenut je postupak javne nabave za nabavu roba - nabava goriva, putem Otvorenog postupka javne nabave, a prema kriteriju „najniža cijena". Obavijest o nabavi je objavljena dana 13.05.2015.godine u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 1035-1-1-1-3-1/15, a dana 01.06.2015. godine u Sl.Gl. Bih broj 43.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda - prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 05.06.2015.godine do 12,00 sati.

 

U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno su stigle dvije ponude u originalu i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno:

1.      „ZABRIŠĆE B&M" d.o.o. Livno, dana 05.06.2015.godine u 8,35 sati,

2.      „TDizel" d.o.o. Novi Travnik, dana 05.06.2015. godine u 11,48 sati

 

Direktor J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno imenovao je Povjerenstvo za javne nabave J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno za 2015.godinu po Rješenju broj: 06-07-01/15 od 05.05.2015.godine u sastavu:

1.     Marija Novokmet, predsjedatelj Povjerenstva,

2.      Davor Erceg, član,

3.      Mara Lijović, član,

4.      Ivan Jozić, tajnik.

 

Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 05.06.2015.godine u 12,15 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 05.06.2015. godine do 12,00 sati, na Protokolu J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno zaprimljene dvije ponude od gore navedenih dobavljača, koje su uvedene u knjigu protokola. Kod javnog otvaranja ponuda bili su prisutni predstavnici ponuditelja, i to g-din Mirko Brdar predstavnin ponuditelja „ZABRIŠCE B&M" d.o.o. Livno i Ivan Mihaljević predstavnik ponuditelja „TDizel" d.o.o. Novi Travnik. Otvaranje prispjelih ponuda je izvršeno u zakazano vrijeme. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu propisanom Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14). Zapisnika je poslan fax-om ponuditelju „ZABRIŠĆE B&M" d.o.o. Livno dana 08.06.2015. u 8:36 sati, ponuditelju „TDizel" d.o.o. Novi Travnik istog dana u 8:33 sati.

 

Sukladno točki 11., 12, i 14. predmetne tenderske dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

1.      Obrazac za ponudu, potpisani i ovjereni sukladno formi koja je data u Aneksu TD;

2.      Obrazac za cijenu ponude propisano popunjeni, potpisan i ovjeren sukladno formi koja je data u Aneksu TD;

3.      Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava iz članka 45. Zakona, ovjerena u Općini ili kod notara - Aneks u TD;

4.      Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava iz članka 47. Zakona, ovjerena u Općini ili kod notara - Aneks u TD;

5.      Potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje račun ponuditelja nije bio u blokadi.

6.      Listu glavnih roba dostavljenih u posljednje dvi godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primatelji, ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača roba, samo uz izjavu dobavljača roba o dostavljenim robama;

7.      Izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će osigurati isporuku goriva od 0-24h za sve vrijeme trajanja ugovora;

8.      Važeće obavještenje o cijenama nafte i naftnih derivate ovjerenu od strane Ministarstva trgovine BiH

9.      Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru - Izvod iz sudskog registra ili Rješenje o upisu u sudski registar;

10. Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava iz članka 52. Zakona, u Općini ili kod notara - Aneks u TD;

11. Popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora-okvirnog sporazuma

 

Sukladno točki 15. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu, zapakirana u jednoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude su trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je na svojoj zatvorenoj sjednici dana 22.06.2015.godine sačinilo Zapisnik o evaluaciji ponuda u kojem je konstatirano slijedeće:

 

1. Kandidat „ZABRIŠĆE B&M" d.o.o. Livno dostavio je original ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 169.096,00 KM bez PDV-a. Popust 2%. Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.

 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata s popustom, s PDV-om je 193.885,47 KM.

 

2.   Kandidat „TDizel" d.o.o. Novi Travnik dostavio je original ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 168.212,00 KM bez PDV-a. Popust 3%. Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.

 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata s popustom, s PDV-om je 190.903,80 KM.

 

Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju„najniža cijena", u skladu sa točkom 20. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za dva kvalificirana ponuditelja:

1.  Kandidat „TDizel" d.o.o. Novi Travnik:____________________ 190.903,80 KM,

2.  Kandidat „ZABRIŠĆE B&M" d.o.o. Livno:__________________ 193.885,47 KM.

 

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu „TDizel" d.o.o. Novi Travnik, čija je cijena ponude najniža, tj. niža od druge prispjele ponude.

 

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač „TDizel" d.o.o. Novi Travnik čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Otvorenom postupku javne nabave, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol J.P. „Komunalno" d.o.o. Livno , ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e mail osobe za kontakte:komunalno.livno@tel.net.ba u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Direktor:

Tomislav Vrdoljak, dipl.ing.el.

 

Dostavljeno:

-   ponuditelju „TDizel" d.o.o. Novi Travnik

-   ponuditelju „ZABRIŠĆE B&M" d.o.o. Livno

-   a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: