Gorivo

Datum objave: 02.07.2015. 10:03 / Izvor: eKapija.ba, 29.06.2015.

Broj :04-02-14-938/15

 Ljubuški, 29. lipanj 2015. godine

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavka (1), (3) i (6) i članka 89. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BIH", broj 39/14), članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke broj: 04-01-02-765/15 od 23. travnja 2015. godine, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, u postupku javne nabave goriva za potrebe Ministarstva financija za 2015. godinu u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, ministar financija donio je:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave i ugovor za javnu nabavu goriva za potrebe Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu dodjeljuje se ponuđaču "Perić d.o.o." Ljubuški, za ponuđenu cijenu od: 10.404,11 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Perić d.o.o." Ljubuški po proteku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva financija www.ministarstvo-financiia-zzh.gov.ba. istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, shodno članu 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Član 4.

Izabrani ponuđač dužan je u roku od sedam dana od dana prijema ove Odluke dostaviti Uvjerenje/potvrdu nadležnih institucija daje ponuđač izmirio dospjele obveze u svezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u originalu ili ovjerenoj kopiji koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Dokaz koji izabrani ponuđač dostavi mora sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjet koji se traži tenderskom dokumentacijom.

 V

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabave shodno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama. 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave goriva za potrebe Ministarstva financija za 2015. godinu pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 04-02-14-938/15 od 20. svibnja 2015. godine.

Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabave goriva bez PDV-a je 11.820,00 KM.

Obavijest o nabavi poslana je na objavu dana 1 1. 06. 2015. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava istog dana.

Zahtjev za dostavu ponuda proslijeđen je sljedećim ponuđačima (istovremeno s slanjem obavijesti na Portal javnih nabava) i to:

Ponuđač: Perić d.o.o. Ljubuški

Ponuđač K-Benz Ljubuški

Ponuđač AT Kerametal d.o.o. Ljubuški

Po objavi na Portalu javnih nabava nije bilo novih zahtjeva za dostavom tenderske dokumentacije.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano Rješenjem ministra financija broj: 04-02- 14-938/15 od 20. svibnja 2015. godine ministru financija je dostavilo dana 25. lipnja 2015. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda koji ujedno predstavlja i izvješće o radu i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U daljnjem postupku utvrđeno je daje Povjerenstvo za javnu nabavu pravovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojim je utvrđeno slijedeće:

-   daje ukupan broj pristiglih ponuda za LOT 1 - nabava goriva: 1 ponuda

-   da je pravovremeno zaprimljena: 1 ponuda

-   da nema nepravovremenih ponuda

-   daje ponuda ponuđača: Perić d.o.o. Ljubuški prihvatljiva.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka ministar financija, nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili razlog za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javne nabave.

Naime, u postupku je ocjenjeno daje Povjerenstvo za javne nabave u svemu pravilno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu s Zakonom o javnim nabava, podzakonskim aktima, internim aktima Ministarstva i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač Perić d.o.o. Ljubuški najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

Izabrani ponuđač Perić d.o.o. Ljubuški je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 10.404,11 KM.

Izabrani ponuđač dužan je u roku od sedam dana od dana prijema ove Odluke dostaviti Uvjerenje/potvrdu nadležnih institucija daje ponuđač izmirio dospjele obveze

u svezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u originalu ili ovjerenoj kopiji koji ne smije biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Dokaz koji izabrani ponuđač dostavi mora sadržavati potvrdu da je u trenutku predaje ponude ispunjavao uvjet koji se traži tenderskom dokumentacijom, u protivnom će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uvjeta za kvalifikaciju.

Iz navedenih razloga, a primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama te članka 25. Pravilnika o javnim nabavama roba, usluga i radova u Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Ministar

Toni Kraljević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: